0 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research Term at IMEDEA, Mallorca

My proposed reserach term will focus on two main activties; Ignacio Catalan and coworkers has extensive experience in working with telemetry. Currently, a high – resolution tracking system is in place to study behavioural patterns of pearly razorfish (Xyrichtys novacula) in a marine protected are...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

AFO-JIGG: Service design thinking to improve welfare and product quality in the Norwegian small-scale fishing fleet

I Norge er dødsfall blant fiskere i småskalaflåten omtrent fem ganger større enn i de større kystfartøyene og nesten 20 ganger større enn i havfiskefartøyene. Hovedårsaken til dødsfallene er drukning etter fartøyulykker, men fall over bord og drukning i havn er også relevante årsaker. Selv om det...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Hypoxia effects on fish in west Norwegian fjords: harnessing the power of multidisciplinary studies

Prosjektet brukar fjordar på Vestlandet som naturleg infrastruktur til å skaffa ny kunnskap om effektar av oksygentap (hypoksia) på mesopelagisk fisk og på bunnfisk. Dette er kunnskap ein treng til bærekraftig forvalting av marine ressursar, og til å vurdere kor oppdrettsnæringa - ei av Norge si...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessment Framework for successful development of viable ocean multi-use systems

Havrommet er under et betydelig press gjennom økt konkurranse om arealer og ressursutnyttelse, og fremtidig bærekraftig forvaltning vil være avhengig av en mer helhetlig og integrert tilnærming. I de senere år har det blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Role of oceandynamics and Ocean-Atmosphere interactions in Driving cliMAte variations andfutureProjections of impact-relevant extreme events

Finansiert av JPI CLIMATE og JPI OCEANS, har ROADMAP som mål å utvide den nåværende forståelsen av hvordan havet påvirker den ekstratropiske atmosfæriske sirkulasjonen på den nordlige halvkulen, samt tilhørende påvirkningsvær og ekstremer i klimaet, på tvers av rom- og tidsskalaer, kort-synoptisk...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

ANDROMEDA har som mål å utvikle en instrumentplattform for avansert karakterisering av nanoplast (NP; <1 µm) og små MP (sMP; 1-10 µm). Prosjektet vil fokusere på utviklingen og optimiseringen av avanserte teknikker for å måle og kvantifisere sMP og andre utfordrende MP partikkeltyper (f.eks. mikr...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Running the gauntlet of PAthogens and ClimatE (PACE): impacts from infectious diseases on wild fish in the high north

Vill laksefisk har vært en integrert del av Norsk kulturhistorie nesten så lenge man har kunne dokumentert at mennesker har bodd i Norge. Oppdrett av laks har de siste 40 årene gått fra å være en bi-næring for kystnære bønder til å bli en bærebjelke i norsk økonomi. Dette har ført til en enorm øk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Nor-Fishing 2020 Digital

Covid-10 pandemien har gjort det umulig å gjennomføre Nor-Fishing 2020 som en digital messe.Nor-Fishing er verden største og viktigste messe innen teknologi for fiskerinæringen med utstillere og besøkende fra ca 70 land. For å beholde og befeste messens internasjonalt ledende posisjon er det vikt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kvalitet og verdi i ensilasjeprodukter

I prosjektet «Ensilpro» utvikler vi teknologiske løsninger for produksjon av høykvalitetsolje og fiskeproteinkonsentrater basert på fiskeensilasje. Dette skal øke anvendbarheten i markedet. For å bevare oljekvaliteten til marine oljer må oksidasjon unngås. Ethoxyquin (EQ) er en effektiv antiok...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of multiple stressors on coastal copepods: MULTICOP

Forurensning er en av vår tids største utfordringer for livet i havet. Effekter av miljøgifter samvirker med allerede eksisterende naturlige stressfaktorer som predasjon og næringstilgang. I MULTICOP undersøker vi effekten av kombinerte biotiske og menneskeskapte stressfaktorer på biologiske nøkk...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution and Value Network Management

Plastforurensing er en av de mest alvorlige miljøutfordringene i vår tid. Utviklingsland i Asia er antatt å stå for over 85 % av utslippene av plast til havet. Avfallshåndtering i asiatiske utviklingsland er ofte avhengig av millioner søppelsamlere, skraphandlere (alle i den uformelle arbeidsse...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable and predictable future for fisheries in Antarctica. Developing a scientifically based, data driven krill management system

FNs Matvareorganisasjon FAO estimerer at verden må øke matproduksjonen med 70 % innen 2050. Samtidig er presset på landressursene allerede kritisk: klimapåvirkning, tap av biologisk mangfold, industrielt bruk av ferskvann, avskoging er store utfordringer som må løses. Antarktisk Krill (Euphaus...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of seismic sound on zooplankton

På hvilken avstand påvirkes dyreplankton av seismiske undersøkelser? Det er noe dette fireårige forskningsprosjektet (ZoopSeis) fokuserer på. Havet er ikke så stille som ofte skildret. Naturlige prosesser, som vind og bølger, og dyr, i tillegg til menneskelige aktiviteter, produserer lyder. Mange...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and Machine Learning

MASSIMAL skal utvikle nye metoder for å kartlegge undervannsvegetasjon som ålegras, tang og tare. Denne type vegetasjon danner artsrike enger og "blå skoger" i havet, og bidrar med primærproduksjon, karbonfangst og opptak av næringssalter i havet. Menneskelig aktivitet, klimaendringer og overbeit...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

KrillSOFT-ONBOARD SMART MANUFACTURING OF ANTARCTIC KRILL PROTEIN FOR TARGETED HUMAN APPLICATION

Antarktisk krill er en rik kilde til næringsrike proteiner som i dag for det meste brukes som fôringrediens for den norske oppdrettsnæringen. Proteinene har et potensial til å bli en verdifull og viktig matkilde for mennesker. Dermed kan det bli et ekstra og bærekraftig bidrag til proteiner for e...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og redusere mengden biologisk avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert eller gått til andre verdiløse formål. I EU anslår man at omtrent 138 millioner tonn bio...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøk...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst o...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Blue Bio, Increasing Echinoderm Value Chains

The project has now been running 18 months and the third sea urchin roe enhancement trial in a series of trials (2 months per trial, 3 trials over a 12 month period) is about to be completed. Once the results of the third and final trial looking at variation in enhancement in sea urchins from dif...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

Forumet "A Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på samarbeid og innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører innen marin / maritim og offshore næringer. Emner dekket: • Lavutslippsløsning...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Support for anniversary symposium - Ocean, weather and climate, science to the service of society.

The project entails the planning and execution of a 3-day symposium focusing on ocean science and climate in Southern Africa and the surrounding oceans, the symposium will take place on 10-12 March 2020 in Cape Town, South Africa. The symposium is arranged partly overlapping with the 23rd Sessio...

Tildelt: kr 51 137

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Det overordnede målet med JPI FACTS-prosjektet er å avklare hvordan MP beveger seg vertikalt i vannsøylen over tid, under velkjente hydrodynamiske forhold. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer fra Tyskebukta til Svalbard, samt kystområder som Byfjorden i Bergen. Plastparti...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BIOPROSP_21: Unlocking the potential of biomolecules from marine environments

-

Tildelt: kr 42 246

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fish welfare, ethics, quality and added value in coastal fisheries.

EthiCatch vil kartlegge hvordan bruk av ulike kommersielle fiskeredskaper påvirker fiskens fysiologi og dødelighet og derved fiskens velferd og kvalitet. I dyrevernloven heter det at «dyr ikke skal lide unødig», men hva betyr dette for fiskeriene? Tidligere forsøk ved Nofima viser at det er mulig...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku