0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

I 2015 satte vi rekord i antall mottatte artikler etter forfatterinitiativ. Vi ligger godt an til at denne positive utviklingen fortsetter i 2016. I tillegg til at forfatter-initierte artikler økte betydelig bestilte temaredaksjonene artikler til to temanumre om henholdsvis sosialt arbeid (gjest...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Empirical investigation of the effects of carbon pricing on emissions under cap-and-trade and taxation systems

De fleste eksperter er enige om at å sette en prislapp på utslipp er viktig for å takle menneskeskapte klimaendringer. En prismekanisme kan være en direkte skatt på utslipp, eller bestå av utslippstillatelser som selskaper kan kjøpe av staten eller i et marked. De to kan også kombineres. Den vik...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Smart omsorg»: Innovasjon med forskermedvirkning

Bergen kommune har utviklet Smart omsorg - program for modernisering av helse- og omsorgstjenester for å møte utfordringer knyttet til aldring og ressursbruk i helse- og omsorgssektoren. Programmet er innovativt både med hensyn til a) nye, konkrete tiltak og b) helhetsperspektivet som anlegges på...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er nå inne i sin 18. årgang og kan se tilbake på en jevn, flerfaglig produksjon av vitenskapelige artikler og kommentarartikler fra nordisk velferdsforskning. I tillegg presenteres aktuelle bøker av forskere fra de nordiske landene (primært). I tidsskriftet ble d...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er nå inne i sin 17. årgang og kan se tilbake på en jevn, flerfaglig formidling fra nordisk velferdsforskning. I tidsskriftet blir blant annet temaer som velferdspolitikk, velferdsfattigdom, barnevern, aldring, pensjon, i ntegrering belyst. Jevnlig blir ulike f...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Parenting cultures and risk management in plural Norway

Globalisering, migrasjon, økte klasseforskjeller og nye samlivsformer fører til et mangfold i forståelsen av hva det innebærer å være foreldre i Norge i dag. Internasjonal forskning viser at myndigheters praksis overfor foreldre er preget av den hvite middelklassens oppfatninger av hva det betyr...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) er et akademisk tidsskrift rettet mot studiet av organisasjoner. Tidsskriftet er flerfaglig (disipliner som økonomi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi og psykologi). Bidragsytere kommer fra nordiske forskningsmiljø er eller tar opp tema knyttet til Norden....

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Uni Research

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Science communication: Actions and reactions on the 2009 swine flu outbreak

Vitenskapsformidling: Holdninger og handlinger i forbindelse med svineinfluensa-utbruddet i 2009 Prosjektet har studert kommunikasjonsprosessen rundt fagkunnskap om svineinfluensaepidemien i 2009-2010 og de tilhørende massevaksinasjonstiltakene. Vi har utforsket helsemyndighetenes kommunikasjo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

EVASAM-Evaluering av samhandl.reform

Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter,pårørende og koordinering av tjenester

Temaet for dette prosjektet er konsekvenser av samhandlingsreformen for sårbare og utsatte brukergrupper. Vi har valgt å fokusere på eldre pasienter som mottar helse- og omsorgstjenester med bakgrunn i at de har hatt behov for øyeblikkelig hjelp. Eldre er en sammensatt pasientgruppe, men en grup...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing integrated health care for older people

Det overordnete målet for prosjektet har vært å utforske grunnlag for og konsekvenser av samhandling langs behandlingslinjer på tvers av profesjoner, institusjoner og sektorer, samt mellom brukere og profesjonelle. Vi har blant annet gjort dybdestudier av rekrutteringsstrategier, arbeidsdeling og...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2013 - konferanse for organisasjonsforskning

NEON-konferansen i 2013 vil være den tiende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arrangert på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om inklusjon av alle landets organisasjons faglige forskningsmiljøer. Konferansene s...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Uni Rokkansenteret

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions

Prosjekt har undersøkt innbyggerne og medienes forhold til velferdstjenestene. Vi har først undersøkt hvordan innbyggernes synspunkter på en rekke velferdstjenester kommer til uttrykk via brukerundersøkelser og mediene. Deretter har vi rettet søkelyset mot hvordan velferdsprodusenter og politiker...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - nettverkstiltak

Det søkes om midler til iverksetting av to ulike tiltak, samt støtte til faglige reiser. Nettside: På nettsiden vil det informeres om seminaraktiviteten, publiseres tekster, opplyse om foredragsholdere, legges inn lenker til kjernetekster og aktuelle bø ker. Den vil også vise vei til andre fors...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskrift for velferdsforskning

Vitenskapelig publisering er den viktigste form for dokumentasjon av vitenskapelig arbeid, og tidsskriftene er blitt stadig mer sentrale som publiseringskanal. I dag er tidsskriftene den viktigste instans for sikring av forskningens kvalitet og for forske rnes kompetansebygging. Tidsskrift for ve...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB) Arrangementsstøtte til prosjekt 127144

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Konferansestøtte - Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 5. nasjonale forskningskonferanse

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) planlegger nå den 5. nasjonale forskningskonferansen. Kommende konferanse arrangeres i Bodø den 7. - 8. juni i samarbeid med fagmiljøene knyttet til Nordland Universitet og Nordlandsforskning. Tema for konferansen er "Norsk forskning om fu...

Tildelt: kr 94 561

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av manuskript (bearbeidelse av PhD avhandling) til utgivelse på Brill forlag

Jeg søker om midler til språkvask av PhD avhandling for å utgi den på Brill forlag i 2012. Søknaden er begrenset til å søke om midler for språkvask av PhD avhandling for å utgi den på Brill forlag. Språkvasker Eileen Muller Myrdahl har akseptert å utføre dette. Myrdahl har lang erfaring som spr...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - språkvask

Søknaden gjelder støtte til språkvask av et bokmanus på engelsk som er under utarbeidelse. Monografi inngår i formidlingsplanen for post.dok. prosjektet: Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn (se vedlegg). Bokmanuset baserer seg på det pågående prosjektar beidet med tyske dannelsesestetiske tekst...

Tildelt: kr 22 500

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Contract as an Organizing and Justifying Principle in Welfare State Policies

Vi har analysert velferdsstatens normative utvikling i løpet av de siste 20-30 år, med utgangspunkt i kontraktualisme som rettslig og sosial praksis, og som en legitimerende diskurs. Den kontraktuelle tenkningen skiller seg klart fra den universelle når det gjelder utforming av velferdsstatens pr...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Provision of welfare to 'irregular migrants'

Prosjektet hadde sin avslutningskonferanse i november 2015, men prosjektperioden ble utsatt ettersom stipendiatene ikke hadde fullført. Karlsen disputerte 11 desember 2015 med avhandlingen «Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway».I avhandlingen...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reforming the Welfare State. Accountability, democracy and management

I februar arrangerte Uni Research Rokkansenteret en internasjonal konferanse i Bergen, som markerte slutten på prosjektet Reforming the Welfare State: Accountability, Democracy and Management. Konferansen samlet om lag 40 forskere fra hele verden, fra Sør-Korea til USA, i samarbeid med Structure ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordiska Organisasjonsstudier

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av monografien Visualising Belief and Piety in Iranian Shiism

...

Tildelt: kr 4 635

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NNFF 4. nasjonale forskningskonferanse, 18. - 19. oktober 2010

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) har siden 2004 annet hvert år arrangert en nasjonal forskningskonferanse. Konferansen har nådd ut til en bred gruppe forskere innenfor det norske forskningsmiljøet. Årets konferanse vil gå på Qualtiy Hotel 33 i Oslo den 18. og 19. oktober. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskrift for velferdsforskning

Vitenskapelig publisering er den viktigste form for dokumentasjon av vitenskapelig arbeid, og tidsskriftene er blitt stadig mer sentrale som publiseringskanal. I dag er tidsskriftene den viktigste instans for sikring av forskningens kvalitet og for forske rnes kompetansebygging. Tidsskrift for ve...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Cooperation in the health care sector

The proposal is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. In the quantitative part we will use data from the IPLOS register merged with data from the Norwegian Patient register. In this way we can investigate patient flows between h ospitals and long-term care. We will also...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Guidelines as a tool for just distribution of health care: Attitudes to regulatory guidelines among clinicians in three countries

Concerns about variation in clinical practice, registered inequity in utilization of services, combined with the increasing costs of health care, have led authorities in most countries to introduce regulatory guidelines as one of several tools to secure c ost control and just distribution of heal...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland