0 antall prosjekter

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Den krevende borger: Utfordringer for kommunesektorens organisering og tjenesteyting

Prosjektet tar sikte på å besvare følgende hovedspørsmål: Hvilke forventninger til og erfaringer med kommunal politikk og tjenesteyting har samfunnsborgerne? Hvordan har samfunnsborgernes forventinger og erfaringer utviklet seg i løpet av de siste 20 år? Er det overensstemmelse mellom erfaringer ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

David Hume: En avhandling om menneskets natur

...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv - fokus på de yngste i barnehagen

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolene i Agder, Østfold, Troms, Oslo og Universitetet i Stavanger, og et utvalg barnehager knyttet til førskolelærerutdanninger. I nært samarbeid med praksisfeltet og gjennom et eksplorerende design vil ulike dimensjo ner og situasjoner som belyser barns medv...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Education, Curricula and Technology

Introduction The field of ICT in education generally and in curricula in particular, while being intensively studied, is still in a state of confusion. The results of research so far suggest that ICT in principle either is a marginal, although expensive, addition to education or its effects are s...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - Explaining Patterns of Democracy. Triangulating methods to assess general explanations of PR-adoption between 1899 and 1920.

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Ukjent Fylke

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen som kunnskaps og læringsinstitusjon. Barns språk som grunnleggende ferdighet: Barns læring om språk og gjennom språk

I dette prosjektet skal vi studere barns læring om språk og barns læring gjennom språk i språklig interaksjoner med voksne i barnehagen. Utgangspunktet er forskning som viser at barn lærer om språk når de aktivt bruker språk. Og de lærer om ulike fag og t ema i språklige interaksjoner med andre. ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestfold

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUROCORES - Icing the Norwegian Nation: The Import, Transformation and Appropriation of Deep Freezing Technologies 1930-1970 (EUWOL)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Politikken som arena for integrasjon: Politisk deltagelse og representasjon av innvandrere i Norge

Prosjektet er en studie av politisk deltagelse og representasjon av personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Det er et felt hvor tidligere forskning har dokumentert flere eksempler på det man kan kalle vellykket integrasjon av innvandrere. Tilgangen på ny e unike datakilder, samt mangelen på omfa...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Barnehagen som arena for pedagogisk forskning

Vi søker med dette om forskningsmidler som vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle igangværende forskning ved HiO og dermed bidra til å styrke og komplettere eksisterende kunnskap om små barns omsorgssituasjon. HiO er utdanningsinstitusjon for pedagog isk personalet i barnehagesektoren på all...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Learning trajectories in knowledge economies

Learning issues are brought to the forefront in a knowledge society. The emergence of new knowledge economies presents crucial challenges to individuals and communities trying to keep pace with rapidly developing fields of knowledge. At the same time, new tools and technological infrastructures ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU

For å møte utfordringene i Norges forskningsråds oppfølgingsplan (2006) etter evalueringen av norsk pedagogisk forskning i 2004 skal det etableres en flerfaglig, samfunnsvitenskapelig forskerskole ved SVT-fakultetet, NTNU. Forskerskolen er tematisk vinkle t mot Educational Governance og sosial in...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Supply Chain Management og optimeringsmodeller

Prosjektet ?Supply Chain Management og optimeringsmodeller? har fokus på utvikling av IT-baserte systemer (prototyper) som vektlegger integrerte operasjonelle styringsmodeller for hele verdikjeder og som inkluderer markedsdynamikk (dynamisk prising). H ovedmålet for prosjektaktiviteten er å øk...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Møre og Romsdal

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multimodalitet, leseopplæring og læremidler

Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er et satsingsområde i skolens nye læreplaner (L2006). Samtidig introduserer norskplanen arbeid med sammensatte tekster. Prosjektet vil undersøke hvilke konsekvenser et utvidet tekstbegrep har fått, og kan ha for leseopplæringen i en multimodal tekstk...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Adapting Community Risk and Vulnerability Analyses for Climate Change

Definition of a generalized risk and vulnerability analysis (RVA) methodology in Norway is anchored in a Norwegian Standard, NS 5814. The Norwegian approach to community risk & vulnerability analysis (CRVA), which has evolved from this standard, is fairly robust in that areas that are deemed to ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk

I en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i sju fylker høsten 2009 er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet, f.eks. hv ilke språk som er representert, hvordan b...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Innlandet

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

LÆRINGSSAMTALEN I MATEMATIKKFAGETS PRAKSIS

Prosjektet er knyttet til matematikkstudenters praksisopplæring i Fjell kommune. Skolene samarbeider med lokalmiljø og næringsliv ved å inngå langsiktige partnerskapsavtaler med lokale bedrifter og organisasjoner. Innholdsmessig og pedagogisk blir skoleu tviklingsprosjektets undervisningsform be...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Elever som forskere i naturfag

Prosjektet Elever som forskere i naturfag (ElevForsk) vil analysere og utvikle hvordan elevene kan bli forskende i sin læring i naturfag. Prosjektet vil ta tak i utfordringer i Kunnskapsløftet knyttet til de to nye hovedmomentene Forskerspiren og Grunnl eggende ferdigheter . ElevForsk skal utfo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Akershus

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Legitimacy, identity, hierarchy: Strategic communication in the hospital sector

The project will investigate the development and the consequences of a new communication infrastructure and a new discourse on the role of strategic communication in the hospital sector. The emphasis will be on three issues: 1) the relationship between st rategic communication and the legitimacy ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kvalitetsreformens vurderingsformer i høgskolen

Prosjektet gjennomføres i regi av høgskolens høgskole-pedagogiske fagmiljø - PULS (Program for undervisning, læring og studiekvalitet). PULS skal først og fremst fungere som kjerne i et arbeidsfellesskap av forskere og i liten grad drive sine egne prosjek ter. En stipendiat skal arbeide fram de t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Østfold

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Undervisning og klasseromspraksis på barnetrinnet

I NFR-prosjektet "Undervisning og klasseromspraksis på barnetrinnet" har Ingvill Krogstad Svanes' doktorgradsavhandling om læreres tilbakemeldinger til elever vært tyngdepunktet. Svanes' arbeid er basert på litteraturstudier og datamateriale (videoopptak) fra norske klasserom. I et postdoktorstip...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2016

Sted: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures

The multi-disciplinary project will provide a framework for risk and vulnerability (ROS) analyses and new knowledge for the protection of interdependent critical infrastructures, such as electricity supply, water supply, transportation systems and communi cation networks. The project will qualify...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Critical infrastructures, public sector reorganization and societal safety

Modern societies are increasingly dependent on critical infrastructures, and vulnerable to the consequences of damages and breakdowns in these. The CISS project describes, analyzes and compares characteristics of organizations responsible for the maintena nce and protection of critical infrastruc...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

SKRIVING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET OG UTFORDRING. Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer

I den nye læreplanen for det 13-årige skoleløpet, Kunnskapsløftet, legges det vekt på utvikling av skriving som en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere trenger mer kunnskap om skriving for ulike formål og i ulike fag, ikke bare nor skfaget. I dette prosjektet ønsker vi å s...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Ukjent Fylke

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena Dette forskningsprosjektet studerer og utvikler barnehagens praksis for på denne måten å kunne forstå barns vilkår for danning generelt og marginaliserte barns vilkår spesielt. Innholdet i barnehagen skal studeres ved bruk av ulike metoder for å få en bred forståelse ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Tilpasset opplæring, spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter knyttet til innføring av Kunnskapsløftet.

Prosjektet ønsker å videreutvikle et allerede etablert samarbeid i regionen/fylket om FoU-virksomhet knyttet til praksisfeltet. De systemrettete forholdene skulle ligge til rette for å videreutvikle det samarbeidet som allerede eksisterer mellom partnerne , men det aldri tidligere har vært arbeid...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Public Libraries - Arenas for Citizenship: An Investigation of the Public Library as a Meeting Place in a Digital and Multicultural Context

The project aims at studying the public libraries' potential of functioning as public spaces and meeting places with a capacity of fostering social capital in multicultural urban communities. Citizenship implies a feeling of community with fellow-citizens and with the polity in question. Communi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - The Political Interpretation of Human Rights: How the Extent to which Courts are Embedded in the Political Influences their Jurisdicti

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Da det personlige ble politisk. 1970-tallets kvinnebevegelse.

Spenningsfeltet mellom det private og det politiske utgjorde en dynamikk som i særlig grad rekrutterte og engasjerte deltakerne i 1970-tallets kvinnebevegelse. Mange av temaene som ble tatt opp til debatt berørte kvinners dagligliv, og tilbød forklaringsm odeller der individuelle problemer ble sa...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nye kjønn, andre krav? Likestillingens barn i skole og familie New world - old gender? Growing up in a gender equality era.

The project combines a cluster of 10 related projects studying boys and girls at different age levels and in the contexts of school, family and leisure activities. They focus on the relation between societal changes in gender and changes in the requiremen ts of skills and competence of citizenshi...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in Europe: converences and specificities among natio

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo