0 antall prosjekter

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CASTOR - CO2, from Capture to Storage (IP)

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Integration and extension of ongoing CO2 SIP and KMB activities within the topics "Capture" and "Storage"

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Atmospheric freeze drying - Modelling of heat and mass transfer

...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IEA/GHT-8 sponsorstøtte

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Integration and extension of ongoing CO2 SIP and KMB activities within the topics "Capture" and "Storage"

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of technologies for design of integrated power electronic converters

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IEA -District Heating and Cooling Project - Annex VII

Hovedmålet for prosjektet er å gjennomføre koordinert, målrettet forskning i samarbeid mellom 10 IEA-land på følgende delprosjekter: 1. Improvement of Operational Temperature Differences in District Heating Systems. 2. Two-step Decision and Optimi sation Model for Centralised or Decentral...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energy and resource efficient heating, cooling and ventilation of new and existing buildings

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Power Generation with CO2 Capture - Extension

...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kuldekjeden for torsk og annen oppdrettsfisk - Prosessoptimalisering gjennom numerisk modellering og anvendelse av MR

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle det faglige grunnlaget for numerisk modellering og simulering av kuldekjeden for oppdrettsfisk. For å lykkes med dette vil MR-teknologien bli brukt som et vitenskapelig måleinstrument i lab. MR gir resultater i form av 2-dimensjonale bilder og spectros...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of winter and ice conditions on the behaviour and habitat selection of juvenile Atlantic salmon

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Competence Building - Capacity shortage

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime

Prosjektet beskriver og kvantifiserer mulige endringer i abiotiske forhold (særlig vannføring, vannstand, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og habitat) i regulerte vassdrag som følge av nytt klima- og energiregime, hvordan disse endringene påvi rker invertebrater og fisk og hvordan en ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker vil kunne avhjelpe situasjoner med effektknapphet, gi sluttbruker større fleksibilitet til å respondere på effekt- og energipris i markedet i tillegg til å bedre leveringssikkerheten. Prosjektet vil på et tverrfaglig grunnlag se på lokal kraftproduksjon hos ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Analyse av transportsystemer med multiple energibærere

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende metoder og verktøy, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom evaluering av tilgjengelige verktøy for beslutningsstøtte, distribuert elproduksjon og energitransport samt bruk av case-studier, skal det utvikles en robust og fleksibel optimaliseringsme...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt utnyttelse av kraftsystemet i Norge og Norden

Det har i løpet av de siste årene blitt lagt ned betydelig innsats i forskningssamarbeid mellom SINTEF Energiforskning og Statnett. Målet for disse aktivitetene har vært å oppnå en mer optimal driftskoordinering og få en bedre utnyttelse av overføringssys temet i Norge og Norden. Gjennom disse o...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Vekttap ved kjøling og frysing

Med økende omsetning av ferdigmat eller halvfabrikata er bruken av luft/gass for rask kjøling eller frysing av uemballert vare økende. For å transportere varme fra produktet kreves temperatur forskjell mellom kjølemediet og produktoverflaten, noe som ogs å medfører vanndamptrykk differanse og de...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av norsk vindkraftteknologi

Energimeldingen (St.meld.29, 1998-99) angir som målsetting at vindkraft skal bidra med 3 TWh produksjon i Norge i år 2010. Dette medfører, når dagens kostnader og teknologi legges til grunn, at det årlig må installeres omkring 100 MW vindkraft i Norge, ti lsvarende investeringer på ca 800 million...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Superkjøling av matvarer

Utviklingen innen omsetningen av lett bedervelig mat har de senere år gitt stor økning i tilbud av ferskvarer. Dette er varer med svært liten holdbarhet sammenlignet med frossenvarer. Med dagens kuldekjede og dårlige temperaturkontroll er utfordringene me d å oppnå akseptabel kvalitet og holdbarh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage