0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 90...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når kvinner krysser grenser: Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge

Prosjektet fokuserer på et relativt nytt fenomen i Nord-Norge, nemlig den økte innvandringen av russiske kvinner. Mange av dem lever, eller har levd, i parforhold med norske statsborgere. Reaksjonene i landsdelen både på kvinnene og parforholdene har vari ert fra omfavnelse til avvisning. Ved hje...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Rygg- og kjevedeformiteter hos laks: Genetisk disposisjon, mineralnæring og produksjonstemperatur

Ryggdeformiteter er det viktigste deformitetsproblemet hos laks, og problemene kommer til utrykk gjennom en forkortet kroppsform som i de mest ekstreme tilfeller gir en karpeliknende fisk. Det ser ut til at den mest "intensivt" oppdrettede fisken er mest utsatt, og problemene kan tilsynelatende ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse av jordbær (Fragaria xananassa) mot skader påført av jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi)

Jordbærsnutebillen er en insektart som påfører jordbærplanter betydelig skade. Billen overvintrer i gammelt løv etc. og oppsøker jordbærplanter om våren. Etter parring legger hunbillen et egg i en blomsterknopp før den snitter stilken til knoppen slik at den tørker inn. I konvensjonelt landbr...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effekt av samspill mellom økt energitilgang og vaksinering på IPN og PD hos laks i sjø.

I forsøk gjennomført både i 1999 og 2000 har AKVAFORSK påvist lavere dødelighet av IPN i smoltgrupper som etter utsett i sjø har fått forhøyet fettprosent i fôret. I dette prosjektet planlegger vi å videreføre arbeidet med å belyse betydningen av predispo nerende faktorer for IPN og PD ved ytterl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Hedonic models of fish behaviour

The project aims at developing a new method for modelling behaviour in an individual-based model. The method evolves affective responses to sensory information, and the organisms are capable of receiving several different kinds of impressions simultaneous ly (e.g. temperature, density of conspeci...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Fenomenet grensehandel - rasjonalitet mer enn galskap?

Fenomenet grensehandel skal belyses ved hjelp av ulike metodiske tilnærminger, både kvalitative og kvantitative tilnærminger, men med klar hovedvekt på de kvalitative. Prosjektet har fire hovedproblemstillinger eller –tema som skal belyses 1) Hvilke argumenter er det som framsettes i den offentl...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samiske gårds- og bygdenavn i muntlig tradisjon, historiske dokumenter og statens navnepolitikk

l prosjektet vil det undersøkes på hvilken måte samiskspråklig muntlig stedsnavnmateriale kan verifiseres, kompleteres og settes sammen med de navneopplysningene som er å finne i offentlige arkiv. Forskningsområdet er et sjøsamisk bosetningsområde i Nord- Troms, Kvænangen der de samiske gårds- og...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av ny generasjons torsketrål

Prosjektet vil bli utført i samarbeid mellom SFH og HI, og med en referansegruppe bestående av representanter fra den norske trålenæringen. I første fase av prosjektet skal krav og mulige tekniske løsninger til et nytt torsketrålekonsept defineres. Lavere tauemostand og redusert drivstoffbruk un...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

Gjennom SIPen vil det kompletteres innovasjonsforskningen ved å analysere møtet mellom ulike kunnskapsformer og den interaksjon som ligger til grunn for innovasjon. Slik vil en klargjøre distriktsnæringslivets arbeidsbetingelser og læringen i et råvarebas ert næringsliv. SIPen har følgende overor...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fra hjem til institusjon: Pasientautonomi og legers skjønnsmessige vurderinger

Hvem bør ha ansvaret for beslutninger som tas om hvorvidt det skal søkes om institusjonsplass for eldre og pleietrengende? Dette spørsmålet er knyttet tett opp til problemstillinger rundt autonomi, siden mange eldre vil være svekket mentalt (aldersdemens) og ute av stand til å ta avgjørelser på ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of androgen-independent prostate cancer-molecular mechanisms.

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Model estimations of the present and future N2O emissions from soil plant systems in the north - feedbacks in climate change

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Sphagnan: a novel polysccharide with anti-microbial properties that could be used as a protective and/or edible film.

Microbial colonisation is a major limitation restricting the viable shelf life of food. The overall aim of this investigation is therefore to develop the commercial application of a new protective and potentially edible-flim made from a special polysaccha ride extracted from the leaves of Sphagnu...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av sl...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing, omstillingsevne og ledelsesressurser i samvirkebasert næringsmiddelindustri: Nye konkurransestrategier og former.

Framtiden for det norske landbrukssamvirket er uklar. Går det mot slutten, eller mot en ny start? Kommer landbrukssamvirke til å ta nye former? Hva er i så fall de mest aktuelle mulighetene, og hva er konsekvensene for samlet effektivitet, konkurranseevne , samt medlemmenes situasjon? I prosjektb...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

Pasienter med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos 10-40%. Kostnadskrevende metall-stenter og strålebehandling er eneste behandling som sikkert reduserer réstenose. Resultat av basalforskning indikerer at til skudd av B-vitaminer kan ha slik effekt v...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Storbyprosjektet - et alternativt idrettstilbud i takt med samfunnets endringer og ungdommenes behov?

I en erkjennelse av at nye tanker må tenkes hvis målet om idrett for alle skal nås, initierte staten gjennom forrige idrettsmelding (1992-93) Storbyprosjektet til idrettsformål. Den siste idrettsmeldingen (1999-2000) slo fast at prosjektet skulle fortsett e, noe som kan toIkes som at dette anses ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, me...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Agder

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra parallellkorpus til ordnett

Prosjektets mål er å videreutvikle og utprøve en metode, utviklet av professor Helge Dyvik, for å avlede ordnett (semantiske nettverk, "concept nets") automatisk fra oversettelseskorpora. Ordnett er en språkteknologisk ressurs av stadig økende betydning o g har flere språkteknologiske anvendelser...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regional research Biobank in Central Norway

The Biobank is conceived as a consortium, to be established by formal agreement between the Regional Health Authorities (Health Mid-Norway) and its affiliated hospitals, on one hand, and the Medical Faculty of the Norwegian University for Science and Tech nology (NTNU), on the other. The Medical ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bioactive phytochemicals (flavonoids) in fruit and vegetables: storage, processing and rapid sensor-based analytical methods

The population in northern Europe, and especially in Norway, has a very low comsumption of fruit and vegetables. There is substantial evidence that a large intake is related to a reduced risk of cancer and cardiovascular diseases, probably because fruit a nd vegetables contain bioactive constitue...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

MENTAL-Mental helse

Behandling av tvangslidelser (OCD) hos barn og ungdom

80 barn/ungdom med OCI) inngår i prosjektet. Design for studien er: Fase 1 (0.-12. uke): <.zeta.>pen utprøving med sertralin i økende dose (50-200 mg/dag) i løpet av 12 uker. Fase 2 (13.-24. uke): Inndeling i: - Fortsatt sertralinbehandling (alene) hos pasienter med betydelig bedring (CGI ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat- og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet

Prosjektet tar sikte på å kvantifisrere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedr e. <.zeta.> bruke vekster med dyptgående ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon dioxide storage in hydrate reservoir

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland