0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biometrical and economic models for a joint breeding program in dairy cattle based on the Nordic breeding profile - NKJ nr 114

The background of the project is that we see a need for the Nordic cattle breeds to join forces in order to be competitive in an international market, thus also making it possible to conserve the genetic resources that the breeds constitute. The main diff erence between Nordic countries and other...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

AKLIMED-Klinisk medisin

Tumorbiologiske og prognostiske faktorer ved endometriecancer

Forskningsgruppens profil har vært å kartlegge ulike tumormarkører ved endometriecarcinomer, med særlig vekt på proliferasjon, cellecyklusregulering (p53, p16) og angiogenese. En ønsker å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på to linjer: mikrosatelit tinstabilitet og reparasjonsenzymer, og m...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Buskerud

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassede høstingsstrategier.

Hvordan myndighetene velger å regulere fisket får stadig større oppmerksomhet. I dette prosjektet vil oppmerksomheten være rettet mot hvordan fangstreguleringene påvirker ulike ledd i verdikjeden og deres evne til å generere verdifulle produkter som både gir bedre marginer i produksjonen og tilfr...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Akershus

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunk...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutv...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Forurensningsspørsmål og vern av arter og naturområder

...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

Prosjektet studerer fire delprosjekter: 1. Grønne konsumenter: Hvorfor er noen konsumenter tilsynelatende villige til å betale mer for "grønne" produkter? Prosjektet vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som en...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

Prosjektet studerer fire delprosjekter: 1. Grønne konsumenter: Hvorfor er noen konsumenter tilsynelatende villige til å betale mer for "grønne" produkter? Prosjektet vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som en...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Polcorridor Logchain Study

The POLCORRIDOR LOGCHAIN study shall create a new Trans-European freight shipment network from several transport-and-freight supply sub-systems, aud validate this new freight supply solution commercially. The new freight supply system will consist of 1) A sea-land connection between Poland and t...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Dødelig identitet? Lesbisk/homofilt identifisert ungdom og selvmordsforsøk.

NOVA offentliggjorde våren 1999 en rapport som viser at andelen som har selvmordtanker er seks til syv ganger høyere blant lesbiske og homofile menn enn den er blant heterofile. Særlig er tallene høye blant de yngste i utvalget. Dette er for de fleste et svært overraskende negativt resultat. Dis...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Implementerings-fremmende mekanismer i klimaregiment: Betingelser for effektivitet

De fleksible mekanismene i klimaregimet og det framvoksende håndhevingssystemet under klimaregimet har det samme overordnede formål: <.zeta.> øke statenes tilbøyelighet til å iverksette en politikk som reduserer utslippene av klimagasser. De tre viktigste fleksible mekanismene er kvotehandel, fe...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Akershus

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate change in Norway: An Analysis of Economic and Social Impacts and Adaptions

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo