0 antall prosjekter

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Biologisk fluiddynamikk

Doktorgradsprosjektet i anvendt matematikk ved Cambridge University er innen fagområdet biologisk fluiddynamikk og dreier seg om å utvikle en koherent matematisk modell for å beskrive strømning og osillasjon i biologiske (kollapserbare) rør. Dette arbeide t veiledes av professor T. J. Pedley, Hea...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Gamma-ray scatter applied to industrial measurement systems

Dei siste åra har det vore aukande interesse for å bruke spreidd gammastråling i permanente online system. Det er fleire grunnar til dette: Spreiingstverrsnittet avheng av absorbatoren på ein annan måte enn det fotoelektriske absorbsjonstverrsnittet. Ved å kombinere målingar av absorbsjon og spr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Complying with Imperfectly Observable Emissions Targets: A Multi-Period Bilateral Approach

Prosjektet handler om hvorledes ulike mekanismer for håndhevelse av en klimaavtale kan gi utslag på fordeling av utslipp og kostnader mellom ulike parter av avtalen. Det nødvendige teoretiske og metodiske grunnlaget vil bli basert på en grundig gjennomgan g av relevant litteratur. Dette vil både ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Velgere i massemedienes vold? En eksperimentell studie av partiledereffekter, agenda-setting, priming og framing ved stortingsvalget 2001

Det synes å ha blitt common sense at valgutfall og svingninger på partibarometrene kan forklares som et resultat av partilederes medietekke, uheldige medieutspill og partienes "synlighet" i det såkalte mediebildet. Mange argumenter synes å underbygge dett e synet. Velgerne er mer rotløse enn før,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Betydningen av mors arbeidsforhold for helse og helserelatert livsstil i svangerskapet, og for svangerskapets utfall.

Prosjektansvarliges doktoravhandling om helsefremmende arbeidsforhold i graviditeten var basert på kvinnenes opplysninger om arbeidsforhold og helse, innsamlet med spørreskjema etter fødselen. Dette designet ble valgt av ressursmessige årsaker, og for å f å et representativt utvalg av befolkninge...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Subatomic theory

Present subatomic physics targets highly energetic, extreme forms of matter, which were present in the early universe and exists in neutron stars. Theoretical research shows the way for this research by predicting new states and properties of matter. When such are found, it takes a joint theoreti...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Klauvhelse

Prosjektet vil gi mer kunnskap om klauvsjukdommer her i landet og forberede et registreringssystem idet det norske helsekortsystemet er mangelfullt med hensyn til registrering av klauvsjukdommer. I Sverige benyttes et system der klauvskjærerne registrerer sjukdomsforandringer i klauvene ved beskj...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hend...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

MILJO-Miljøstøtte

Multifactorial chronic inflammatory disorders - understanding and learning from coeliac disease

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Metodikk for overvåkning og risikovurdering av effekter av ulike persistente miljøgifter i marine økosystem

I lavt forurensede økosystemer, f.eks. i de fleste marine økosystemer i Nord-Atlanteren og Arktis, der en er interessert i å vite om effekter likevel kan være til stede, er det nødvendig å bruke en toppredator som indikatororganisme. Sjøfugl er tilstede i et antall og med en tetthet som gjør det...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Kjemibaserte styringsparametere for norsk bygg

Kjøpeplikten for norsk korn vil forsvinne. Det er derfor viktig å sikre avsetningen av norsk korn på andre måter. Dette forutsetter at en vet hvilke kvalitetskrav som skal stilles til kornet som dyrkes. Bygg er det kornslaget som dyrkes mest i Norge, men nesten alt brukes til dyrefôr. Økt bruk a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Molecular mechanisms of DNA replication initiation control in Escherichia coli

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse end...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MENTAL-Mental helse

Søvnvaner og døgnrytme hos ungdom

Søvnvaner hos ungdom er et forsømt område. Gjennomsnittlig søvnlengde blant ungdom har blitt signifikant kortere i løpet av det 20. århundret. I Norge økte subjektiv morgentretthet på minst fire skoledager i uken signifikant fra 1990 til 1998, og norske u ngdommer har den høyeste forekomst av sub...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Brukermedvirkning og profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet

Tema for prosjektet er kollektiv og individuell brukermedvirkning i profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet. I sosialpolitiske dokumenter og ny lovgivning legges det stor vekt på at brukerne kollektivt og individuelt skal delta og ha innflytelse på utforming av tiltak. Formålet med prosj...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

East European Transition Games: Democratizing Strategies in the GDR and Czechoslovakia. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend, gjesteforsker og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

Det internasjonale samfunnet har opprettet en global allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som en i økende grad er klar over at helse bidrar til økonomisk utvikling. Det er imidlertid et betydelig problem at mange vaksineprogrammer mislykkes i å...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Work and health in a changing world

For å nå den ideelle livsstil prioriteres helse, effektivitet og livskvalitet, dvs. mål som ikke er lett å nå verken i arbeidslivet eller privat. En effekt ser ut til å være økte behov for helsetjenester og helse­konsultasjoner. Andre effekter omfatte r omorganiseringer og omstruktureringer i...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Faktorer bestemmende for livskvalitet og sykdomsutvikling hos multippel sklerose pasienter

Hovedfunnet i prosjektleders doktorgradsarbeide er at MS-pasienter har en sterkt redusert helserelatert livskvalitet som bare i begrenset omfang samvarierer med grad av fysisk uførhet. Prosjektleder har funnet at også pasienter med lav grad av fysisk funk sjonssvikt ofte er plaget med vannlatings...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Biophysics of plant root development, function and root-rhizosphere interactions

The plant root is one of the most elusive, yet vital plant organs. Studying the root's development and function in its natural environment is difficult as the root is hidden in siol. Moreover, the interactions between the root and its environment are comp lex. Idealized and quantitative studies o...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasj...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AKLIMED-Klinisk medisin

Vevets respons ved rekonstruktive ortopediske inngrep. En klinisk, eksperimentell og teoretisk studie

Rekonstruktive inngrep med forlengelse og aksekorreksjon av lange rørknokler utføres regelmessig i ortopedien. Smerter og leddkontrakturer er vanlige komplikasjoner, og skyldes blant annet at bløtvevet ikke greier å tilpasse seg den nye lengden fortløpend e. Vevet blir stående i spenn mot kreften...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metallocene catalysts for production of block polymers

Simple metallocenes like Cp2ZrCl2 will in copolymerization produce polymers with a statistical comonomer distribution. It has previously been shown that special metallocene catalysts can make copolymers with other microstructures, especially copolymers th at contains alternating blocks of homopol...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EUI - The East European Transition Games: Democratising Strategies in USSR, Poland and the GDR. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Religion i globaliseringen: Forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand

Internasjonal forskning på temaet religion og globalisering så langt tyder på at studier av religionenes rolle er vesentlig for å forstå globalisering. Religion ser ut til å ha fått økt aktualitet, blant annet som en reaksjon på vestliggjøring og på Muren s fall. Utviklingen etter 11. september h...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo