0 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nature and Culture in Medieval Towns

Konferansens Call for Papers: The current focus on climate and changing environment requires of the world immediate and sustainable solutions that look beyond the world of economics and politics into the world of humanities and ethics. A historical long-term perspective can give us new insight in...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biologisk mangfold og bærekraft

Møtet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd. Formålet med møtet er å belyse i hvilken grad uthentingen av økosystemtjenester er bærekraftig bedømt ut fra bevaring av biologisk mangfold og rettferdig fordeling. Forskn...

Tildelt: kr 39 522

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Balancing biodiversity conservation with development in Amazonian wetlands (BONDS)

Våtmarksområder i Amazonas er truet av avskoging, bygging av vannkraftverk og klimaendringer. Men, de har et stort antall unike arter og er ekstremt viktige for gytende fisk og for fiskens mattilgang - og er dermed veldig viktig for lokalbefolkningens liv. Faktisk støtter lavlandet i Amazonas det...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Økosystembasert forvaltning - en kunnskapssyntese

Denne rapporten gjennomgår internasjonal forskningslitteratur for perioden 2005 ? mai 2019 som belyser forskning relevant for gjennomføring av mer økosystem-basert forvaltning og styring (ØBF). Metode: Vi brukte en systematisk tilnærming til gjennomgang av eksisterende forskning. En overordna k...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norsk Økologisk Forenings konferanse 2019 "Mot mer politisk relevant økologi"

Mot mer politisk relevant økologi Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnloven...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt mil...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kalkmalerier i norske steinkirker Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Seminaret vil gå over to dager (11.9. – 12.9.2019), og skal finne sted i Nes kirke i Telemark, samt en ekskursjon til Sauherad kirke. Begge kirkene er fra middelalderen og har bevart noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer. Seminaret vil inneholde 15 foredrag med foredragsholdere fra...

Tildelt: kr 38 203

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios of freshwater biodiversity and ecosystem services in a changing Arctic - ARCTIC-BIODIVER

Arktiske områder gjennomgår store endringer på grunn av direkte og indirekte klimaendringer, tining av permafrost samt endring av flora og fauna mye som følge av dette. Arktiske ferskvannslokaliteter er spesielt sårbare og i sterk endring på grunn av de samme prosessene, og både oppvarming, økt t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Integrating citizen science data from national monitoring schemes to predict the impacts of global change scenarios on birds

Fugler har en viktig rolle i økosystemtjenester, inkludert spredning av frø i skoger, bekjempelse av skadedyr i landbrukssystemer og som høstede dyrearter. Målet av prosjektet vårt er å forstå hvordan miljøendringer vil påvirke den fremtidige utbredelsen av fugler og kostnadene og fordelene til s...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2019 - Global Justice Today: How to Fight the Power of Oligarchs and Tax Havens?

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration [ADAPT]

ADAPT har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt med formål å foreta en integrert analyse av byomformingsprosesser. Et sentralt spørsmål har vært hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en ves...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions

SALCUL-prosjektet tar utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsen/Namsenfjorden og Deatnu-Tana/Deanuvuotna-Tanafjorden for å løfte fram mangfoldet i praksiser, kunnskap og betydninger som knytter seg til laks som både biologisk og kulturelt fenomen. I tillegg legger prosjektet vekt på å utarbeide...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate

#LoVeSeSDG-prosjektet trekker sammen troverdighet, legitimitet og fremtredende behov for bærekraftig kystutvikling ved å jobbe konkret med en sak på Andøya i Vesterålen. Vi er ferdige med feltarbeidet for Q-sort-analysen som samler et mangfold av synspunkter på temaet bærekraft i kommunehovedstad...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Farmer-led Agroecological Research in Malawi using Scenarios for Biodiversity and Ecosystem Services (FARMS4Biodiversity)

Utførte aktiviteter og resultater (oktober 2020-september 2021): WP-1: Vurdering av biologisk mangfold og økosystemtjenester på småbruk i Malawi - Feltforsøk for å mappe rollen som virveldyr, flygende insekter og leddyr på bakken ble fullført, data analysert. Resultatene viste viktigheten av ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

PARKAS-høstseminar 6.-8. november 2018 – «the integration of cultural heritage in national park management»

FoU-prosjektet «Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition - PARKAS» (forskerprosjekt – MILJØFORSK, 2018-2021, under prosjektnummer 280325) er ledet av Norsk Institutt for Kulturminne Forskning (NIKU) med forskere fra Norsk Institutt for Vann Forskning (NIVA), Norsk...

Tildelt: kr 63 696

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Closed Loop Supply Chain Workshop

September 2018 BI Norwegian Business School hosts a workshop on ‘Closed-Loop Supply Chains’ (CLSC). The CLSC workshop is an annual meeting for academics in Supply Chain Management, Logistics, Operations Research and Management, that take a special interest to issues of circular economy, sustainab...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From traditional resource use to modern industrial production: holistic management in Western Norway

Norges vestkyst er en av de mest ressursrike delene av landet, med en allsidig økonomi knyttet til fiskeri, havbruk, landbruk, turisme, vannkraft og petroleumsindustrien. Denne ressursbaserte økonomien endrer seg i takt med den skiftende dynamikken i menneskelige bruksmønstre i disse sosial-økolo...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks, og laksen er en viktig ressurs for fiske og turisme. Laksebestander er redusert på grunn av menneskelig påvirkning i elver og langs kysten og endringer i havmiljøet. Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv i elvene og...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forskning i friluft 2018

Bakgrunn Friluftslivsforskningen har ingen sterk posisjon i Norge. Det er derfor viktig å skape økt oppmerksomhet om friluftslivsforskningen og å få fram den forskningen som faktisk foregår. Norsk Friluftsliv har fem ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft, senest i 2015. Tide...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plantebiologi i Norge 2018

Nettverket avholder en årlig konferanse som er åpen for alle. Konferansen i 2018 skal holdes i Bergen med lokal organisasjonskomite bestående av medlemmer fra Institutt fra Biovitenskap, UiB og Naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen, sammen med NIBIO Bergen. Den lokale organisa...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

MICROFIBRE Workshop 2018: The fate of microfibre pollution from textiles

The MILJØFORSK support research project Microfibre (no. 268404) (https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/268404/Sprak=null) aims to understand the environmental behaviour and impacts of microplastic fibres (MPFs) in order to develop a decision support framework that enables ga...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2018 - Homo Futurus: Environmental, Religious and Technological Perspectives

The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment at the University of Oslo, draws on the legacy of Norway’s foremost eco-philosopher, Ghandi scholar and environmental activist. The Programme’s overall aim is to bring together young researchers, leading international thinkers, and pra...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

Urbaniseringen i Norge øker presset på gjenværende kultur- og miljøgoder, noe som kan endre folks verdsetting av disse godene. Dette vil i så fall ha konsekvenser for hvilke politiske løsninger en skal velge for både bruk og brukere av slike goder i by og land. VERDIENDRING ("VALUECHANGE" = VC) ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

PARKAS («Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition», 2018-2021, Norges forskningsråds MILJØFORSK program) forsker på forvaltningen av naturvernområder i Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. PARKAS forskergruppe: Norsk Institutt for Kulturminnefor...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The flowers and the bees - Solutions and tools for integrated sustainable planning to safeguard biodiversity in urban landscapes

BE(E) DIVERSE skal undersøke effekter av urbanisering på utbredelse, biomangfold og samspillet av planter og pollinatorer i kulturlandskap. I prosjektet fokusere vi på blomsterenger fordi de er spesielt viktige leveområder for pollinatorer og planter. Blomsterenger er imidlertid svært sjeldne, og...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Utmark i endring - et nettverk for et helhetlig perspektiv på tida og tilhøva i utmarka

Utmark i endring - et nettverk for et helhetlig perspektiv på 'tida og tillhøva' i utmarka. Målet for nettverket har vært å identifisere og diskutere de viktigste utfordringene som berører utmarka og utmarksressursene våre fremover. Nettverket har særlig vektlagt å legge tilrette for innspill fra...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FLERUT - a national network for sustainable multiuse on natural lands

Nettverket FLERUT (2018-2019) var en ny og spennende møteplass for fagmiljø og brukergrupper som tradisjonelt har stått i bruk versus vern polemikk om utmarksressurser. Det Grønne Skiftet tilsier at vi skal bruke kjente naturressurser på en ny måte, og ta i bruk nye naturressurser. Det finnes der...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nettverking og forsking for å utvikle Merkevarestrategien for Noregs nasjonalparkar, innafor ramma berekraftig bruk og vern

Merkevarestrategien for norske nasjonalparkar vart vedtatt i april 2015, med ambisjon om betre informasjon, gode innfallsportar, betre tilrettelegging og meir bruk, utan å utfordre verneverdiane. Så langt er det gjennomført brukarundersøkingar i kvar park (der slike mangla) og sårbarheitsvurderin...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Framtidas reindrift - felles kompetansenettverk for næring, forvaltning, FoU og friluftslivsorganisasjoner

Norsk tamreindrift har mange muligheter, men står også overfor mange framtidige utfordringer, særlig knyttet til arealinngrep, klimaendringer, økende rovviltpress og tap av rein generelt. Vi ønsket å etablere et nettverk med kompetansesterke personer fra næring, forvaltning, friluftsliv og Fo...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Assessing the potential for multifunctional blue-green infrastructure in southern Scandinavia

Vi mennesker omformer og setter preg på landskapet rundt oss gjennom ressursutnyttelse, utbygging av byer og teknisk infrastruktur, men også gjennom våre turer i skog og mark. Landskapet vårt blir stadig mer oppsplittet, og vi finner stadig færre områder som er lite påvirket av oss mennesker. Den...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage