0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Coventure

Coventure AS ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. Coventure engasjerer seg som aktive medeiere i innovative forretningsideer. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 230 forretningsideer og 16 nyetabler...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Bergensmiljøene

BTO betjener 8 forskningsinstitusjoner i Bergen med å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsinstitut tet (HI, 20%). Det er videre inngått sam...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for FORNY Rogaland. Søknad for 2010 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Prekubator søker om grunnbevilgning på vegne av 10 FoU miljø represente rt ved Universitetet i Stavanger, IRIS, H...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiST

HiST skal i 2010 videreutvikle nyskapingsaktiviteten utviklet i FORNY-satsingen, et arbeid som er godt forankret i HiSTs årlige plan- og budsjettarbeid. Aktivitetsnivået for Start HiST skal opprettholdes i 2010, og arbeidet med å nå ut til studentene på alle årstrinn skal systematiseres ytterl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiT

Det foregår et betydelig innovasjonsarbeid blant studenter ved HIT, flere av prosjektene må betegnes som nyskapende og kunnskapsintensive. Arbeidet har resultert i en rekke priser og flere ordinære foretaksetableringer. Det er et mål å fortsatt stimulere studentene i denne typen arbeid og gi dem...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo startet høsten 2007 en prosess hvor målet var å styrke den akademiske kulturen og å skape en admininstrativ infrastruktur som stimulerer høgskolens evner til innovasjon og nyskaping. I løpet av 2008 og 2009 har vi bl .a. ved hjelp av Forny-midler gjennomført...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Multimodal Myoelectric Unit for external arm prosthesis

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Nonsutured Anastomosis Kit

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Sinvent

Se vedlagt prosjektbeskrivelse, som er det samme som i den opprinnelige søknaden. Da bevilgningen ble 2,0 mkr (søkt om 6,0 mkr), blir vi nødt til å senke våre ambisjoner som vist i budsjettet og vi forventer at antall kommersialiseringer blir redusert f ra de opprinnelig planlagte 7 stk til 2 s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NorInnova

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelse for søknad om grunnbevilgning for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å frembringe fo rskningsbaserte forretningsideer med stor...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i Midt-Norge søker om til sammen 4,6 mill kr i FORNY grunnbevilgning for 2010 til arbeid med kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer. Søknadsbeløpet er basert på at L EN har et forpliktende ansvar for FORNY k...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification: Improved energy extraction in geothermal wells by hydraulic fracturing - from research to commercial product

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Antibacterial wound dressing

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

LYBIN - Efficient Harbor Surveillance

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Cardio-protective Factor in Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury and Heart Failure

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Narvik

Norut Narvik (tidligere Norut Teknologi) har som formål å drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak el lers utvikle sin kompetanse for slik oppd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel biomarkers for early non-invasive diagnosis of colorectal cancer

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel tools for diagnosis of leukemia

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Industrial Verification of Empirical Ensemble-based Virtual Sensing

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of on-stream electrothermal regeneration of carbon membrane

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - TTO Nord

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Coventure

Coventure AS (tidligere Sørlandets Teknologisenter AS, STS) ble høsten 2000 tildelt operatøransvaret for drift av FORNY`s kommersialiseringsmidler. FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 200 forretningsideer og 16 nyetableringer. Nyetableringene totalt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Birkeland Innovasjon AS

Gjennom et stabilt og godt tilfang av ideer har Birkeland Innovasjon bygget opp en portefølje med prosjekter, hvor noen har innmeldingsdato helt tilbake til 2004. Videreutvikling av Birkelands prosjektportefølje er vår hovedoppgave. Vi skal gjennom dette arbeidet ta tidlige forskningsprosjekter ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Campus Kjeller

Denne søknaden er utarbeidet av CK i samarbeid med FoU-institusjonene IFE, FFI, NILU, NORSAR, NGI, HiAk, UniK, NAAF, Justervesenet og Telenor R&I, og representerer samlet søknad om infrastrukturmidler til FORNY-Østlandet Kjeller for 2009. I forhold til sø knad i 2008 inneholder denne 2 nye aktøre...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NIVA

NIVA innarbeidet innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater som et eget målområde i strategiplanen i 2006. Dette har allerede gitt tre nye datterselskaper, betydelig interesse for innovasjon i organisasjonen, og mer penger til spennende forsk ning. Erfaringene viser at NIVA har et be...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBu

Høgskolen i Buskerud skal gjennom dette FORNY-prosjektet jobbe med å øke antall forsknings- og utviklingsbaserte ideer med potensial for kommersialisering, samt stimulere til økt antall kommersialiseringer med utspring i egen forskning. Høgskolens satsin g på innovasjon og entreprenørskap er bli...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Buskerud

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiM

Prosjektet vil omfatte ulike typer kompetansehevingstiltak (seminarer, workshops, møter) og har både studenter og ansatte som målgruppe. Prosjektet er oppdelt i 4 hovedaktiviteter: A1. Bevisstgjøring og motivasjonstiltak. A2. Motivasjons- og opplæringstil tak rettet mot studenter. A3. Kommersiali...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiÅ

Målet for prosjektet er å auke verdiskaping i regionen gjennom fokus på nyskaping og arbeid med kommersialisering av idear frå høgskulen i Ålesund. Prosjektet tek sikte på å stimulere til nyskaping mellom studentar og tilsette ved høgskolen. Prosjekte t er forankra i høgskolen sin strategipla...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiVolda

Høgskulen i Volda (HVO) sitt overordna motiv for å søkje infrastrukturmidlar innanfor ramma av FORNY Møre og FORNY Midt-Norge for 2009 er todelt. For det første ligg det i våre strategiske prioriteringar generelt og når det gjeld FoU spesielt at vi skal v ere ein viktig regional utviklingsaktør. ...

Tildelt: kr 92 518

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Høgskolen i Narvik

Aktivitetene for 2008 vil videreføres i 2009. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Det forventes at interessen for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av FoU-arbeid tiltar etter hvert som de ulike aktiviteter oppnår den oppmerksomhet som ønskes. Høgskolen har n...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda