0 antall prosjekter

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Program for anvendt etikk ved NTNU

Faglig og administrativt bygge opp et "Program for anvendt etikk" ved NTNU og derigjennom skape en faglig arena for forskning og kompetanseoppbygging innenfor anvendt etikk ved NTNU. For øvrig framgår prosjektet av de formulerte hovedmålene.

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Implementation of legal measures for protection of regional marine environment: The role of maritime jurisdiction

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OptoRiser - Manufacturing and testing of a flexible riser including a fibre-optic monitoring system with integrated sensors for detection of

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Viken

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

FHF - Sea Lice as a population regulating factor in Norwegian salmon: status, effects of measures taken and future management

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Etablering av lauvskog - treslagskifte og skogreising

Dagens etterspørsel etter kvalitetsvirke fra lauvtrær for bruk og videreforedling i Norge er større enn det markedet her i landet kan tilby, og det er en betydelig import av emner og trelast til møbel- og trevareindustri. Etablering av lauvskog ved planti ng er med dagens kunnskaper om plantetype...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbedring av slakteutbytte på lam gjennom utvikling av en kjøttlinje ved hjelp av datatomografi.

En kjøttlinje på sau som er under etablering av Norsk kjøtt ved Senter for Husdyrforsøk ved NLH. Prosjektet vil belyse mulighetene for seleksjon av lam med stor kjøttfylde ved hjelp av 3-dimmensjonal datatomografi og samtidig gjennomføre grunnleggende stu dier av fett- og kjøtttilvekst av ulike k...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bekjempelse av sjukdommer i salat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmiddel.

Dyrking av salat har i løpet av få år blitt en betydelig del av norsk grønnsaksproduksjon på friland. I 2000 ble det omsatt norsk isbergsalat med en førstehåndsverdi på ca. 50 mill. kroner. Markedspotensialet for isbergsalat er økende, og prognosen for 20 01 tilsier en vekst på ca. 15%. Det er og...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vind-hydrogen anlegg på Utsira, demonstrasjon og brukertilpasning

Prosjektet skal ved demonstrasjon, modellberegninger og analyser utvikle en ny anleggstype for effektivisering av fornybar (vind) kraftproduksjon. Bruk av hydrogen og brenselceller som lagringsmetode for elektrisitet er kjernen i prosjektet. Dett er nytt og ikke prøvd ut tidligere. Prosjektpart...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pilotanlegg knyttet til saltkraft-prosjektet

Det etableres et pilotanlegg for saltkraft ved Aura kraftverk, som i første omgang etableres med en enkel membranmodul, og som vil være tilrettelagt for vesentlige utvidelser etter hvert. Statkraft og SINTEF vil være aktive i arbeidet knyttet til forsknin g og utvikling av membraner og annet utst...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Tilstandsbasert vedlikehold og reinvesteringer i nett

Sammendrag av prosjektets aktiviteter: 1. Kabler/kraftledninger: - Kartlegge tekniske/økonomiske konsekvenser av miljøfaktorer og miljømotiverte tiltak for kraftnett. - Utvikle miljøvennlige forlegningkonsepter som muliggjør enkel reparasjon og skjøti ng samt fjerning av kabler. - Vurdere tek...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter

Prosjektet foreslås gjennomført i tre deler: Strategier i matmarkedet Det marine Norges forutsetninger Pilotprosjekter for implementering Strategier i matmarkedet Forskning omkring strategier i matmarkedet vil ha følgende elementer: Strategier i internasjonal matvaresektor for å få et ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

S1-Balansert og optimal sektorregulering

Prosjektet fokuserer, på et overordnet nivå, på "annenfases" reguleringsutfordringer i kjølvannet på en vellykket etablering av en offentlig markedsøkonomi i elsektoren. Når det fundamentale markedssystemet er på plass, melder det seg videre regulerings-p olitiske oppgaver som avgrensning mot kon...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Anti-doping:politikk, praksis og holdninger

Prosjektet tar utgangspunkt i at kampen mot doping innen toppidretten i Norge er blitt et område som har fått økende oppmerksomhet. Økt fokusering på dette problemområdet har derfor ført til at anti-dopingarbeidet er blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunn...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Krigsbarns levekår, en registerbasert undersøkelse. (tilknyttet 144155/530)

Prosjektets hovedmål er å belyse følgende problemstillinger: - Hva preget barndommen til de krigsbarna som opplevde store vansker og lidelser? - Hvilke politiske, samfunnsmessige og andre forhold gjorde dette mulig? Spørsmålene skal besvares gjen nom hhv. en realhistorisk og en livshisto...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiske analyser av helhetlig virkemiddelbruk Prosjektet videreføres på 165885 i DocuLive

Prosjektet vil drive systematisk vedlikehold, validering og utbygging av et eksisterende modellsystem for integrert arealbruks- og transportplanlegging, RETRO/lMREL, samt vurdere andre modellverktøy med sikte på å prøve ut flere av dem. Prosjektet vil ogs å utvikle ulike optimeringsalgoritmer som...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPFOND-Strategiske univiversitetsprogrammer finans

Scientific Design and Preparation of New Catalysts and Supports

...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe. Viderføres 158237.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ProClim - Polar Ocean Climate Processes

...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Støtte til "Comparative Research Progamme on Poverty" (CROP)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2017

Sted: Vestland

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Role of secretory and systemic antibodies in mucosal immune protection

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Energy utilization in fish: consequences for the economy and environment

Today's effective aquaculture production puts continually greater demands on economical and environmentally friendly production. Thus, it is essential to have basic knowledge about which factors affect the requirements of the fish for nutrients and energy and how the utilization of these dietary ...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLITIKK-Forskningspolitikk

Bibliometri ved NIFU - kjøp og drift av databaser

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo