0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

De siste hundre årene har verden endret seg raskt som en følge av menneskelige aktiviteter. Klimaendring og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene, og menneskelig arealbruk har forandret jordens overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for ville dyr. Result...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD

Barn og ungdom med ADHD har ofte problemer på skolen. Disse problemene har en negativ effekt på barna og deres familier. På lang sikt fører problemer på skolen til lav utdanningsnivå og arbeidsledighet og dermed lite trivsel også i voksen alder. Til tross for at problemer på skolen er en kjerneut...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary protection as a durable solution? The "return turn" in asylum policies in Europe

I Europa i dag leder begrepet "midlertidig beskyttelse" tankene om den kollektive, tidsbegrensede beskyttelsen som gis til flyktninger fra Ukraina. Midlertidig beskyttelse beskriver imidlertid også de stadig mer tidsbegrensede og usikre asylvilkårene for alle flyktninger, spesielt etter høye anko...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Backfire: Norske militærflyulykker under den kalde krigen

På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måtte ofre alt - hvilket mange av dem også gjorde. ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion

Hovedmålene for dette prosjektet er å bidra til økt kunnskap om faktorer som er av betydning for intergenerasjonell mobilitet, å karakterisere de siste tiårenes endringer i mobilitetsmønstre, og eventuelt å identifisere mekanismene bak slike endringer. Spesielt vil vi ha fokus på institusjonelle ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Da microdata.no kom på lufta i mars 2018, fikk forskere og andre brukere for første gang en plattform med direkte, online og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB, uten å søke og uten å bryte personvernet fordi selve grensesnittet er anonymiserende. På plattformen står brukerne fritt til å ko...

Tildelt: kr 42,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ku...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study

Rundt 10% av befolkningen har et hørselstap som påvirker kommunikasjonen, og andelen øker til 40% blant personer eldre enn 65 år. Landet står overfor en eldrebølge, og ettersom folk jobber lenger, er det sannsynlig at de utvikler hørselstap mens de er i arbeid. Dette kan ha store konsekvenser for...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Geopolitics and Geoeconomics of Maritime Spatial Disputes in the Arctic (GEOSEAS)

Det siste tiårets teknologiske utvikling og staters tiltakende interesse i utnyttelse av havet har ført til at vi trenger å bedre forstå konflikter og konflikthåndtering til sjøs. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis. Eksempler der inkluderer overlappende kontinentalsokkelkrav, opprette...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland

Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda og 2 andre

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Conceptual History of International Relations

I prosjektet CHOIR (A Conceptual History of International Relations) undersøker vi begreper som ofte tas for gitt i internasjonal politikk. Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bes...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST)

I denne rapporteringsperioden dukket det opp et problem i våre mottatte data fra SSB, som dessverre ble bekreftet i februar. Løpenummerseriene som SSB hadde laget var blitt feil, noe som medførte at ansatte ble tilfeldig koplet til bedriftene. Vi mottok endelig nye korrigerte i august 2023, og et...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Utenlandske investeringer er enkelt sagt at et selskap i ett land investerer i et selskap i et annet og gjerne en investering så stor at det leder til kontroll over selskapet. Selskaper ønsker å vokse og å tjene mer, og hvis de finner et utenlandsk selskap som de tror vil gjøre det bra i fremtide...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of Child Welfare Services

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet bygger på nasjonale ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" som en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner og grupper som befinner seg t...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Forvaltningstiltak og reguleringer ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Health risks and health effects of firefighter work: Exposures, diseases and preventive measures

Eksponering til varme omgivelser i kombinasjon med høy arbeidsintensitet utsetter brannkonstabler for betydelig termisk stress. Under brannslokking er det også påvist eksponering av flere kreftfremkallende stoffer, både ved direkte eksponering via hud og luftveier, men også via bekledning og anne...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Steinbygging med bruddstein og kalkmørtel ble introdusert til Norge tidlig på 1100-tallet. Teknologien var ny og krevde kunnskap som tidligere ikke var kjent i landet. Avhandlingen omhandler hvordan steinbygningene ble oppført og av hvem. Aktører som steinbrudd, murere, verktøy, økonomi og bygghe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Som følge av Strukturreformen som ble lansert i 2015, har landskapet for høyere utdanning i Norge forandret seg mye. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert til større enheter og landskapet for høyere utdanning består nå derfor av et stort antall store flercampus universiteter og høgskoler...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Impact of Digitalization on Work and Labour Markets: Institutions and actors shaping the digital change in Nordic and U.S. work lives

The Robots are coming and Sweden is fine var tittelen på en artikkel publisert i New York Times i 2017. Utgangspunktet var at den nordiske modell, med sin generøse velferdsstat og velorganiserte arbeidsmarked, er særlig godt egnet til å takle utfordringene som digitalisering og automatisering bri...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner bl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Freelancers, independent contractors and the organization of work

Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet om oppdragstakere og frilansere. I dette prosjektet vil vi studere personer som utfører enkeltstående oppdrag for en bedrift eller offentlig etat. Disse personene har hverken et ansettelsesforhold til denne virksomheten, eller til en tredje part (for...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss

Raske teknologiske fremskritt har potensial til å endre arbeidsinnholdet og erstatte et økende antall yrker. De sosiale, demografiske og helsemessige dimensjonene av dette har så langt ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensene er i betydelig grad ukjente. Vi studerer dette ved hjelp ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Cultural Heritage Analysis for New GEnerations

Cultural Heritage Analysis for New GEnerations

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo og 2 andre

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Videre skal det utv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo