0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Labour Market and Business Cycles

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og legemiddelsektoren

Prosjektets hensikt er å forklare Cubas spesielle resultater når det gjelder bruk av bioteknologi innenfor medisin og legemiddelproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å forklare hvordan et fattig råvareproduserende utviklingsland under streng økonomisk boik ott har klart å etablere en høyteknologis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Regime Type and Conflict: Extending the Democratic Peace.

Prosjektet undersøker forholdet mellom regimetype og konflikt. Det tar utgangspunkt i forskning omkring den demokratiske freden og tar sikte på å demonstrere at forskningsprogrammet slik det fremstår i dag, er utilstrekkelig på grunn av dets begrensede re kkevidde og mangelfulle logiske oppbygnin...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Role of Voluntary Exits in Explaining Legislative Turnover: A Cross-National Study

I ein tidligere studie om utskifting i parlamentet for 25 demokratier viste Matland og Studler (2001) at Noreg hadde overraskende stor utskifting i høve til andre moderne industrialiserte demokrati. To faktorar som normalt fører til høg avgang, lang parla mentsperiode, og at store delar av veljar...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Articulating emotions: Making sense of social life in a New Ireland (Papua New Guinea) village

Prosjektet tar sikte på å redegjøre for sammenhengene mellom sosialiseringsprosesser og utviklingen av en relasjonell personforståelse, selvets utvikling og kontekstavhengig moral hos mandakene i de sentrale delene av New Ireland Province, Papua New Guine a. Gjennom deltagende observasjon og int...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Interaksjon mellom produkt-, arbeids- og kapitalmarkeder i en multinasjonal sammenheng.

Prosjektet munnet ut i en doktorgradsavhandling med tittel "Globalization and labor markets", forsvart og bestått 12.12.03. Avhandlingen består av fem individuelle artikler skrevet av Frode Meland,til dels med medforfattere, i prosjektperioden. I tillegg har Frode Meland også skrevet et manuskri...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Dr.grad i sosialøkonomi ved Carnegie Mellon University - spesialisering i makroøkonomi og økonometri

Teoretisk og empirisk forskning innen makroøkonomi, bl.a. ved hjelp av økonometriske verktøy, særlig tidsserie analyse av aggregatene i økonomien. Det meste av arbeidet er innenfor feltet "Real Business Cycles" og monetær teori, selv om også andre temaer innen makroøkonomi er aktuelle, som f.ek...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Størrelse og lokaldemokrati i Europa

Spørsmålet om forholdet mellom det politiske systemets størrelse og realisering av demokrati har stått sentralt i den statsvitenskapelige faglitteraturen siden grekernes tid. I moderne tid ble spørsmålet drøftet i en bok publisert tidlig på 1970-tallet, e n bok som på mange måter er betraktet som...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiale velferdstiltak, maktutøvelse og motstand. Forholdet mellom tatere og det offentlige.......... (Dr.gr.stip. Karen-Sofie Pettersen)

Prosjektet vil søke å bidra til en bedre forståelse av maktutøvelse og motstand i forholdet mellom givere og mottakere av sosiale hjelpetiltak. Ventelig er samspillet mellom makt og motstand viktig for å forstå dynamikken i slike relasjoner. Medlemmer av målgruppen for tiltak kan i større eller ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Arrangerte ekteskap blant ungdom med innvandrerbakgrunn - forhandlinger om kjønn og etnisitet

Prosjektet er ment som et bidrag til forskning og debatt om ungdom fra etniske minoriteter. Den sikter mot å problematisere noen generelle perspektiver på det flerkulturelle ungdomslivet og bidra til kunnskap om ekteskapsinngåelse spesielt. Forhandlinger og konflikt rundt ekteskap i minoritetsfa...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo