0 prosjekter

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Category specific effects in object perceprion - Experimental studies with normal and brain damaged subjects

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Feeding experiments investigating some potential risk factors of GM (genetically modified) food. MH 155749

of trans-genes, and aberrations in host animal gene-expression patterns, and experience to be included in regulatory frameworks. Futhermore, these studies will provide background for design of in vitro model experiments, and some of the approaches and res ults may have commercial interest.Authori...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Man-made impacts and indigenous forest management in the Turkwel river floodplain, Kenya

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climatic interactions between the ocean, sea-ice and the atmosphere in the Barents Sea region over the past 150 years

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Virtual Exhibits - Theory, methods, and tools for development of virtual exhibit on demand

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Harmful blue-green algal blooms in developing countries - A threat to development

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av beregningsverktøy for havbruksanlegg. Verktøy for beregning av styrke og sikkerhet av nye og eksisterende anlegg

Prosjektet blir å utvikle beregningsgrunnlag for verktøyet videre slik at det ivaretar miljømessige faktorer som trivsel for fisken og den operasjonelle sikkerheten og styrken av havbruksanlegget. Spesielt med fokus på rømning av fisk. Det vil bli lagt ve kt på å lage et enkelt brukergrensesnitt ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Spredning av miljø- og ressurskonflikter

Prosjektet vil ta for seg spredning av ressurs- og miljøkonflikter i rom og tid. Utgangspunktet for prosjektet er to forskningsfelter som bare har beskjedne berøringspunkter med hverandre: Litteraturen om ressurs- og miljøkonflikter, og litteraturen om ko nfliktenes lokalisering og spredning. En ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Food safety: interdisciplinary perspective on risk management of allergenicity and the case of introducing alergens with genetically modifie

I følge Ulrich Becks perspektiv på "risikosamfunnet" begrenser trekk ved senmodernitet og globalisering den enkeltes muligheter for å beskytte seg mot ulike farer eller risikoer, inkludert de som skriver seg fra mat. Matallergi utgjør et eksempel på en sl ik risiko forbundet med mat. For eksempel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Correcting for Amplitude Anomalies in Seismic Data

Tester har klart vist at standard seismiske migrasjonsmetoder som anvendes i dag (pre-stack, post-stack, tid, dyp), kan introdusere store uønskede amplitudeanomalier i de prosesserte data, anomalier som ikke gjenspeiler variasjonen i reflektiviteten ved g renseflatene. De eksisterende metodene fo...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

MHC-II og antigenpresentasjon i polariserte celler.

MHC-II antigenpresentasjon via de meget aktive dendrittiske celler er i dag i fokus. Imidlertid er det også andre celler som kan presentere antigen, deriblant polariserte epitel og endotel-celler som er potensielt meget interessante og kan ha en viktig fu nksjon i forskjellige biologiske og patol...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Senter for profesjonsetikk ved Høgskolen i Agder

Prosjektet består av to deler som begge henvender seg til søkere på nasjonalt plan. Første del består av stipendiatarbeid og veiledning av stipendiater. Det vil bli utlyst forskningsterminer nasjonalt for korttidsstipendiater som inviteres til senteret f or intensivt arbeid over ett semester med...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Illegal, Unregulated and Unreported -IUU - Fishing: Implementing Mechanisms for Jurisdiction, Control and Enforcement

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Områdeetikk - innsentivmidler til tverrfaglig undervisningstilbud

Prosjektet er områdeetisk og vil legg vekt på å styrke den tverrfaglige kompetansen i etikkundervisningen ved Det teologiske menighetsfakultet (MF). Det vil etter planen strekke seg over årene 2002-2004. Hvert semester vil det bli arrangert et tverrfaglig seminar om et områdeetisk tema, med delt...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Forskerkurs i etikk og økonomi

Senter for etikk og økonomi ved Norges handelshøyskole søker om midler til et årlig forskerkurs i etikk og økonomi. Formålet med kurset er å videreføre deler av den forskerutdanningen i etikk som har funnet sted i regi av Etikkprogrammet. Senteret ønsker dermed ta på seg ansvar for den delen av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

NFR-DAAD 2002 (40000) og 2003 (36000) Ratnaweera Returnert midler i 2005

...

Tildelt: kr 58 659

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Regulering av rutegående persontransport: Konkurranse, organisering og finansiering.

Programmet omfatter tre hovedområder: 1. Egenskaper ved markedene og konsekvenser for konkurranse i markedet: Kollektivtransporten omfatter flere ulike delmarkeder som har ulike strukturelle egenskaper. Med tanke på hensiktsmessigheten ved ulik e regulerings- og insentivsystemer vil de...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert bruk av plantevernmiddel i frilandsjordbær.

Det er sterkt ønskelig å redusere den omfattende bruken av plantevernmidler i norske frilandsjordbær, både av hensyn til miljø og helse, og til norske jordbærs omdømme blant forbrukerne. En slik reduksjon er imidlertid helt avhengig av dokumenterte altern ativer til dagens sprøytepraksis. I dette...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovation - Coastal Futures

Prosjektet skal bygge opp instituttets kompetanse om innovasjoner i perifere naturressursbaserte regioner. Det vil bli lagt vekt på teori- og metodeutvikling på internasjonalt nivå. I tillegg vil en gjøre delstudier av innovasjonsprosesser som i dag er i gang - særlig i Nord-Norge - og som har p...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifiers

Reductions of greenhouse gas emissions to the atmosphere represent a major future challenge. The use of CO2 for EOR is the only known large scale use where CO2 has a significant economic value. In an early phase of a CO2 deposition era it appears sensibleto uti...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Mathematical modelling of macrosegregation formation caused by deformation caused by deformation of the mushy zone

A major cause of unacceptable cast metallic products is macrosegregation, which is encountered in most solidification processes. This defect refers to the uncontrolled redistributon of alloying elements during solidification that leads to large-scale comp osition inhomogeneities. Macrosegregation...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Role of secretory and systemic antibodies in mucosal immune protection

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt.

Evalueringsprosjektet fokuserer på hvordan Opptrappingsplanen lokalt er fulgt opp med ulike tiltak, og hvordan disse tiltakene virker på brukernes livskvalitet. Prosjektet har tematisk konsentrert seg omkring brukernes fritidstilbud og deltagelse på yrkes rettede tiltak. Delprosjekt A fokuserer ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestfold og Telemark

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Homøopatisk behandling av luftveisinfeksjoner hos barn - effekt, økonomi og foreldres synspunkt

I løpet av en måned har 7, 1% av en av tre norske fire norske fire-åringer ørebetennelse, 7,5% halsbetennelse og 58,3% er forkjølet. I løpet av ett år har en av tre norske fire-åringer hyppige (>/=4) forkjølelser og 12,7% har residiverende (>/=4) mellomør ebetennelse. Barn med mellomørebetennels...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kroniske underlivssmerter hos kvinner

Ved bruk av trykkalgometer som objektiv tese, måles stress/smerte på kvinner med kroniske underlivssmerter rundt muskulære triggerpunkter etter behandling med mensendieck og akupunktur, sammenlignet med behandling med mensendieck fysioterapi alene.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Ullevål 600: Behandling, forløp, kognisjon og genetisk sårbarhet hos pasiente rmed alvorlig psykisk lidelse

Samarbeidsprosjektet vil kombinere fire delprosjekter, som studerer forløp og helsetjenestetilbud, medikamentell behandling, kognisjon og genetisk sårbarhet i et representativt materiale av pasienter med schizofreni og manisk depressiv lidelse. Det kognit ive og genetiske delprosjektet vil skje i...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Compliance and Enforcement in the Norwegian fishing sector.

The cheating problem is an interesting topic. From a management perspective the cost of control of the fishery is high, it is thus desirable to tailor regulative tools better. From an academic perspective - the compliance and enforcement problem provides the opportunity to compare the impact of ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barns velferd: penger, tid og rom

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap om barns materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. De immaterielle ressurser er spesifisert som tidsmessige og romlige ressurser. Prosjektet inngår i en internasjonal sammenheng gjennom COST-nettverket. Prosjektet omfatter to d...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage