0 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Waste MANAGEment and organic WASTE valorisation to advanced biofuels

MANAGEWASTE er tildelt "Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horizon 2020-prosjekter". Prosjektet er knyttet til et H2020 -prosjekt, WASTE2ROAD - Biofuels from WASTE TO ROAD transport. Formålet med NFRs forsterkningsmidler er å øke virkningen av Norges deltakelse i Horizon 2020 -prosjekter ...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Coastal squared - a Norwegian perspective in a network of coastal-rural synergetic case areas across Europe

COASTAL Squared har bidratt til å gi et norsk perspektiv til H2020 prosjektet COASTAL (2018-2022) gjennom å undersøke interaksjonene mellom landlige og kystnære områder i en norsk kontekst. Dette gjøres for å forbedre kyst-landlig synergi og å fremme landsbygd og kystutvikling, ved samtidig å bev...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital transformation of the human-centred manufacturing shopfloor in Norway

Prosjektet "Digital transformation of the human-centered manufacturing shopflor in Norway, heretter kalt HUMAN-NOR, hadde som mål å spre kunnskap om hvordan man kan forbedre produktivitet og redusere feil ved å bruke Augmented Reality (AR) verktøy utviklet i H2020 prosjektet "HUman-Manufacturing"...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribuert sol og blå batterier – Utvikling av forretningsmodeller for kommersiell integrering av distribuert solvarme i fjernvarmesystemer

Forskningsrådet lanserte sin nye forsterkningsordning, som skal styrke virkningene av Horizon 2020-prosjekter og sørge for at de gir en samfunnsmessig effekt i Norge. Målet med DiSolBatt var å utvikle og etablere forretningsmodeller som stimulerer til samarbeid mellom solvarmeleverandører og fjer...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

På klimatokt i Sørishavet - SØRIS

Sørishavet regulerer det globale klimaet ved å kontrollere varme- og karbonutvekslinga mellom atmosfæren og havet. Kor mykje klima endrar seg på tiårs tidsskalaer er avhengig av prosessane som skjer i utveksling mellom lufta og havvatnet i Sørhavet, men vi kjenner ikkje godt nok til dei prosessan...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Blink i Norge

«Blink i Norge» handler om å forsterke virkningene av Lyses deltakelse i Horizon 2020-prosjektet Triangulum og hvordan disse kan gi økt effekt i Norge. Målet er å introdusere den innovative videoplattformen Blink i en norsk kontekst, samtidig som det bygges videre på Lyses erfaringer etter å ha p...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater Susinchain

Larvelæring har hatt som mål å kommunisere forskning og kunnskap om insekter som mat og fôringrediens. Fokuset var spesielt rettet mot barn og unge i Norge for å øke deres bevissthet innen bærekraftig matproduksjon samt anvendelse og kunnskap om vitenskapelig metode. Prosjektet har utarbeidet e...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Kommunikasjonsaktivitet “Transport – Advanced and Modular” (TrAM)

TrAM-prosjektet fekk i 2018 12 millionar Euro frå Horizon 2020 programmet i EU, for å innføre nye teknologi i bygging og drift av hurtigbåtar. Norske samarbeidspartnarar i prosjektet er Rogaland Fylkeskommune (koordinator), Hydro, Servogear, Wärtsilä, Leirvik og Fjellstrand, saman med Maritime ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EDICITNET PÅ NORSK - NETTVERK AV SPISELIGE BYER OG TETTSTEDER (EDICITNET-NOR)

Prosjektets hovedleveranse er boka Den spiselige byen - urbant landbruk i norske byer og tettsteder. Den kombinerer konkrete erfaringer og intervjuer med pionerer som deler erfaringer med oppstart, utvikling, drift og effekter med historiske anekdoter om byen som et sted for matvareproduksjon. Bo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Expanding the impact of CoMorMent in Norway

Mentale lidelser medfører mye plager og redusert livskvaliteten. I tillegg gjør de dem som rammes også mer sårbar for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Slik samsykelighet, det å ha flere sykdommer samtidig, er vanskelig for pasientene og deres familier. Det er også en stor utfordring og økonomis...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Low Trophic Aquaculture Network

Prosjektet NoLTANet (Norwegian Low Trophic Aquaculture Network) har som formål å lage et varig nettverk for 30+ norske aktører som driver industrivirksomhet eller forskning relatert til lavtrofisk akvakultur. Den viktigste leveransen fra prosjektet er den nettbaserte informasjons-huben "ALTANet" ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regional Governance of Responsible Research and Innovation in Norway

For å gjøre resultatene og utfall fra forskning, utvikling og innovasjon (FUI) -aktiviteter som utføres i de norske regionene i samsvar med samfunnets verdier, publikums interesser og etiske normer, er det nødvendig med en proaktiv styring av disse FUI -aktivitetene. En slik styringsmetode må sik...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past

Prosjektet "Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past" (RePAST-NOR) Målet med RePAST-NOR er å forsterke virkningen av Horistont2020-prosjektet RePAST RePAST Revisiting the Past, Anticipating the Future, I Norge. Som en del av forskningsarbeidet er det uta...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Piloting Multi MW Ammonia Ship Fuel Cells - ShipFC

ShipFC-prosjektet skal utvikla og pilotera eit 2MW brenselcellesystem drive av ammoniakk på eit offshore-supplyfartøy. Ammoniakk som maritimt drivstoff gjennom ein brenselcelleløysing, har aldri blitt demonstrert tidlegare i storskala. Val av ammoniakk som energiberar kan vera gunstig av fleire g...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of RESCUER on the activity of the Norwegian National Breast Cancer Network

Brystkreft er den viktigste årsaken til dødelig kreft hos kvinner i verden. Men satsing på forskning har gitt verdifull kunnskap som påvirker behandlingen positivt. Vi vet allerede svært mye om mekanismene bak brystkreft, og kan dele sykdommen i undergrupper basert på svulstenes egenskaper. Dette...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4RinEU for Norge -Prefab for Rehab. Robuste og pålitelige konsept og teknologier for oppgradering av boliger i Norge

Oppgradering av eksisterende bygningsmasse til en høyere energistandard er viktig for å nå bærekraftsmålene, men dagens oppgraderingsrate er svært lav. EU prosjektet 4RinEU har utviklet avanserte prefabrikkerte elementer med integrert teknologi, anbefalte tiltakspakker og veiledning om god metodi...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Supplementary funding for COGNITWIN project - Impact from Hybrid Twins for the Norwegian Process Industry

COGNITWIN-prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale nr. 870130. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et fullstendig digitalisert konsept for selvlæring og proaktive neste generasjons digitale tvillinger for prosessindustrien, hybride tv...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FloatingCNG: et gasstransport alternativ til lønnsom utvinning av gass fra isolerte offshore felter

CNG eller PNG har blitt utforsket flere ganger og flere konsepter har blitt utviklet over tid. Likevel har ingen av disse konseptene slått gjennom og heller ikke blitt utnyttet for transport av assosiert eller stranded gass. Hovedgrunnen er at konseptene har ikke blitt vurdert som lønssomt, mest...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Mobilising Norwegian participation in H2020 IMI activities

Hovedmålet til MobilNOR er å øke norsk forståelse og deltakelse i Horizon Europe, EU4Health, og Innovative Health Initiative, med et spesielt fokus på Mobilise-D konsortiumet. Mobilise-D konsortiumet er et offentlig-privat partnerskap finansiert av European Innovative Medicines Initiative (IMI). ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maximizing long-term impacts and synergies of H2020 SponGES

Nord-Atlanteren omfatter en rekke sårbare svampedominerte dyphavsøkosystem som leverer viktige økosystemtjenester. Imidlertid er virkningene fra etablerte og nye menneskelige aktiviteter, samt klimaendringer, på slike økosystemer stort sett ukjente. Forekomsten av svampedominerte økosystem (svamp...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) er å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovation Staff Exchange prosjekt som går fra 2020-2024 (www.lifebots.eu), og ledes av Institutt fo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Cinematic communication for increased impact of MIGNEX

Hvorfor migrerer folk, og hvilke effekter har migrasjon på livet og på samfunnene de kommer fra? Migrasjon er en fremtredende sak i offentlig debatt i Norge, ikke bare med hensyn til den nasjonale konteksten, men også når det gjelder Norges tilnærming til globale migrasjonsutfordringer. Med et s...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitalt økosystem for smarte og autonome skip.

Maritim næring gjennomgår en hurtig og omfattende digitalisering, men næringen er – selv internasjonalt sett – svært liten, med rundt 100 000 skip i internasjonale trafikk og rundt 8000 større internasjonale havner. Allikevel er det vanskelig å få etablert reelle internasjonale standarder for dig...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Utnytte forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske driftsforhold

SINTEF og Aker Solutions (tidligere KVÆRNER) har i forsterkningsprosjektet LORCENIS-NOR (FORSTERK 309515, 01.04.2020 - 30.09.2021) samarbeidet om å formidle kunnskap om forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme driftsforhold som ble oppnådd gje...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Water City in Norway

Vannsektoren er villig til å øke sin effektivitet samtidig som man tilbyr bedre og sikrere vannrelaterte tjenester relatert til mengde av og kvalitet på vannet som leveres innbyggere og andre kunder. Å finne de gode og robuste løsningene som samtidig tar hensyn til nødvendige krav og egenskaper e...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vind

Forsterkningsprosjektet 4TheWind er knyttet til Horisont 2020 prosjektet i4Offshore hvor SINTEF Ocean var prosjektleder for arbeidspakken "Offshore logistics and installation". Formålet med 4TheWind var å forsterke nytteverdien av planleggingsverktøyene som SINTEF Ocean (videre)utviklet i i4Offsh...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Circular Alumina Production

CIRCALU akronymet står for CIRCular ALUmina produksjon. Målet med prosjektet er å se på mulighetene for kommersiell utnyttelse av resultatene av EU-prosjektet kalt ENSUREAL, i Norge. ENSUREAL-prosjektet handler om å utvikle en ny produksjonsprosess av alumina. Alumina er råmaterialet som brukes t...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway

BeeCaution prosjektet har som formål å involvere og nå ut til flere norske aktører i kunnskapsproduksjonen i det spesifikke Horisont 2020-prosjektet RECIEPES. RECIPES-prosjektet setter søkelys på forholdet mellom føre-var prinsippet og innovasjon. Føre-var prinsippet er et internasjonalt anerkjen...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Customer-centric Production through Open Innovation for Norwegian Industries

CusProNOR-prosjektet er å øke bevisstheten om å bruke åpne innovasjonsplattformer og småskala demonstrasjonsenheter i sine produksjonsprosesser blant norske næringer, der kundesentrisk produksjon er viktig (f.eks. FMCG, Maling, mat, drikke osv.) Og oppmuntre dem til å ta delta i åpne innovasjonsp...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo