0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Intelligent Medium Voltage Modular Multi-level Converter for Environmental Energy

Markedet for fornybar energi har økt betydelig. Spesielt vindkraft har vist seg å være en av de energikilder som har lavest kostnad, selv uten subsidier. Innen Offshore vind antas det en økning i turbinenes vingespenn fra dagens 150m til mere enn 250 m. Turbinens effekt øker da fra dagens 10 MW o...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Power system protection and control in digital substations

Transformatorstasjoner eller koblingsstasjoner er kritiske knutepunkter i kraftsystemet og består av innkomne linjer/kabler, transformatorer, generatorer/omformere, kompenseringsutstyr, brytere og måletransformatorer. I en slik stasjon er det også utstyr for å verne (koble ut ved feil) og kontrol...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC hadde som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, samvirkende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energigenerering som fra solcellesystemer (PV), lagringselementer samt høy elektrisk bruk som e-varme og e-kjøretøyer. Bruken av lokalt generert fo...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium bus bars for marine battery systems

Elektriske drivlinjer, enten gjennom helelektriske eller hybridløsninger, er en av de viktigste bidragene til å nå målet for utslippsreduksjon innen sjøtransport. Batterisystemet er et hovedelement i en elektrisk drivlinje og representerer en betydelig del av systemets totale vekt og kostnad. Utv...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

arba agri

Prosjektet er under etablering

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SOFCon- H2020 Søknad

Et konsortium bestående av FDB (Norge), SVBetong (Norge), UPC- Barcelonatech (Spania), Eire Composites (Irland), IMS Hydro (Spania) og Enginsoft (Italia) er partnere i en felles søknad. Enginsoft (Italia) er valgt å ha koordinerende ansvar, selv om initiativet til søknad kommer fra FDB. SVBeto...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring

Gjennomføring av storskala CCS er for tiden hovedsakelig begrenset av kostnader. Lagring og overvåking av CO2 er deler av den totale verdikjeden der det er behov for betydelige kostnadsreduksjoner. Kvaliteten på overvåkningsteknologi er også avgjørende for offentlig aksept for CCS, spesielt i til...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Design and development of modular multilevel converters for large scale grid connected Photovoltaic and Battery Energy storage systems

Covid-19-pandemien og konflikten i Ukraina har understreket behovet for rimelige, pålitelige og fleksible energisystemer. Disse hendelsene har gjort det vanskeligere å nå FNs bærekraftsmål om å sikre tilgang til rimelig, bærekraftig og moderne energi for alle. Det har imidlertid vært noen positiv...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification

Prosjektet «Nanocomposite Facilitated Transport Membranes for H2 purification» (akronym FaT H2) tar sikte på å utvikle en ny, mer effektiv og billigere separasjonsteknologi for oppgradering av hydrogengass fra forskjellige industrikilder. I dag skjer produksjon av hydrogen ved såkalt dampreformin...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Membrane-Assisted CO2 capture through liquefaction for clean H2 production

MACH-2-prosjektet har som mål å utvikle en ny prosess for hydrogenproduksjon fra naturgass med effektiv fangst av det produserte karbondioksid. Prosjektet vil kombinere H2-produksjon fra metan med protonisk membranreformatorteknologi med påfølgende CO2-fangst ved lav temperatur i en ny integrert ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Norge har store fossil og fornybare energiressurser som gir enorme verdier for oss som land. Størsteparten av disse energiressursene blir eksportert til europeiske land. Vår posisjon som et energieksportland er i endring som følge av avkarboniseringen av det europeiske energimarkedet og behovet f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Grid Interconnection protocols for largely dispersed minigrids/microgrids for electrification of rural India

Mininett brukes mye for å elektrifisere grisgrendte områder i India og over hele verden. Bare i India, har departementet for 'ny og fornybar energi' som mål å oppnå utplassering av minst 10 000 fornybare energisystembaserte mininettprosjekter over hele landet, som igjen tilsvarer 500 MW installer...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Enabling energy savings in the global casting industry by the Induction Feeder SIMulator

I motsetning til vann, som eser ut når det blir til is, krymper metaller når de størkner. Støperiene kompenserer for dette ved å tilføre ekstra metallsmelte fra «matere». En mater er et metallreservoar plassert i støpeformen. Når støpestykket krymper under størkning, kommer ekstra smelte flytende...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet videreutvikler Morrow Batteries AS og SINTEF litium-svovelbatterier (LiS) med høy ytelse og lav kostnad for å støtte overgangen til et karbonnøytralt samfunn. Batteriet vil potensielt ha en praktisk gravimetrisk energitetthet på omtrent det dobbelte av de beste Li-ion-batterien...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New components for use in plants for CO2 capture

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er viktig i kampen mot klimaendringer Dette prosjektets overordnede mål var å bidra til rimeligere og forbedrede komponenter primært til solvent-baserte anlegg for CO2-fangst. I CCS er over halvparten av kostnadene relatert til CO2-fangsten. Prosjektet har...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den pressende samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkeltekno...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 containment and monitoring techniques

COTEC (2019-2023 – utvidet pga Covid-19) er et tverrfaglig prosjekt som bruker et område i Utah USA som naturlig feltlaboratorie for å undersøke hvordan CO2 flyter (migrerer) og lagres i et område med kjent geologi. Dette er av betydelig relevans for kvalitetssikring av CO2 lager som klargjøres i...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Conference on High Temperature Heat Pumps, Trondheim 2019

SINTEF applies for 100 kNOK in funding support for arranging a conference on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Trondheim, October 2019. The intention is to contribute in accelerating the implementation of industrial HTHPs, which is highly attractive since it can replace fossil fuel based ene...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

FNs klimapanel har vist at bioenergi kan spille en nøkkelrolle i å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Samtidig har en mulig global storsatsing på bioenergi vekket bekymringer. Dette inkluderer bekymringer om tap av naturmangfold når landområder brukes til å produsere råstoff for bioenergi. Det ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

International Workshop on Cyclic Behaviour of Sand for Application in Offshore Energy

In the emerging offshore wind energy industry, one of the key focus is to achieve economic wind farm design for profitability. The traditional offshore energy sections also aims at making the offshore design smaller, smarter and greener. NGI has more than 50 years active involvement in offshore f...

Tildelt: kr 20 272

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

New High Strength- High Conductivity Aluminium Conductor Concept in Subsea Cables for Sustainable Energy Transport

Den elektriske lederen i høyspente sjøkabler består vanligvis av rent kopper eller aluminum. Aluminium blir i dag mer og mer populær på grunn av lav tetthet og pris sammenlignet med kopper. I praksis betyr det at lederen kan lages opp til 50 % billigere og lettere for samme elektrisk ledningsevne...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

Programplanen til ENERGIX fremhever viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomasse baserte, som bidrag til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om total utnyttelse av biomassen. Den metallurgiske industrien i Norge...

Tildelt: kr 19,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

DeepScale - Deep geothermal flow assurance; cost-efficient scale handling and heat fluid robustness.

I nokre heimar kan ein oppleve at vassrør og kjelar får mineralavleiringar. Dette er fordi mineral som kalk kjem inn i huset oppløyst i drikkevatnet, men vert avsatt på tildømes innsida av ei gryte eller ein vasskokar. Dette problemet er meir utbreidd når drikkevasskjelda er grunnvatn. Djupe ge...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Grid and Charging Infrastructure of the Future - FuChar

Norge er globalt ledende innen elektrisk transport, og antallet elektriske kjøretøy med elektrisk ladebehov øker raskt. Politiske mål, i kombinasjon med brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor, er viktige drivere som vil bidra til at elektrifiseringen av transportsekt...

Tildelt: kr 20,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

Det brukes i dag store ressurser på å beregne og dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes ikke denne informasjonen senere til opp...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Ukjent Fylke