0 antall prosjekter

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

THE NATIONAL GEOGRAPHY NETWORK ON REGIONAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GEOGRAPHY

Det nasjonale nettverket i Regional utvikling og økonomisk geografi består av medlemmer fra NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen, i tillegg assosierte enkeltmedlemmer fra relevante geografimiljøer i Norge. Bergen har hatt sekretariatet for nettverket, mens ...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

From service provider to network node: Does the Counties' coordination role contribute to goal attainment and public sector innovation?

Hovedfokus i året som er gått har vært å arbeide videre med den unike rollen til fylkeskommunen som samfunnsutviklingsaktør. Countynode har som mål å identifisere betingelsene for at fylkeskommunen kan fungere som nettverksnode, en arbeidsform som er helt sentral for fylkeskommunen som samfunnsut...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Ageing, family ties and public policy

Dette prosjektet har evaluert en rekke familiepolitiske tiltak i Norge, med et spesielt blikk på at familiepolitikk kan innvirke på samspillet mellom generasjonene, hvor også den eldste generasjonen er inkludert. De empiriske arbeidene er alle basert på registerdata. Dette betyr at vi har tilgang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS 2012 Norsk konferansen for IKT i offentlig sektor

Tematisk område IKT ved NTNU er initiativtaker til konferansen. NTNU mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning innrettet mot IKT i offentlig sektor. NTNU vil bidra ved å dreie noe på egen virksomhet og etablere en samlende konfe ranse for miljøene som arbeider med IKT o...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluating the design of the tax system

Artikkelen "US versus Sweden" (Discussion Paper No. 761, Statistisk sentralbyrå) sammenligner og analyser effekter på arbeidstilbud, inntektsfordeling, skatt og regjeringens budsjett av å innføre hhv den amerikanske og svenske modellen for jobskattefradra g. Analysen, som er basert på data for en...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

User Testing Tool - Combining user testing with automated testing to assure accessible web sites.

People with disabilities, still find insurmountable barriers on web sites and online services, preventing full participation. With the increasing life expectancy, the group of people with disabilities will grow and thus increase the need for accessible pu blic services and online content. User ...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Agder

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation (NoCeT)

Ikke relevant

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

INDIVIDUAL BASED STATISTICAL METHODS FOR DNA-PROFILES WITH APPLICATION TO MANAGEMENT OF MARINE RESOURCES

DNA registers are rapidly being built up for many wildlife species. Data may result from harvesting operations or by designed scientific sampling, or a combination of the two. DNA profiles provide information about the relationship between individuals in the sample, and hence information about t...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - T&Tnet: Travel & Transport solutions through emptional-social NETworking

-

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new health service for integrated care at home

Trondheim kommune har siden 2012 arbeidet med HelsaMi, tjenestedesignprosjektet "A new health service for integrated care at home". Trondheim kommune er prosjekteier og prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF og SINTEF. Hovedmålsettingen med HelsaMi har vært å utvikle en helhetli...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Game-based mobility training and motivation of senior citizens

GameUp har som mål å bidra til at eldre kan klare seg lengre hjemme ved hjelp av trening, og de norske partnerne jobber spesielt med treningsspill og motivasjon. Det meste som finnes av kommersielle treningsspill er laget for en mye yngre målgruppe, med et for høyt tempo, for mye informasjon av g...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

X-cell parasites: an emerging threat to marine fish

X-celler ? parasitter i fisk Parasitter og deres virkning på økosystemer har fått lite oppmerksomhet, men nå viser nye DNA sekvensdata en ny og ukjent diversitet. De siste 10 årene med forskning har avdekket et stort artsmangfold blant eukaryote mikroorganismer som vi ikke kjenner biologien ti...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utvikling av norske standarder for universell utforming av IKT

Prosjektet vil bestå delvis av utvikling av nasjonale standarder for universell utforming av IKT og dels av deltakelse i europeiske standardisering på dette området. Standarden for tilgjengelige nettsteder foreslås delt i 3 hoveddeler: * Tilgjengelighet skrav * Prosesskrav * Krav til testing...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forbedret GPS for blinde

GPS har lenge vært sett på som en lovende teknologi for blinde og sterkt svaksynte. Grunnen er at mobilitet er en av de største utfordringene for synshemmede i hverdagen. Fortsatt er det imidlertid mye ugjort i forhold til å øke nytteverdien av GPS-system er for fotgjengere generelt og synshemmed...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Non-tariff barriers, food safety and international food trade

Med fokus på norsk sjømateksport og import av mat til Europa og Norge har prosjektet som mål å framskaffe ny kunnskap om effekten av ikke-tollmessige handelshindringer (NTBer, non-tariff barriers); spesielt sanitære og plantesanitære reguleringer (SPS). Med en økende rolle for NTBer over tid ønsk...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Standardisering av prosess for brukermedvirkning innen IKT prosjekter

Dette prosjektet bygger bl.a.på et prosjekt finansiert av IT Funk om "Brukermedvirkning - for alle" der bl.a. Standard Norge har gitt innspill. Prosjektet konkluderte med at det utvikles en overordnet standard for brukermedvirkning som skal være til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre s...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Fagbok om gevinstrealisering innen eForvaltning

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Improved development and management of energy and water resources

CEDREN EcoManage ble avsluttet i siste halvdel av 2016. PhD-arbeidet ble avsluttet med disputas 24. november hvorpå PhD-graden ble godkjent. Tittelen på PhD-en er "An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production". Tittelen på prøveforelesningen var "Nor...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Survival, behaviour and welfare of Atlantic salmon after catch and release

Reduserte laksebestander har ført til strengere reguleringer i mange elver, og gjenutsetting har blitt mer vanlig på grunn av innføring av døgn-, ukes- og sesongkvoter, pålagt gjenutsetting av hunnfisk og fisk over en viss størrelse, samt fordi fiskere frivillig ønsker å gjenutsette fisk. I 2014 ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Managing resource and area conflicts in the coastal zone, exemplified by cod on the Skagerrak coast

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services

Nye web-baserte og mobile teknologier kan gjøre det mulig for helsevesenet å tilby helsetjenester på nye måter som gir pasientene en mer sentral rolle. Det er imidlertid ikke gitt at det blir lett å ta i bruk nye teknologier. Å gi pasienter tilgang til å legge inn eller hente informasjon inne i ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. ...

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rig...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Konkurranse- og markedsrettslige utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektor

Prosjektets hovedproblemstilling har vært hvordan og i hvilken grad konkurranse- og markedsretten setter skranker for nasjonale myndigheters handlefrihet ved organiseringen og utviklingen av offentlig sektor, og ved reguleringen av markeder for å oppnå politiske målsetninger. Prosjektet har bi...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cooperation to enhance coastal tourism development

Fellesnevneren i prosjektet er spørsmålet: hvilken betydning har samarbeid for utvikling av reiseliv knyttet til kysten og sjømatnæringene? Vi studerer fire case for å besvare dette. Case 1: Mat som attraksjon - Rica Nidelven Hotell og matspesialiteter Rica Nidelven Hotell har i mange år vært...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage