166 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114314 SPEKTIR: A Novel Miniature Multispectral Thermal Image Sensor for Multi-Industrial use

Alle fysiske objekter sender ut termisk stråling med et spekter som avhenger av objektets temperatur. Øynene våres kan bare se termisk stråling fra varme objekter. For eksempel ser den termiske strålingen fra en kokeplate på 500 degree Celsius ut som en svak rød glød for menneskeøyet. Vi er blind...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues

Det meste av forskningen omkring avsløring av falske nyheter (definert som "nyheter" der opphavspersonen vet at "nyhetene" er usanne, og der formålet er å villede) gjøres av informatikere (computer scientists) alene. Språkvitenskapen har imidlertid vist at de språklige trekkene ved en tekst varie...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies?

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning som er reduksjon av risikoen ved klimaendringene. Slike retningslinjer er som oftest ovenfra og ned, som for eksempel de som er fremmet av FN. Men klimaendringene skjer på lokalt nivå og tiltak må derf...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

COVID-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Dette gjelder særlig transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes. Samtidig har pandemien medført en unik situasjon eller «levende eksperiment», hvor man har...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Korona pandemien utløste først nedstenging av store deler av økonomien og i neste omgang krisepakker til bedrifter som ble rammet av nedstengingene. Private forbrukere ble også rammet ved at tilgangen til en del varer og tjenester ble redusert. Spørsmålene dette prosjektet skal besvare er hva som...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

Informasjonssikkerhet gir nye muligheter for digital innovasjon, støtter virksomheters tilpasningsevne og legger til rette for produktivitet og utvikler kundelojalitet. NORCICS’s visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikk...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egne...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

CONMIG: Geographies of Conflict-Induced Migration

Hvorfor utløser noen konflikter storskala migrasjon, mens andre ikke gjør det? Og hvor flykter mennesker når konflikt bryter ut? Konflikt-migrasjon er et av de viktigste globale utfordringene i vår tid. Forskning på temaet har ikke vært i stand til å forklare variasjonen i omfang av konflikt-migr...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus

De fleste stater er i inngrep med målgrupper i andre land for å fremme egne interesser. PRORUSS-prosjektet skaffer til veie ny kunnskap om hvordan Russland fremmer sine interesser overfor Norge og andre europeiske land. Prosjektet identifiserer og analyserer det sammensatte og brede samspillet me...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

COVID-19 Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for Norske bedrifter. Selv for bedrifter som ikke har vært direkte berørt av pålagte nedstenginger har krisen i mange tilfeller medført et betydelig fall i etterspørselen. Dette har igjen fått dramatiske følger for hvordan bedriftene håndterer s...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Koronaviruspandemien har forårsaket en plutselig og gjennomgripende nedstengning av sentrale aktiviteter i det norske samfunnet. Selv om samfunnet gradvis går tilbake til det normale, er store deler av økonomien allerede sterkt berørt, og mange virksomheter vil fortsatt slite etter hvert som kris...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Diri - Digitized Intelligent Risk Identification

DIRI - Digitized Intelligent Risk Identification Ifølge European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) er cybersikkerhet den største enkelt risikoen organisasjoner kommer til å stå overfor i årene som kommer. I 2018 ble markedet for sikkerhetsprodukter og tjenester estimert ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SPRM - Systemic Pandemic Risk Management

Covid-pandemien har ettertrykkelig vist gyldigheten i Brundtlands kjente utsagn: «alt henger sammen med alt». Covid-responsen ble overveldet av eskalerende onde sirkler, fordi Covids risikofaktorer avhenger av og påvirker hverandre. Pandemien overrumplet helsesystemet: munnbind og respiratorer ma...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Global Security, Gender, Politics and the Countering of Violent Extremism (CVE)

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer felles behovet til to etater i Oslo kommune for risikovurdering i urbane miljøer. For det første trenger beredskapsetaten nye verktøy for overvåking av infrastruktur, som kan brukes til å kartlegge trafikk eller energiforsyning, og for å oppdage uønskede hendelser, ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The corona crisis and its economic consequences

Utfra ferske data i offentlige registre i nær sann tid vil vi dokumentere omfanget, dynamikken og sosioøkonomiske kjennetegn ved korona-krisen og dens utvikling. Prosjektet vil studere de forskjellige krisetiltakene, sammen med analyser av økonomisk status på tvers av enkeltpersoner, familier, be...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Koronapandemien har vist oss hvor viktig pålitelig offentlig-privat samarbeid er for nasjonal og global helsesikkerhet. Ifølge tidligere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon og statsminister i Norge Gro Harlem Brundtland, må vi «omfavne det enestående omfanget av samarbeider mellom myndigh...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett digital trusseletterretning, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan tilby. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som raskt kan til...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Building design for At-risk groups

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk in the information society: towards epistemic justice

Det finnes to sentrale kjennetegn ved dagens samfunn. For det første er samfunnet bygget på teknologier, og for det andre, så er kunnskap avgjørende i organiseringen av samfunnet. Hvis vi ser på hvilken kunnskap som typisk er brukt i styringen av moderne samfunn, så ser vi at det er først og frem...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaPiD models: Reciprocal Physics and Data models

Fysikkbaserte modeller er ofte trege og kan derfor ikke brukes til å vurdere en kritisk situasjon mens den utvikler seg. Derimot kan data-drevne ML modeller gjøre lynraske vurderinger, men disse er begrenset av at de kun er gyldige innenfor hvor de har relevant data/erfaring. Denne begrensningen ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond

Bergforankringer med høy kapasitet blir brukt til å stabilisere skråninger, støttemurer, spuntvegger, samt fundamenter. Svikt i ankrene setter infrastrukturen i fare og vil føre til alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Et berganker kan være oppbygd av et enkelt massivt stag eller et stag...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar verkar på befolkinga under ein pandemi. Prosjektet skal undersøke reaksjonsmønster i befolkinga ut frå tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og individ. M...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance

UiO sammen med Folkehelseinstituttet og fire lokale partnere får støtte til covid-19-forskning fra Norges forskningsråds hasteutlysning. Prosjektet som skal bidra til bekjempelse av koronaviruset får en bevilgning på 5 millioner kroner. HISP-miljøet har hatt en svært hektisk periode under Covid-1...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ADRIANE: Autonomous Drone system for Inspection of Industrial Assets by Non-Experts

Visjonen i dette prosjektet er å utvikle en hel-digital prosess for inspeksjon av tanker og andre innendørs industrielle anlegg ved hjelp av en drone som er i stand til å navigere trygt i lukkede miljøer uten bruk av GPS. Hver dag blir tusenvis av industrielle anlegg inspisert manuelt. For eks...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway

Koronaviruspandemien er en trussel mot folks helse over hele verden. Den har allerede påført mange samfunn stor skade. Politikere trenger data av høy kvalitet om spredningen av denne infeksjonen for å kunne velge gode tiltak. Vi bruker både matematiske modeller og samler data om symptomer fra bef...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo