0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Tildelt: kr 28,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Europeisk samarbeid for utvikling av redningsmekanisme.

Reemsys AS har sammen med Universitetet i Stavanger forsket og utviklet en redningsmekanisme for spedbarn. Denne teknologien er "patent-pending" og har den siste tiden gjennomgått tester, både av prototype og andre teoretiske innretninger.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next Generation Simulator for Marine Crane Design and Operations(Virtual Crane Prototyping System)

Den maritime klyngen på Vestlandet har differensiert seg ved å satse på krevende operasjoner. Med maritime operasjoner snakker vi her om skipsoperasjoner som for eksempel plattform forsyning, kartleggingsservice, subsea installasjon, fiskeri eller install asjon av vindturbuner til havs. På Møre b...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimized offshore accommodation services by developing new DP philosophy & Simulator-based training

Sikkerhet og operabilitet er to avgjørende suksessfaktorer for ethvert skip eller plattform som betjener hotellfunksjonen for forskellige typer offshore-plattformer. Dette prosjektet har som intensjon å øke sikkerhet og operabilitet for hotellskip ved å: a) Forbedre stationkeeping kapabilitet v...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Operation Simulator Facilities for Risk Assessment Including Human Factors

Forståelse for handtering av risiko knyttet til tekniske aspekt har hatt stor utvikling. Godt metodegrunnlag er utviklet. Menneskelig faktor i integrerte system som i krevende maritime operasjoner med team og avansert teknologi er derimot en utfordring. Objektive metoder og systematikk mangler. S...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Korrosjon- og slitasjebeskyttelse av glatte metallflater

Den overordnede innovative idéen i dette prosjektet dreier seg om forbedret korrosjon- og slitasjebeskyttelse av glatte metalloverflater. Slike flater finnes på mange komponenter om bord på skip, på offshore-installasjoner og i annen industri. Fokus er rettet mot områder hvor glatte metallflate...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Current interruption in air-filled medium voltage load break switches

Bryteranlegg brukes for å koble til og fra deler av kraftnettet ved f.eks vedlikehold og reparasjon. Bryteranlegg er kritiske for påliteligheten til kraftnettet og utgjør derfor et nøkkelelement i infrastrukturen til vårt moderne samfunn Et bryteranlegg inneholder flere typer elektriske bryte...

Tildelt: kr 17,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Improved insulation quality in HVAC and HVDC subsea cables

En av verdens ledende produsenter av kraft sjøkabler er Nexans Norway. Selskapet har vunnet kontrakter over hele verden, mye takket være langsiktig forskning og utvikling. Kablene kan overføre stadig mer energi, de kan legges på større dyp og over lenger avstander. Høyere spenning på kablene og ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

ØKT VERDISKAPNING GJENNOM LÆRING OG VARIG STYRKING AV BUSKERUDS INNOVASJONSSYSTEM

Samhandlingsprosjektet for VRI-3 skal gi styrket innovasjonskraft og økt verdiskaping i regionen. De største utfordringene for innovasjonssystemet i Buskerud er å øke kunnskapsdeling på tvers av dels spesialiserte og svært kompetente næringsklynger, å øk e den forskningsdrevne innovasjonen i bed...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Handling Uncertainty in the Design of Ocean Engineering Systems

I SIMOSYS-prosjektet har vi forsket på både strategiske og metodiske tilnærminger til håndtering av usikkerhet i prosjektfasen. Sammen med Ulstein og MIT har vi tilpasset en metode kalt Responsive System Comparison for å forstå beslutningsprosessene i designprosessen. Arbeidet er i hovedsak utfør...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next generation solutions for ballast water treatment

Ballastvann er vann some lagres i ballasttankene på skip for å gi stabilitet når skipet reiser uten last. Vannet blir vanligvis tatt opp i én havn når lasten tømmes og transportert til en annen havn der det blir sluppet ut når ny last blir tatt opp. Balla stvann er viktig for operasjonen av skip,...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Sintef Raufoss Manufacturing AS - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Økning av belastningsevnen til jordkabler

Dette prosjektet skal stimulere til bruk av nye, avanserte beregningsmetoder for overføringskapasitet, samt gjennomføre eksperimentelt arbeid for å gi et nytt og viktig beslutningsgrunnlag og verktøy for norske nettselskap. Målsettingen er å bidra til økt utnyttelse av det norske kabelnettet, sam...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing operating cost and environmental footprint through energy advisory systems

Prosjektet startet med en idé om å skape et teknologigrunnlag for å redusere energiforbruket om bord nye og eksisterende skip og tilrettelegge for nye miljørettede reguleringer for den lokale og globale maritime industrien. For eksempel er det nå obligatorisk for alle skip å ha en energi-effektiv...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Egenskapene til legeringen EN 1982 i sjøvann under påvirkning av et sterkt magnetisk felt. Corrosion of EN 1982 in a magnetic field.

Nikkel-aluminium bronse (NAB) blir ofte brukt i bl.a. propeller og sjøvannspumper, der det er høye krav til korrosjonsbestandighet. Legeringen presterer erfaringsmessig godt i sjøvann, men problemer har oppstått når legeringen benyttes i nærheten av et sterkt magnetfelt og i galvanisk kobling til...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Virtual sea trial by simulating complex marine operations

VISTA har som formål å utvikle en innovativ, integrert programvarepakke for design av fremtidens skip. Prosjektet vil gi Vards skipsdesignere muligheten til å hurtig simulere, analysere og sammenligne ytelsen til komplette skipssystem, både med tanke på spesifikke operasjoner og i et livsløpspers...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FSO - Fleet Schedule Optimisation

Prosjektet har bestått av utvikling av en prototype for taktisk tonnasjeplanlegging. Systemet er integrert med Dataloys "Voyage Management System" (VMS), og tilbyr et sanntids flerbrukermiljø, inkluderer avanserte optimeringsalgoritmer utviklet av MARINTEK. Utviklingen av de overordnede UX mod...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovasjon for global forretningsutvikling- effekter av internasjonalisering

På selskapsnivå fokuserer dette prosjektet på hvordan internasjonale selskapers hovedkontorer påvirkes av at de har aktiviteter i Norge. På organisasjonsnivå vil fokus være på å avdekke de utfordringene norske selskaper møter når de lokaliserer, strukturerer og koordinerer sine internasjonale akt...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

High Efficiency Quantum Dot Intermediate Band Solar Cells Norsk tittel: Høyeffektive kvanteprikk mellombånd solceller

I HighQ-IB-prosjektet har vi jobbet med å utvikle kvanteprikkmaterialer for såkalte mellombåndsolceller. Mellombåndsolceller baserer seg på en helt ny klasse med halvledermaterialer, og kan potensielt gi solceller som er 50-100% mer effektive enn standard solceller. De nye materialene må ha et...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High performance cosmetic applicatios in extrusion.

Den bærende ideen i dette prosjektet er å utvikle ekstruderingsteknologi for Aluminiumprofiler med svært høye krav til overflatekvalitet. Produkter designet og produsert for fritid, husholdning og konsumerelektronikk utgjør et voksende marked hvor overflatekvalitet brukes som et viktig element i ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Innovative low friction materials with reduced environmental and health impacts

Prosjektet, Innovative low friction materials with reduced environmental and health impacts, har hatt som mål å utvikle nye additiver til skivoks som kan gi samme ytelse som de nåværende fluorinerte produktene, men som samtidig er mindre skadelig fra et arbeidsmiljø og miljøhensyn. Dette innebar ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel microbes for high level production of the omega3-fatty acid DHA and astaxanthin from biomass feedstocks

Thraustochytrider er marine, eukaryote mikroorganismer, der noen arter produserer høye nivåer av den marine omega3-fettsyren DHA. I tidligere samarbeidsprosjekter ved SINTEF og NTNU innen bioprospektering ble det etablert en samling av thraustochytrider. Blant disse ble det identifisert stammer s...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Holistic risk-based design for sustainable arctic sea transport

The motivation for this project arises from the fast exploration of the arctic sea and the fact that Norwegian waters are the primary entrance to high north transport. Thus, the key decision and innovation must be made with the Norwegian maritime industry . Consequently, this project will develop...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smarte skip - gjennom kombinasjon av datainnhenting, simulering og avansert teknologi

Med "smarte skip" menes her skip som kan gi beslutningstakere om bord nye muligheter for å ta de riktige beslutningene. Tradisjonelle sensor- og måledata for posisjon, vind, bølge, propulsorer, vinsjer, kraner osv. kombineres med avanserte simulatormodell er, historiske data og intelligente/smart...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tilpasset og Integrert Produksjonssystem

Tilpasset og Integrert Produksjonssystem (TIP) Forskerne i TIP jakter sammen med bedriftene Brunvoll AS, Benteler Aluminium Systems Norway, Oshaug Metall og IDT Automasjon på nye og mer effektive måter å organisere produksjonssystemer på. Målet med prosj ektet er å utvikle et helhetlig produksjo...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Energisparende Transmisjonsstyring i fremtidens Lastebiler Engelsk: Energy saving transmission control for heavy duty vehicles

Prosjektet har to parallelle fokus områder. - Forskningsprosjekter, oppstartet 2014 - Teknologiutvikling av nye systemer. Forskningsprosjektene som er i drift: 1. Sintef prosjekt energiplanlegging ved kjøring av HD nyttekjøretøy og ergonomiske studier for å optimere fører-kjøretøy integras...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SteelCrawler: Robot for undervannsoperasjoner i skvalpesonen

Norhull AS ønsker å utvikle et system for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av skrog under vannlinjen. Systemet baseres på en arbeidstraktor som holdes fast i skroget ved hjelp av magnetisme. Denne teknologien kan bidra til å eliminere dykkeroperasjon er og bruk av undervannsfarkoster (WROV) ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nanomodified Fuels for Marine Applications

Forprosjektet skal gjennomføre 5 aktiviteter som skal kuliminere med søknad ti innovasjonsprosjekt for næringslivet. disse inkluderer: Idenfisere prosjektets målsetninger i detalj; Identifisere nødvendig prosjektinnhold for å nå målene (arbeidspakker/ omf ang); Definere/ identifisere behov for nø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Personlig Redningsutstyr med Integrert Nødpeilesender - PRINS

Populærvitenskapelig sammendrag Personlig Redningsutstyr med Integrert Nødpeilesender - PRINS I dette prosjektet er innovasjonens overordnede idé å utvikle et nødpeilesystem tilpasset forholdene i nordområdene som skal integreres i eksisterende personlig redningsutstyr på en praktisk og komforta...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig variantproduksjon i semi-prosessindustri Sustainable multi-variant manufacturing in semi-process industry

Innovasjonsprosjektet MIX var et samarbeid mellom industribedriftene Pipelife Norge AS og Raufoss Technology AS, samt forskningspartnerne SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Prosjektet hadde som mål å utvikle et nytt ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Møre og Romsdal