59 prosjekter

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

C3: Centre for Connected Care - Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations

Senter for fremtidig helse C3 har som visjon å utvikle, teste og nyttiggjøre nye løsninger som setter pasienten i stand til å ta styring over egen helse og behandling, løse morgendagens behov og bidra til vekst i helsenæringen. Dette skal vi gjøre gjennom å knytte miljøer, mennesker og teknologi ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Manufacturing: Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products

SFI Manufacturing er et samarbeid mellom 14 industribedrifter, 3 SINTEF institutter og 5 fakulteter på NTNU. Dette samarbeidet har siden 2015 frembrakt 40 unike forskningsresultater som vurderes å ha unike innovasjonspotensialer. Senteret har utviklet en metodikk for å identifisere disse resultat...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Innlandet

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Marine Operations Center (MOVE)

Senteret skal i tett samarbeid med næringen være et kompetansesenter for utvikling og innovasjon innen maritime operasjoner. Fokus er simuleringsteknologi og reelle responser. OECDs beregninger viser at verdens folketall vil øke med ytterligere 2 milliarder innen 2050. Den globale økonomien er...

Tildelt: kr 91,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Møre og Romsdal

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Metal Production

Metaller har stor betydning for vårt moderne dagligliv, bl. a. i mobiltelefoner, utstyr for produksjon av fornybar energi som vindmøller, solcellepaneler, batterier etc. Fremtidig produksjon av metaller vil kreve bærekraftige prosesser med et høyt utbytte av materialer, effektiv utnyttelse av en...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Offshore Mechatronics

Senter for Offshore Mekatronikk er et forsknings- og innovasjonssenter for neste generasjons avanserte offshore mekatronikk systemer. Senteret har ekspertise på offshore operasjoner og tilstandsbasert overvåkning på maskineri kontrollert fra landbaserte operasjonssentre. Senterets langsiktige ...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Agder

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Closed-containment Aquaculture (CtrlAQUA)

CtrlAQUA har som mål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede oppdrettsanlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Vi jobber med post-smolt opptil 1 kg, da dette er en fase i fisken sitt liv der mye er i endring og fisken er sårbar. Vi har også muligh...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

2020 har vært det første året av Covid-19-pandemien, som ankom Europa tidlig i januar og i Norge en måned senere. I mars innførte den norske regjeringen en delvis nedstenging av hele landet. Etter ytterligere en måned var overføringen av viruset igjen under kontroll, og landet kunne sakte åpnes i...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Exposed Aquaculture Operations

Store deler av norskekysten er avsidesliggende og utsatt for krevende vind,- bølge,- og strømforhold. EXPOSED-senteret har vært i drift i fem år og har bragt frem kunnskap og teknologi som setter sitt preg på utviklingen innen eksponert fiskeoppdrett, med et mål om å gjøre eksponert fiskeoppdrett...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Klima 2050 | Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte klimaendringer trolig vil vedvare i mange hundre år framover. Scenarier for klimaendringer i Norge indikerer en ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Certus Centre

Certus har fra 2011 til 2019 vært et Senter for forskningsdrevet innovasjon dedikert til validering og verifisering (V&V) av store og komplekse programvaresystemer, finansiert av Forskningsrådet. Senteret har hatt fem industripartnere: Cisco Systems Norway AS (2011-2019), Kongsberg Maritime AS (2...

Tildelt: kr 78,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Sea Lice Research Centre - A Centre for Research-based Innovation on sea lice control

Sea Lice Research Centre har vært en SFI fra september 2011 til august 2019 og er et verdensledende forskningsmiljø på lakselus og lignende parasitter. Universitetet i Bergen har vært vert for SLRC, med Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som akademiske part...

Tildelt: kr 79,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DrillWell - Drilling and Well Centre for Improved Recovery

DrillWell sin visjon har vært å frigjøre petroleumsreserver gjennom bedre bore- og brønnteknologi. På en sikker og miljøvennlig måte har senteret bidratt til verdiskaping gjennom bedre ressursutvikling, økt effektivitet og reduserte kostnader. Boring av brønner står for ca 50% av kostnadene ved ...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Rogaland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Service Innovation (CSI)

Ved begynnelsen av 2010, da CSI startet, var tjenesteinnovasjon et nytt felt. I dag er dette blitt hverdagslig og lederes oppmerksomhet har flyttet seg til andre arenaer som for eksempel kunstig intelligens og digitalisering. Våren 2019 offentliggjorde vi resultatene av Norsk Innovasjonsindeks(NI...

Tildelt: kr 74,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT)

Fra begynnelsen i 2011 var visjonen til SAMCoT å være et ledende internasjonalt senter for utvikling av robust teknologi som trengs av industrien som opererer i Arktis. På denne måten har SAMCoTs mål vært å utføre forskning som skal hjelpe industrien i den miljøvennlige utviklingen av Arktis, hvo...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRISP - Centre for Research-based Innovation in Sustainable Fish Capture and Processing Technology

Introduksjon Hovedmålsetningen til CRISP er å øke verdiskapingen i marin sektor og forbedre forvaltningen av våre marine ressurser gjennom utvikling av mer ansvarlig og selektiv fangstteknologi. CRISP fokuserer på to segmenter av fiskeflåten: trål og snurpenot. CRISP tar for seg en rekke nasjona...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Senteret for Integrerte Operasjoner i Petroleumsindustrien (IO-senteret) har vært et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) i perioden 2007-2015. Forskningspartnerne er NTNU (vertskap), SINTEF og IFE, 8 store olje- og gasselskap og 5 leverandørselskap er industripartnere og 7 internasjona...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

FACE - Multiphase Flow Assurance Innovation Centre

Flerfaseforskning i Norge strekker seg tilbake til 1980-tallet da utviklingen av felter som Ekofisk, Statfjord og Gullfaks ble igangsatt. Disse feltene stilte helt nye krav til kontroll på flyt av flerfase gass og væske i rørledningene og nye, lange trans portledninger med gass og kondensat ble i...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT)er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innen petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk. Sensorteknologiene som blir utvikla i prosjektene, er basert på akustikk, elektromagnetisme, optikk el...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Medical Imaging Laboratory

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en nyskapning der flere industripartnere, universitet og sykehus arbeider sammen i et åpent forskningsmiljø. MI Lab var i stand til å skape et tverrfaglig miljø for åpen innovasjon og langsiktig industriell forskning med høy vitenskapelig kvalitet o...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Innovative Natural Gas Processes and Products - inGAP

Naturgass er Norges viktigste naturressurs, og inGAPs målsetting er å utvikle bærekraftige og konkurransedyktige prosesser for å omdanne naturgass til viktige forbruksvarer som drivstoff (bensin, diesel) og plast. Dette arbeidet har fått ny aktualitet etter skifergass-revolusjonen i USA, som har...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CAST - Cancer Stem Cell Innovation Center

SUMMARY SFI-CAST has been established by the Research Council of Norway with the aim of using knowledge about stem cell biology to improve our understanding of cancer, and to develop new therapeutic tools. SFI-CAST was hosted by the Oslo University Hospital (OUS) with the University of Osl...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MabCent - Centre on Marine Bioactives and Drug Discovery

MabCents bioprospekteringsaktivitet i denne rapportperioden (01.12.13-01.12.14) har vært en fortsettelse av den omfattende aktiviteten som har foregått siden 2007 For å begynne med de biologiske ressursene, så gikk Marbank/MabCents hovedtokt (3 uker i mai) i år på øst og vestsiden av Svalbard ...

Tildelt: kr 76,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology

CREATE, Senter for forskningsbasert innovasjon i Aquaculture Technology, ble etablert i 2006. Senteret ble grunnlagt av industrien og Norsk Forskningsråd gjennom finansieringsplan fra Senter for Forskningsbasert innovasjon (SFI) og ble drevet i åtte år til og med 2014. CREATE utførte forskning ...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Information Access Disruptions - iAD

iAD fokuserer på nye konsepter for å bygge stor-skala applikasjoner og infrastrukturer innen informasjonsaksess. Vi bygger og validerer operasjonelle systemer for wearables, mobile enheter og PCer som blir effektift drevet av private og public skytjenester. Slike hybride mobil-cloud løsninger må ...

Tildelt: kr 76,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Tromsø Telemedicine Laboratory: Research-Based Innovation in Telemedicine and eHealth Systems for Chronic, Age, & Lifestyle related Diseases

TTL har i 2013 hatt rekordhøy vitenskapelig produksjon med 8 avlagte doktorgrader og et jevnt høyt antall vitenskapelige publikasjoner (36), proceedings (28) og bokkapitler (4). I tillegg er det 12 som skriver doktorgrad per i dag og som er i oppløpet . 2014 er det ventet et like høyt antall av...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIMLab - Structural Impact Laboratory

App for borerigger neste Ved årsskiftet er forskningssenteret SIMLab på NTNU historie. Målet er nådd: Å bli best i verden på beskyttelse. Nå vil partnerne videre. De ser for seg apper for biler og borerigger. I tur og orden banket de på døra: Renault, Audi, BMW, Toyota, Honda og GM. Alle de...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

COIN - Concrete Innovation Centre

Populærvitenskapelig fremstilling Siden produksjonsprosessen for vanlig sement medfører et betydelig bidrag til verdens CO2-utslipp (5-10 %), er utvikling av sementer som kan produseres med vesentlig redusert CO2-utslipp en viktig aktivitet i COIN. Det k an være å bytte ut deler av vanlig sement...

Tildelt: kr 76,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Statistics for Innovation

Det lages enorme mengder data. Hver dag i samles det data innen teknologi, industri, offentlig forvaltning og forskning for å lage prediksjoner og ta beslutninger. Statistics for Innovation har utviklet nye statistiske metoder for å lære fra data, kvantifisere risiko og ta beslutninger under usik...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORMAN - Norwegian Manufacturing Future

I en ustabil global verden er det avgjørende å fortsette å utvikle konkurransekraften til den Vareproduserende industrien. I forskingssenteret Norwegian Manufacturing Future (SFI Norman) har bedrifter og forskere fra NTNU og SINTEF forsket fram resultater for å bidra til styrket konkurranseevne ...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage