0 antall prosjekter

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 69,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan optimalisere produksjonen av roser og agurk slik at avlingene økes og problemet med meldugg reduseres? Kartlegge og bekjempe rotsopp

Helårsproduksjon av roser og agurk har ført til omtrent en dobling av produksjonen per m2 på årsbasis, men sykdomsproblemet har økt. Dette skyldes ikke minst at ved sesongproduksjon desinfiseres veksthusene mellom hver sesong. Nå går produksjonen kontinue rlig og mulighetene for å "rydde opp" er ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ERCIM-Norsk medlemskap

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Distribution and ecology of post-smolt and salmon at sea

Kunnskap om laksens marine livsfase og hvordan denne påvirkes av miljøforholdene i havet har fått en økende oppmerksomhet blant forskere og forvaltere som en av de viktigste bestandsregulerende faktorene, men kunnskapen både om den geografiske fordelingen og den generell økologien til postsmolt ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Temporal variation in abundance of the northern most populations of Atlantic salmon with emphasis on the River Tana

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

The importance of early marine feeding on the growth and survival of Atlantic salmon post-smolt in Norwegian fjords

Variasjonen i overlevelse hos atlantisk laks kan skyldes forskjeller i næringsopptak og påfølgende vekst i den tidlige marine fase. Resultater fra et forprosjekt indikerer et forlenget fjordopphold og et omfattende næringsopptak på energirike byttedyr i n ordlige fjordsystemer, mens resultater fr...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Som raduksjonsmaterialer brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år. En måte å redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gi...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Effektivitets- og fordelingsvirkninger av endringer av tilpasninger av skatte- og pensjonssystemet til eldrebølgen.

Prosjektets empiriske mål er evaluering av effektivitets- og fordelingsvirkningene av endringer i skattesystemet etter 1991 og av aktuelle forslag til nye endringer i skattesystemet, f.eks. en flatere beskatning både gjennom redusert toppskatt og ved å re dusere betydningen av ulike fradrag. Des...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Integrasjon av distribusjonskanaler og personifisering av kommunikasjon

Problemstillingen er: I hvilken grad driver tradisjonelle handelsbedrifter lønnsom internett-handel, og hvorfor er internett-handel lønnsomt for noen bedrifter? Problemstillingen sikter mot å avklare sentrale faktorer for bedrifter som vil bruke internett som en supplerende kanal for informasjon ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrett som integrasjonsarena

Prosjektet skal samle inn data om norske idrettslag og medlemmene i disse lagene, og videreutvikle en database som inneholder data fra ulike tidspunkt (dvs. tidsseriedata). Tre delprosjekter utgjør kjernen i rapporteringen fra prosjektet. For det første skal det fokuseres på endringer i de friv...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljh...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Golf i Norge: utvikling, betingelser og konsekvenser

Gjennom fire delprosjekter tas det sikte på å forklare golfidrettens store vekst i Norge. Det skal gjennomføres en analyse av endringer i norske golfanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer (delprosjekt 1); en studie av endrede næringsmessige og landb rukspolitiske rammevilkår for norsk golf ...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Den sosiale konstruksjon av barnekroppen Forestillingar og praksisar omkring idrett blant barn og unge i Noreg gjennom førre hundreår

Prosjektet vil freiste å kaste nytt lys over idretten sin sosiokulturelle tyding. Ved å analysere diskursar omkring barn og unge, kjønn, disiplinering, kultivering og fysisk aktivitet ynskjer prosjektet å avdekkje korleis forestillingar om barn og deira k roppar blir sosialt konstruert og rekonst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare, masculinity and social innovation

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Levekår og marginalisering blant barn og unge som har vært i barneverntiltak 1990-2003. - En longitudinell studie

En hovedhypotese i den nye undersøkelsen er at grupper av både norsk- og utenlandsfødte barn i barnevern marginaliseres, kanskje særlig barn i enforelderfamilier og i de største byene. I prosjektet analyseres dødsfall ved ulykker, selvmord og misbruksdød sfall hos ungdom (i barnevern) og foreldr...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Utmark - landskapsendringer og forvaltningsutfordringer.

Nord-Trøndelagsforskning (NTF), i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Planteforsk, Kvihamar forskningssenter og nettverket "UT-forsk" (Østlandsforskning, NORUT og NTF) gjennomfører et strategisk instituttprogram for å utvikle ny kunnskap om landsk apsendringer og forvaltningsutfordringer ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

En digital barndom - En kartlegging og analyse av barns bruk, erfaringer og opplevelser med IKT

Prosjektets hovedmål er å bidra til en bedre forståelse av den rolle teknologien spiller i barns oppvekst. Det blir viktig å studere hvordan IKT anvendes, og hvordan positiv bruk kan overføres til både skole og fritid. Prosjektet søker å kartlegge barns u like bruksmåter av IKT, og utvikle en "ro...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovation - Coastal Futures

Prosjektet skal bygge opp instituttets kompetanse om innovasjoner i perifere naturressursbaserte regioner. Det vil bli lagt vekt på teori- og metodeutvikling på internasjonalt nivå. I tillegg vil en gjøre delstudier av innovasjonsprosesser som i dag er i gang - særlig i Nord-Norge - og som har p...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

UT-forsk, et nettverk for studier av utmark og utvikling. Et nettverssamarbeide mellom NORUT, NTF og ØF. Videreføres prosjekt 166141

Hensikten er å bygge opp nettverket for studier av utmark, næring og utvikling, "UT-forsk", i løpet av en 3-årsperiode. Målsetningen med nettverket UT-forsk er å aktivere den fordelen som ligger i de tre instituttenes regionale ressurser i form av: - Faglige ressurser - utfylle hverandre og ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

E-handel og IKT-basert samarbeid. Distriktsbaserte små og mellomstore bedrifter i det globale nettverssamfunnet. Videref på prosj.nr. 165965

Så langt har SIPen produsert resultat i tråd med planen, at vi har nådd måla som vart sett for dei tre fyrste åra av prosjektet, men det står att å vidareutvikle og fullføre planane for dei to siste åra. Utviklingstrekka i samfunnet rundt oss viser behove t for denne typen strategisk satsing. - N...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren.

Gjennom programmet ønsker Vestlandsforsking å utvikle sin kompetanse når det gjeIder vilkår for anvendelse av alternative energiteknologier i transportsektoren, spesielt når det gjelder hydrogenenergi. Det er videre et ønske om at denne kompetansen skal k omme norske bedrifter til nytte, i første...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

FN i internasjonalt miljøsamarbeid. Videreføres i Doculive prosjekt 166112/V10.

De aller fleste store internasjonale miljøavtaler som har blitt etablert det siste tiåret har en tilknytning til FN-systemet. Men det hevdes fra flere hold at effektiviteten i FNs arbeid på dette området er lav. Selv om antall miljøregimer har vært i ster k vekst, har dette i begrenset grad bidra...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk (Samfinansiert med 149558/I10)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku