0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kaupang-undersøkelsen. Nye undersøkelser av Norges første by. Analyse- og publiseringsfasen 2003-2006

I årene 2000-2002 har Kaupang-undersøkelsen, med betydelig bidrag fra Norges forskningsråd, gjennomført utgravninger av vikingtidsbyer Kaupang i Vestfold. I årene 2003-2006 vil det store materialet fra utgravningene bli analysert og publisert av en intern asjonal forskergruppe. Tilblivelsen, eksi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Rikspolitiske retningslinjer for jordvernet?

Jordvern er et sentralt tema i arealpolitikken, noe som ikke minst kommer til uttrykk som konflikter i kommunale planprosesser. Et styringsverktøy som hittil ikke har blitt benyttet innen jordvern, er Rikspolitiske retningslinjer (RPR). Prosjektet tar sik te på å belyse mulighetene for å utvikle ...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Teoriutvikling for bedre arealutnyttelse i havbruksnæringen.

I havbruksnæringen er den kritiske naturressursen tilgang på egnede lokaliteter. Denne naturressursen er i ferd med å bli et stadig knappere gode, og arealtilgangen er nå trolig den viktigste begrensningen for økt verdiskapning i havbruksnæringen. Tildeli ngen av lokaliteter har så langt skjedd e...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

TU-Tungt utstyr

Isotermisk titreringskalorimeter (ITC); utstyr for å studere biologiske interaksjoner

Norges landbrukshøgskole ønsker å styrke sine muligheter for å måle biologiske interaksjoner, som ledd i en generell satsing på bioteknologi og funksjonell genomikk. Derfor søkes det om et isotermisk titreringskalorimeter (ITC). Med denne type utstyr er det mulig å karakterisere essensielle par...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Klimaregulerte vekstkammer/rom

I Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er det tilrettelagt og klargjort for plassering av flere klimaregulerte vekstrom og vekst-kammer for å betjene de ulike forskningsmiljøene. Det er et stort og økende behov for flere fullklimatiserte rom fo r bruk til grunnleggende og prioriterte a...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Oppbygging av forskningsvirksomhet i galenisk farmasi (farmasøytisk teknologi) Del 1, Universalprøvemaskin Del 2, Liposom forskningslab

Avdeling for Galenisk Farmasi (Farmasøytisk Teknologi) er en av fire avdelinger i det nyetablerte Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø. Siden 1998 er to av fire faste vitenskapelige stillinger ved avdelingen besatt av professor Martin Brandl og førsteamanuensis Annette Bauer-Brandl; ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Meglerforetak: Pengeforvaltning og hvitvasking

Som nevnt ovenfor er prosjektets hovedsiktemål å empirisk kartlegge sentrale dimensjoner ved hvitvasking tilknyttet pengeforvaltning i meglerforetak. Prosjektet inneholder fire hovedkomponenter:- Empirisk beskrive ulike moduser for hvitvasking:Hvordan gje nnomføres handlingene? Hvem er innvolvert...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Vern og bevaring av marint biologisk mangfold

The maintenance of the biological diversity is important for many reasons. Marine and coastal systems provide important food sources, and may also be of significance to the medical and chemical industry. The biological diversity has also a more ethical an d moral value. It is important to protect...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Production improvements of salted/cured meat and fish

4 Prosjektsammendrag (maks. 200 ord) The industry is aiming at reducing salting time, increasing yield of the products ensuring microbiological safety, while maintaining/ improving product quality. The application of advanced, rapid and non-invasive analytical methods for salt/moisture analy ses ...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Guano: a carrier medium for persistent organic pollutants (POPs)?

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter (høyteknologiske bedrifter)

Hovedformålet er å undersøke hva som påvirker innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter som arbeider i nasjonale og internasjonale markeder. Fokus er på hvordan innovasjonsbarrierer kan reduseres, hvordan innovasjon kan stimuleres og hvilke faktorer s om bidrar til å begrense risikoen i småbe...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Time-dependent bioavailability and toxicity of pesticides to soil living organisms

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

ALDER-Aldersforskning

Course and neurobiology of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease; and Intervention to prevent use of restraint and behaviour...

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i varmebehandlede næringsmidler - optimalisering av prosess og prosessparametre

Prosjektet vil undersøke hvordan akrylamid dannes under prosessering av vegetabil- og cerealbaserte produkter. Først skal kritiske nøkkelkomponenter (vanninnhold, sukkerinnhold, proteiner, aminosyrer, fett/olje) som gir størst bidraget til dannelsen ident ifiseres. Et utvalg av råvarer vil bli un...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Bjørk i synlige konstruksjoner. Et nyskapningsprosjekt ledet av Moelven Limtre AS

Moelven Limtre har i forretningsplanen betydelig satsing på bjørk i limtrekonstruksjoner. Prosjektet er en del av prosjekt støttet av SND, skogeierforreninger og Skogtiltaksfondet. Denne søknad gir prosjektet en nødvendig helhet. Et pilotbygg med bjørk limtre skal benyttes til informasjon og mark...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climatic change on an economically important pest insect in Norwegian forest ecosystems

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EACC - Ecology and economy of agriculture in a changing climate

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Atmospheric Chemistry and Transport from Isotopic Analysis

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

COMBINE

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

NORPAST-2 - Past Climate of the Norwegian Region-2

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

AerOzClim - Aerosols, Ozone and Climate - main application

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Structure and functional mechanisms of membrane proteins

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Glow Discharge Mass Spectrometer

Målet er å anskaffe et analyseinstrument for sporelementanalyse, et Glow Dicharge Mass Spectrometer (GDMS) til Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU og bygge opp et laboratorium og kompetanse ved IME og SINTEF Materialteknologi rundt dette instrumentet. Instrumentet skal først o...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Mekanisk restitusjon - en teknikk for ikke-invasiv bestemmelse av hjertets slagkraft

Vi har i en serie arbeider undersøkt om slagkraften i venstre hjerte-kammer kan bestemmes uten å plassere kateter i hovedpulsåren eller i de store samlevenene. Dette har til nå ikke vært mulig hos pasienter etter hjertekirurgi. Våre undersøkelser tyder på at dette kan la seg gjennomføre ved å u...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Maringeologisk/geofysisk utstyr for undersøkelse av havbunnen og dens øvre sedimentlag

Gruppen i marin geologi og geofysikk (MG&G) ved Institutt for geologi (UiTø) søker med dette om midler til en pakke med utstyr. Pakken vil bidra til at våre undersøkelser over havbunnens morfologi og fysiske egenskaper vil forbedres betraktelig. Dette vil gi grunnlag for sikrere konklusjoner ved...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Proteomikk

Spesiell proteiner fra forskjellige organismer skal studeres under bestemte betingelser med hensyn på variasjoner i syntese, PTM, interaksjon med biomolekyler, strukturforandringer, degradering og forandringer i funksjon.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Det nye arbeidslivet: Nye arbeidstidsordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar.

Endringer i arbeidslivet de senere år, med stadig mer sammensatte og skiftende krav til den enkelte, og med økte muligheter og forventninger til fleksibilitet mht. når og hvor man jobber, krever nye typer tidsorganisering for foreldre. I forprosjektet er en i gang med å analysere endringer arbei...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bioassay for dioksin-screening av fisk og fiskeoljer basert på reseptorteknologi

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Implementering av Russlands internasjonale forpliktelser - menneskerettigheter og miljø. SamarbeidsSIP med NUPI. Prosj.nr. 157257/V10.

Prosjektet tar sikte på studere Den russiske føderasjonens <i>vilje</i> og <i>evne</i> til å implementere statens internasjonale forpliktelser innenfor menneskerettigheter, handel og miljø. Det vil bli foretatt en systematisk undersøkelse av hvorvidt Russ land overholder sine internasjonale forpl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken