0 antall prosjekter

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Evakuering- og beredskapsplanlegging ved operasjoner av passasjerskip i Arktiske farvann

Sysselmannen på Svalbard har i sin Risiko- og sårbarhetsanalyse for 2013 gjort en analyse av et utvalg risikoområder innenfor hovedkategoriene naturhendelser, store ulykker, og alvorlige tilsiktede handlinger. Et scenario med full evakuering av et cruises kip er en høyst relevant problemstilling:...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

SAFE PARTICIPATION - crossdisciplinary collaboration between research, civil society,public and private security and industry fields

SAFEPART is a research and practice collaboration of strategically selected actors and advocates of or representatives for Nordic, European/international CSOs and the public and private security enterprise fields that are crucial to a wide range of defi nitions of and interests in societal secu...

Tildelt: kr 98 492

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovative Approaches to Work with Neglected Families: Targeted intervention and support for high -risk families in Child Welfare

Målet med prosjektet er å utvikle innovative arbeidsformer rettet mot familier med sammensatt og komplekse problem som er i kontakt med barnevernet, basert på samspill mellom tjenesteytere, brukere, ledere, forskere og utdanningsinstitusjoner. Forskningsprosjektet bygger på "Det nye barnevernet"....

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration

Prosjektet "Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration" (INNOS) har vært finansiert av Norges forskningsråd over Praksisvel/HELSEVEL i perioden 2013 til 2017. INNOS har vært basert på et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fafo, Agderforskning og Universite...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food safety and the use of terrestrial animal by-products in Atlantic salmon production

Fôr til oppdrettslaks har tradisjonelt vært basert på fiskeolje og -mel. Vekst i oppdrettsnæringen forutsetter mer bærekraftig fôr og dette har gitt et behov for å implementere nye fôringredienser. På verdensbasis er prosesserte animalske biprodukter (PAP) av slakteavfall fra landbruk en av de st...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Ageing, family ties and public policy

Dette prosjektet har evaluert en rekke familiepolitiske tiltak i Norge, med et spesielt blikk på at familiepolitikk kan innvirke på samspillet mellom generasjonene, hvor også den eldste generasjonen er inkludert. De empiriske arbeidene er alle basert på registerdata. Dette betyr at vi har tilgang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Vestland

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

THE NATIONAL GEOGRAPHY NETWORK ON REGIONAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GEOGRAPHY

Det nasjonale nettverket i Regional utvikling og økonomisk geografi består av medlemmer fra NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen, i tillegg assosierte enkeltmedlemmer fra relevante geografimiljøer i Norge. Bergen har hatt sekretariatet for nettverket, mens ...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Buskerud

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2028

Sted: Ukjent Fylke

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

From service provider to network node: Does the Counties' coordination role contribute to goal attainment and public sector innovation?

Hovedfokus i året som er gått har vært å arbeide videre med den unike rollen til fylkeskommunen som samfunnsutviklingsaktør. Countynode har som mål å identifisere betingelsene for at fylkeskommunen kan fungere som nettverksnode, en arbeidsform som er helt sentral for fylkeskommunen som samfunnsut...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS 2012 Norsk konferansen for IKT i offentlig sektor

Tematisk område IKT ved NTNU er initiativtaker til konferansen. NTNU mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning innrettet mot IKT i offentlig sektor. NTNU vil bidra ved å dreie noe på egen virksomhet og etablere en samlende konfe ranse for miljøene som arbeider med IKT o...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluating the design of the tax system

Artikkelen "US versus Sweden" (Discussion Paper No. 761, Statistisk sentralbyrå) sammenligner og analyser effekter på arbeidstilbud, inntektsfordeling, skatt og regjeringens budsjett av å innføre hhv den amerikanske og svenske modellen for jobskattefradra g. Analysen, som er basert på data for en...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

User Testing Tool - Combining user testing with automated testing to assure accessible web sites.

People with disabilities, still find insurmountable barriers on web sites and online services, preventing full participation. With the increasing life expectancy, the group of people with disabilities will grow and thus increase the need for accessible pu blic services and online content. User ...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Agder

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation (NoCeT)

Ikke relevant

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

INDIVIDUAL BASED STATISTICAL METHODS FOR DNA-PROFILES WITH APPLICATION TO MANAGEMENT OF MARINE RESOURCES

DNA registers are rapidly being built up for many wildlife species. Data may result from harvesting operations or by designed scientific sampling, or a combination of the two. DNA profiles provide information about the relationship between individuals in the sample, and hence information about t...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - T&Tnet: Travel & Transport solutions through emptional-social NETworking

-

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new health service for integrated care at home

Trondheim kommune har siden 2012 arbeidet med HelsaMi, tjenestedesignprosjektet "A new health service for integrated care at home". Trondheim kommune er prosjekteier og prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF og SINTEF. Hovedmålsettingen med HelsaMi har vært å utvikle en helhetli...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Game-based mobility training and motivation of senior citizens

GameUp har som mål å bidra til at eldre kan klare seg lengre hjemme ved hjelp av trening, og de norske partnerne jobber spesielt med treningsspill og motivasjon. Det meste som finnes av kommersielle treningsspill er laget for en mye yngre målgruppe, med et for høyt tempo, for mye informasjon av g...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

X-cell parasites: an emerging threat to marine fish

X-celler ? parasitter i fisk Parasitter og deres virkning på økosystemer har fått lite oppmerksomhet, men nå viser nye DNA sekvensdata en ny og ukjent diversitet. De siste 10 årene med forskning har avdekket et stort artsmangfold blant eukaryote mikroorganismer som vi ikke kjenner biologien ti...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utvikling av norske standarder for universell utforming av IKT

Prosjektet vil bestå delvis av utvikling av nasjonale standarder for universell utforming av IKT og dels av deltakelse i europeiske standardisering på dette området. Standarden for tilgjengelige nettsteder foreslås delt i 3 hoveddeler: * Tilgjengelighet skrav * Prosesskrav * Krav til testing...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forbedret GPS for blinde

GPS har lenge vært sett på som en lovende teknologi for blinde og sterkt svaksynte. Grunnen er at mobilitet er en av de største utfordringene for synshemmede i hverdagen. Fortsatt er det imidlertid mye ugjort i forhold til å øke nytteverdien av GPS-system er for fotgjengere generelt og synshemmed...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Non-tariff barriers, food safety and international food trade

Med fokus på norsk sjømateksport og import av mat til Europa og Norge har prosjektet som mål å framskaffe ny kunnskap om effekten av ikke-tollmessige handelshindringer (NTBer, non-tariff barriers); spesielt sanitære og plantesanitære reguleringer (SPS). Med en økende rolle for NTBer over tid ønsk...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rig...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services

Nye web-baserte og mobile teknologier kan gjøre det mulig for helsevesenet å tilby helsetjenester på nye måter som gir pasientene en mer sentral rolle. Det er imidlertid ikke gitt at det blir lett å ta i bruk nye teknologier. Å gi pasienter tilgang til å legge inn eller hente informasjon inne i ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Survival, behaviour and welfare of Atlantic salmon after catch and release

Reduserte laksebestander har ført til strengere reguleringer i mange elver, og gjenutsetting har blitt mer vanlig på grunn av innføring av døgn-, ukes- og sesongkvoter, pålagt gjenutsetting av hunnfisk og fisk over en viss størrelse, samt fordi fiskere frivillig ønsker å gjenutsette fisk. I 2014 ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Standardisering av prosess for brukermedvirkning innen IKT prosjekter

Dette prosjektet bygger bl.a.på et prosjekt finansiert av IT Funk om "Brukermedvirkning - for alle" der bl.a. Standard Norge har gitt innspill. Prosjektet konkluderte med at det utvikles en overordnet standard for brukermedvirkning som skal være til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre s...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Managing resource and area conflicts in the coastal zone, exemplified by cod on the Skagerrak coast

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Improved development and management of energy and water resources

CEDREN EcoManage ble avsluttet i siste halvdel av 2016. PhD-arbeidet ble avsluttet med disputas 24. november hvorpå PhD-graden ble godkjent. Tittelen på PhD-en er "An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production". Tittelen på prøveforelesningen var "Nor...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. ...

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Fagbok om gevinstrealisering innen eForvaltning

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder