0 antall prosjekter

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

HokusFokus - Håndholdt skanner med display (forskningsdelprosjekt i OFU-prosjekt)

Produktet er en håndholdt skanner som skanner inn et tekstavsnitt på 6 til 10 cm bredde av gangen. Enheten skal ikke ha stor lagringskapasitet. Meninger er å skanne, så lese. Når ny tekst skannes slettes den forrige, eventuelt kan to til tre skanninger la gres og tilpasses hverandre. Skanneren le...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Planlegging for funksjonshemmede : bruk av virtual reality i fysisk planlegging

Arkitekthøgskolen i Oslo og Institutt for energiteknikk ønsker å gjennomføre en studie rundt bruk av virtual reality i fysisk planlegging, med fokus på planlegging for funksjonshemmede. Studien skal utprøve en hypotese om at virtual reality har stort anve ndelsespotensiale i forhold til brukermed...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Pilot project - An Internet robot for Assessing the Accessibility of online content

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Øko-effektivitet og verdikjeder i dagligvarebransjen

Dagligvarebransjen står overfor en stor utfordring: å oversette målsetningen om bærekraftig utvilding til konkret handling. Et viktig grep i dette er å anvende øko-effektivitetsindikatorer for bransjens aktiviteter. Dette prosjektet bygger på resultatene i forprosjektet Utvikling av indikatorer f...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOBIDIST

Distribution Innovation (DI) har utviklet første versjon av en elektronisk budbok (eBudbok) for avisdistribusjon, som er tatt i bruk i et pilotprosjekt i distribusjonsapparatet til Aftenposten og Vestfold Distribusjon. Prosjektet "MOBIDIST – Mobil Brukerv ennlig Distribusjon-BIP" skal videreutvik...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MONESA - Modell-drevet nettverksamarbeid

Nettverkssamarbeid er verdiskapende kunnskapsintensivt databasert samarbeid på tvers av tradisjonelle organisasjonsgrenser. Internasjonalt er betegnelse cBusiness (collaborative Business) brukt om denne type samarbeid. Ulike virksomheter og deres ansatte er involvert i nettverksamarbeid av fler...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Internasjonalisering av kunnskapsintensiv virksomhet - med kunnskapsdeling som fokus

Prosjektet tar utgangspunkt i at kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i nettverket som utgjør den internasjonale virksomheten i en bedrift er helt avgjørende for innovasjon og verdiskaping. Det underliggende kunnskapssyn er at kunnskap er levende og at d en skapes i og lever i rommene mellom men...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling og evaluering av avansert verktøy for optimal transportplanlegging tilpasset bulktransport - "I-Rute"

I-Rute vil utvikle nye funksjoner rettet mot komplekse og utbredte brukerkrav i bulktransport som i dag ikke håndteres tilfredsstillende av noe planleggingsverktøy på markedet. Kravene gjelder modelleringskraft, funksjonalitet og planleggingsytelse for splitting av ordre, kammerhåndtering, vektfo...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Innlandet

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Distribution networks in transition

Two important characteristics of today’s emerging supply systems are an increased dependency between different activities and a growing specialization of the companies. Due to these developments, individual companies in many industries are facing major ch allenges related to their role in the val...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

The Value Creating Board - A Research Program on Boards of Directors

...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

I KUNNE Balanse kombineres og videreutvikles tre premisser for økt verdiskaping. Det første er fokuseringen på kunnskap i organisasjonsliv som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både kontekstuell og formell o g det tredje er et dobbelt fokus på verdi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Creole - Internationalization of Knowledge Firms

...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Quality assured content management (QCM) - knowledge aggregation and sharing related to QCM-processes

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Consuming digital adventure oriented media in everyday life : contents and contexts

There are strong reasons to believe that the frontier of digital network technology in the time to come will be related to content. The content of the new services are likely to attend to the dimensions of adventure in a totally different way compared to what one has experienced so far. Telenor,...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

GPRS m-telefon intervju - morgendagens undersøkelsesmetode ?

Flere og flere bruker mobiltelefoner og disse telefonene blir teknisk sett mer og mer lik en datamaskin. Blant de yngre aldersgruppene, for eksempel under 30 år, har nesten alle mobiltelefon. I følge tall for 3. kvartal 2002(Norsk Gallup) har 21% i alders gruppen 15-29 bare mobiltelefon. Denne tr...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KISA - Knowledge Intensive Service Activities

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljh...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Mobile and Channel Integrating Electronic Commerce - Business Models and Enduser Adoption

A large-scale deployment of 3G mobile networks is now taking place in Europe. It is assumed that 3G services will change business processes, work processes, and consumer behavior. Most of these changes are considered positive both for industry efficiency and public welfare. To obtain this, mobil...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Enhanched value creation in the SME sector: strengthening the impact of authorised accountants

A firm's ability to accumulate, update and apply knowledge and skills is one of the most impotant sources of value creation. However, there is often a considerable distance between where competence is developed and where competence is actually needed. In order for competence to be effectively di...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

DynamIT : Dynamiske informasjonstjenester for transportsektoren

Næringslivet søker stadig fram til mer effektive logistiske løsninger for å opprettholde konkurransekraften. I denne sammenheng stilles det strenge krav til forutsigbarhet og punktlighet i transporttjenestene. Transporten er en av de aspekter ved produksj onen av varer og tjenester som er minst f...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

ARKTRANS - Felles systemarkitektur for telematikk i person- og godstransport

Tilbydere av transportjenester og etater fra de fire transportmodiene vei, bane, luft og sjø tar initiativ til utarbeidelse av en systemarkitektur som dekker hele transportområdet for multimodal person- og godstransport (transport som involverer minst to ulike transportmodi). Det er et stort beh...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Integrasjon av distribusjonskanaler og personifisering av kommunikasjon

Problemstillingen er: I hvilken grad driver tradisjonelle handelsbedrifter lønnsom internett-handel, og hvorfor er internett-handel lønnsomt for noen bedrifter? Problemstillingen sikter mot å avklare sentrale faktorer for bedrifter som vil bruke internett som en supplerende kanal for informasjon ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter

Prosjektet foreslås gjennomført i tre deler: Strategier i matmarkedet Det marine Norges forutsetninger Pilotprosjekter for implementering Strategier i matmarkedet Forskning omkring strategier i matmarkedet vil ha følgende elementer: Strategier i internasjonal matvaresektor for å få et ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Polcorridor Logchain Study

The POLCORRIDOR LOGCHAIN study shall create a new Trans-European freight shipment network from several transport-and-freight supply sub-systems, aud validate this new freight supply solution commercially. The new freight supply system will consist of 1) A sea-land connection between Poland and t...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Logistikknettverk i den nye økonomien - studier av strategiske muligheter for bransjer, nettverk og enkeltbedrifter

En forutsetning for den nye økonomiens gjennomslagskraft (verdiskapning gjennom IKT og nye organisasjonsformer) er at den kan forenes med eksisterende logistikkstrukturer som kjennetegnes av kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen og miljøkrav. På den a nnen side vil kravene til logistikken og ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Metoder for evaluering og klassifisering av eksisterende klimainstallasjoner, herunder spesielt luftinntak og filterstasjoner

Dette prosjektet tar utgangspunkt i de erfaringene som er framkommet gjennom de siste års feltstudier av klimaanlegg i Norge. Gjennom disse arbeidene er det blitt utviklet metoder/verktøy for tilstandsrapportering som vi nå ønsker å få systematisk evaluer t og validitert. Erfaringene våre viser a...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo