0 antall prosjekter

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities

Kystsoner verda over opplever befolkningsvekst, auka press på tradisjonelle næringar som fiskeri, og vekst i nye kommersielle næringar som oppdrett, energiproduksjon frå vind og bølger, og turisme. Slike endringar er antatt å auke sjansane for konfliktar i marine og kystnære strøk. FN anerkjenner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Microplastics: Long-term Effects of plastics and Additive Chemicals on marine organisms

Den økende mengden mikroplast som følge av fragmentering og nedbrytning av marin forsøpling er godt dokumentert. Imidlertid fremstår miljørisikoen av plastrelaterte kjemikalier som en mye mindre kjent trussel mot det marine miljøet, spesielt på lang sikt. Målet for MicroLEACH er derfor å undersøk...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Impact of land-based activities on the coastal environment (Coast-LaB): Seawater desalination and wastewater discharge

Coast-LaB-prosjektet er en del av SANOCEAN, et bilateralt forskningsprogram om bærekraft i havet i Norge og Sør-Afrika. Prosjektet studerer hvordan saltlake fra avløpsvann og sjøvann påvirker det sørafrikanske kystvannet. Hovedfokuset er kysten rundt Durban. Hovemålet i prosjektet er å vurdere hv...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2019

Prosjektets mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og andre europeiske forskningsprogram med delfinansiering fra rammeprogrammet. I 2019 planlegger instituttet å delta i søknader under pilar 1 og 3 i Horisont 2020. Under Pilar 1 Fremragende vitenskap deltar vi i søknader rettet mot MSCA, ERC og...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIVA

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hot vents in an ice-covered ocean: the role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basins

Langs midthavsryggene i verdenshavene, der jordskorpens plater glir fra hverandre og ny havbunn dannes av vulkansk aktivitet, finnes spredte undersjøiske oaser med et yrende dyreliv. Sollys er ikke nødvendig for at disse skal eksistere. Livet her opprettholdes av bakterier som kan utnytte kjemisk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning

Denne prosjektidéen skal bidra ti å oppnå FNs bærekraftsmål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Delmål 12.4 «Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livss...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig Norbyen 2020 - forundersøkelse

Under programmet BIA lyste NFR i 2018 ut midler, med formål å samskape ny innovasjonsrelevant kunnskap for å fremme FNs bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Forslaget til et forprosjekt «Nordbyen 2020» fikk bevilget midler og hadde Access Eiendom AS, Nordbyen utvikling AS og NI...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorSOOP: Norwegian Ships Of Opportunity Program for marine and atmospheric research

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, triv...

Tildelt: kr 26,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Stormwater research - get young people engaged!

Forskning på overvann handler om vann - men ikke bare vann! Det handler også om mennesker. For å få til gode overvannsløsninger kreves tverrfaglig samarbeid mellom hydrologer, vannforvaltere, byplanleggere og samfunnsvitere. Overvann er en samfunnsmessig utfordring i nesten alle større byer, der ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth

Tareskogene langs kysten av Midt- og Nord-Norge har vært kraftig nedbeitet av kråkeboller helt siden 1970-tallet, men er nå i ferd med å vokse tilbake ettersom kråkebollebestanden de siste årene har gått ned. Tareskogen er et viktig økosystem og leveområde for mange marine organismer, inkludert k...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Production of ferulic acid, 2,3 Butanediole and microbial plant biostimulants from lignocellulosic biomass by a two-step cascading process

Hovedmålet med DEBUT-prosjektet var å utvikle en liten skala bioraffineringsprosess ved hjelp av nye plantebiostimulanter, som ble utført av rumenske partnere i det norsk-rumenske ERA-NET-konsortiet. Bioraffineriprosessen produserer allsidige kjemikalier med anvendelse i den kjemiske industrien s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Influence of coastal permafrost thawing on biogeochemistry and pollutants of the sea water

We hypothesise that thawing of permafrost can be an important source for certain chemical parameters at least in the coastal Arctic areas. Our approach for testing our hypothesis is to conduct a laboratory experiment to study changes in the content of chemical parameters in the seawater when perm...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Effects of terrestrial inputs on coastal food-web structure and contaminant trophodynamics in an Arctic fjord system

Increased terrestrial run-off in Arctic regions is one major impact of climate change. As temperatures and precipitation increase and permafrost and glaciers melt, coastal areas are experiencing increased levels of riverine inputs. These inputs bring water, sediments, nutrients, organic matter an...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Endocrine Disruptors in Indian Food: minimizing children exposure and fostering a safer space for agriculture and food market

Forskning viser at India er en global "hotspot" for kjemisk forurensing, deriblant flere hormonforstyrrende stoffer (EDCs) av stor bekymring. Hormonforstyrrende stoffer kan være helseskadelige og forårsake negative konsekvenser for sosial og økonomisk utvikling. Kliniske effekter kan oppstå ved k...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

6th International Conference on Emerging Contaminants (EmCon2018)

EmCon is an international symposium with a focus on research-based solutions to solve challenges related to the protection of the environment, and in particular increasing the knowledge about fate and occurrence of emerging contaminants in aquatic and terrestrial ecosystems. EmCon2018 aims to b...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Characterization of nanoplastic contamination and risk toward health of the aquatic environment

In 2015, more than 300 million tons of plastic were produced worldwide (reference from Plastics Europe). It has been estimated that 2 to 5% of the total plastic released in the environment reaches the oceans every year, leading to 5 to 10 million tons of plastic annually entering the marine envir...

Tildelt: kr 44 967

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2018

Prosjektets mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og andre europeiske forskningsprogram med delfinansiering fra rammeprogrammet. Instituttet planlegger å delta i søknader innen alle tre pilarene i H2020, men hovedinnsatsen er imidlertid rettet mot den tredje pilaren, nærmere bestemt samfunnsut...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

BYFORSK - NEW WATER WAYS - TOWARDS WATER-SENSITIVE AND CLIMATE-ADAPTED NORDIC CITIES

Med et klima i endring forventer Norge en økning i hyppighet og alvorlighetsgrad av store nedbørsmengder. Overvann, nedbøren som renner av fra ugjennomtrengelige overflater, forårsaker vanskeligheter for konvensjonelle vannsystemer, ettersom det gjør avløpsvannbehandlingen mindre effektiv, forårs...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

WATExR: Seasonal climate predictions and ecosystem impact modeling for improved water resources management under climate change

Sesongvarsling av vannmengde, vannkvalitet og økologi har et stort potensial for å støtte vannforvaltning, gitt pålitelige spådommer. Rent, sunt ferskvann er livsviktig, for eksempel for drikkevann, sunne fiskebestander og rekreasjon. Imidlertid er mange elver og innsjøer under intens press fr...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NIVA (2017-2021)

Vurderingen av økosystemenes helse er av stor interesse for å få innsikt i virkningen av menneskelige aktiviteter. Helsen til et økosystem kan ses på som summen av påvirkningen på organismer som okkuperer dette økosystemet. En av de største bekymringene for negative virkninger på det akvatiske øk...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

WaterWorks2015 - Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments

Mikroplast (MP) er et alvorlig miljøproblem. Jordbruksarealer antas å være en viktig kilde til slik forurensning. Forurenset kloakkslam som brukes som gjødsel (sammen med andre kilder) kan være en viktig kilde til MP. Før dette prosjektet begynte var det lite informasjon tilgjengelig om forekomst...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Where land meets sea: Effects of terrestrial inputs on contaminant dynamics in Arctic coastal ecosystems (TerrACE)

Arktiske kystnære økosystemer er i endring, der flere (ofte sammenfallende) påvirkninger fører til betydelige og langsiktige miljøendringer. Faktorer som redusert permafrost, smeltende isbreer, endringer i nedbør og avrenningsmønstre samt endringer i arealbruk grunnet økende menneskelig aktivitet...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Surface waters: The overlooked factor in the forestry climate mitigation debate?

Med bakgrunn i de alvorlige klimautfordringene har norske myndigheter satt i verk et ambisiøst program for å benytte et mer intensivt skogbruk som et virkemiddel for å binde mer karbon fra atmosfæren. Dette inkluderer nitrogengjødsling av skog for større biomasseuttak i form av heltrehogst i till...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The role of kelp export in shaping adjacent benthic ecosystems: steps for international collaboration

Tareskog er blant verdens ikoniske økosystemer. De danner komplekse habitater som huser rike samfunn med høyt biologisk mangfold. Men naturlige og menneskeskapte forstyrrelser påvirker tareskogene globalt. Endringer i tarens biomasse har blitt påvist i ulike regioner, både i Australia, Spania, Po...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

TURFALGAE - Regime shifts and fouling of marine macrophytes: overview of current status, knowledge gaps and research needs

Målet til prosjektet, som i tillegg til støtte fra Forskningsrådet også fikk støtte fra norsk nettverk for blå skog (NBFN), var å samle nasjonalt og internasjonalt ledende forskere, samt norske forvaltere, for å fastsette kunnskapsstatus og for å identifisere forskningsbehov med hensyn til skifte...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2017

Prosjektets mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og andre europeiske forskningsprogram med delfinansiering fra rammeprogrammet. Instituttet planlegger å delta i søknader innen alle tre pilarene i H2020, men hovedinnsatsen er imidlertid rettet mot den tredje pilaren, nærmere bestemt samfunnsut...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cumulative hazard and risk assessment of complex mixtures and multiple stressors (MixRisk)

Organismer i vannmiljøet er utsatt for blandinger av miljøgifter, naturlige stressfaktorer og stressfaktorer som følge av globale klimaendringer. Til tross for inngående kunnskap om biologiske effekter av enkeltforurensing og stressfaktorer, er den kombinerte effekten av eksponering for komplekse...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems (KELPPRO)

Bakgrunn: Norge har en lang kystlinje med rent og næringsrikt sjøvann, noe som gir unike forhold for dyrking av tang og tare. For å sikre en langsiktig og lønnsom industri må taredyrking utvikles og vokse på bærekraftig vis basert på en forståelse for mulige påvirkninger på marint miljø. Forskn...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo