3 186 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexiShape™ – Flexible patches for safe ship salvage

FlexiShape ™ er beregnet for reparasjon av skrogskader under vannlinjen fra grunnstøting, kollisjoner og ulykker. Foreløpig er bruk og kapasitet av FlexiShape™ basert på tidligere erfaringer kombinert med grove teoretiske estimater. For å utforske og dokumentere det fulle potensialet i FlexiShape...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cryptographic Protocols for Unreliable Networks

Nødnett brukes i dag av brann, politi og helsevesen, og er utilgjengelig for befolkningen forøvrig. Nødnett har så langt vært lukkede nett med egne basestasjoner fysisk adskilt fra andre sivile nett. I fremtiden kan det være aktuelt å endre dette, men det vil fortsatt være like viktig å skille nø...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Polychaetes as a mitigation approach for management of fin fish organic co-product by development of benthic IMTA

Fiskeoppdrett er en stor og viktig næring i Norge. I dagens semilukkede anlegg slippes det ut en vesentlig mengde fôr og fekalier direkte ut i den frie vannmassen. Mesteparten av disse biproduktene sedimenterer på bunn i den direkte nærhet til produksjonsområdet for oppdrettsfisken. Hvis det orga...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investigation of the effectiveness of mitigating actions for integration of Unmanned Aerial Vehicles in G (Uncontrolled) Air Space

Siden begynnelsen av det 21. århundre har bruken av ubemannede flysystemer (UAS) vært i en økende trend. EASA utstedte en policyerklæring om luftdyktighetskravene til UAS i 2009 for å håndtere det økende antall UAS i sivile applikasjoner. I 2015 introduserte European Union Aviation Safety Agency ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Next generation radio architecture for accurate localization

Lokalisering er prosessen med å finne plassering av en enhet, enten i et innendørs eller et utendørs miljø. Lokalisering brukes i blant annet smarte byer, industri, medisin og redningstjenester. Nylig har lokalisering blitt brukt til å advare brukere om avstand til andre brukere hjelp av Bluetoot...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ODIMS CUI - Technology qualification and commercial development project

Korrosjon under Isolasjon er et stort globalt problem i flere industrier. Milliardbeløp blir brukt hvert eneste år for å utbedre skader som følge av korrosjon. ODIMS teknologien har som mål å redusere utgifter til vedlikehold knyttet til korrosjon med 50% ved introduksjon av smart sensorteknologi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Frontend and transducer technology for next generation cardiovascular ultrasound probes

Formålet med dette prosjektet er å spare menneskeliv ved å forbedre bildekvaliteten på ultralyd i bruk for hjertediagnostikk og assistanse under operasjoner. CFRON prosjektet vil, hvis det utføres som planlagt, øke bildekvaliteten i pasienter med hjertelidelser. Videre vil det gi teknologi i for...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE

Dette prosjektet skal utvikle injiserbare hydrogelformuleringer in situ, basert på norske marine biopolymerer, tunikat nanocellulose fibriller og alginat, for reparasjon og regenerering av vev og organer. Mangel på donororganer er et alvorlig globalt problem som resulterer i høy dødelighet hos me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. Naturlig, fornybart og kortreist råstoff fremstilt av...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

SpermVital AS har utviklet og patentert en revolusjonerende teknologi for immobilisering og dypfrysing (kryokonservering) av sædceller. Spermier immobiliseres i en alginat-gel, som gradvis oppløses inne i hunndyret etter kunstig sædoverføring. I motsetning til standard sæddoser der alle spermier ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Adverse weather mission planning for unmanned aerial vehicles (UAVs)

Med tanke på global urbanisering, overbelastet infrastruktur og det stadig økende behovet for transport av varer og mennesker, så utgjør ubemannede fly et fremtidsrettet alternativ som kan avlaste veiinfrastruktur, og med lavt energiforbruk og miljøavtrykk muliggjøre effektiv transport av varer (...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS)

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs. Med raske endringer og st...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerhet ved sosiale roboter. Prosjektet fokuserer på sosiale roboter som opererer i et offentlig rom, som er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. Det overordnede målet for SecuRoP...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Prosjektets målsetting er å utvikle metode og teststandard for å verifisere tillit til maskinvarekomponenter benyttet i kraftforsyningens kritiske infrastruktur. Det grønne skifte er en storstilt satsing både i Norge og Europa. Det betyr å tilgjengelig-gjøre mer og smartere bruk av ren energi i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Mikroalger er mikroskopiske alger som finnes i ferskvann og marine miljø. Til tross for deres liten størrelse, spiller mikroalgene en stor rolle som en næringskilde for større organismer og for å fange og omsette store mengder CO2. MicroA utvikler innovative mikroalgebaserte produkter for flere u...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextCore-TCR - a generic platform for therapeutic T cell receptor discovery

Immunsystemet er vårt naturlige forsvar mot smittsomme sykdommer og kreft. Det består av et enormt antall proteiner og celler som gjenkjenner f.eks. virus eller kreftceller og som dernest setter i gang en immunrespons som eliminerer disse fra kroppen. T-celler er en klasse leukocytter som er vikt...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improve detectability for trustworthiness assessment of concrete structure inspection in ultrasound by AI method

Det norske teknologiselskapet Elop har utviklet et nyskapende verktøy, og tilhørende digitale ekspertløsninger for tilstandsovervåkning av betongkonstruksjoner. NæringsPhDprosjektet skal evaluere effektiviteten og repeterbarheten til ELOP’s nye beslutningsstøttesystemer, basert på ekspertkunnskap...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prediction of aircraft icing based on the microphysical properties of condensed water vapour outside mixed-phased clouds

Prediksjon av ising på luftfartøy basert på mikrofysiske egenskaper av kondensert vanndamp utenfor blandingsfaseskyer Målet med prosjektet er forskning som støtter utvikling av en sensorpakke for ubemannede luftfartøy (UAVer) som forutser isingsforhold under flyging. Ising på fly skjer når unde...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning inn...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Borregaard har fått tilsagn om 15,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til et innovasjonsprosjekt som skal produsere nye bærekraftige kjemikalier og konvertere avfallsstrømmer til nye verdikjeder. I Xylobond prosjektet skal Borregaard utvikle nye trebaserte kjemikalier...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BADELand – Recovery of valuable surplus bath components from Aluminium Electrolysis

Aluminium blir produsert i en Hall-Heroult reduksjonscelle, der aluminiumoksid er råmaterialet som kontinuerlig blir matet til cellene. Oksidet blir videre redusert til aluminium på katoden. Elektrolytten, også kalt badet, inneholder en blanding av kryolitt, aluminiumfluorid og natriumfluorid. De...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherodegrade: Providing biodegradable spherical monosized polymer beads to the cosmetics market and beyond

Utslipp av mikroplast til naturen fra produkter som kosmetikk representerer et miljøproblem. Mikroplasten består av små polymerpartikler som ikke er degraderbare og derfor blir værende i naturen. Målet med Spherodegrade er å utvikle sfæriske polymerpartikler som brytes ned i renseanlegget for å u...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Invisible Ceiling: Muslim Immigrant Entrepreneurs Navigate Norway’s Financial Environment

I dette prosjektet stiller vi spørsmålene: “Hva er faktorene som forhindrer muslimske innvandrer-entreprenører fra å vokse sine mikro- og små bedrifter til mellom- og store bedrifter, og på den måten forhindrer dem fra å bli kilder for sosio-økonomisk integrering og likhet. Hvordan kan vi komme f...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vision-based AI for infrastructure inspection support

Moderne samfunn er fundamentalt avhengige av elektrisitet. Dette stiller strenge krav for å opprettholde påliteligheten og tilgjengeligheten av strømforsyningen. For å forhindre driftsstans og for å opprettholde sikker og pålitelig forsyning, må elektriske verktøy utføre regelmessige inspeksjoner...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny analyseteknologi for detektering og kvantifisering av arter i fôr og fôringredienser.

Bevisstheten omkring hvor maten vår kommer fra og hvordan den er fremstilt, eller hvor bærekraftig den er, får stadig økt fokus blant forbrukere. Denne trenden er spesielt tydelig innen sjømat, noe som danner bakgrunnen for dette prosjektet. Den overordnede ideen i prosjektet dreier seg om å ut...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokompositts...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

Dagens 3D kameraer er ikke i stand til å se gjennomsiktige deler, noe som fører til utfordringer ift. automatisering av flere applikasjoner, eksempelvis: 1. Full automatisering av flere typer logistikk- og lager operasjoner er ikke oppnåelig. Dette begrenser markedet ettersom mulige kjøpere av a...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo