0 prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National network of Advanced Proteomics Infrastructure

Proteomikk er storskala studier av proteiner. Sammenlignet med genomet, er proteomet langt mer dynamisk og mer komplekst. Informasjon på proteomnivå er imidlertid helt fundamental for å kunne forstå sykdomsmekanismer, identifisere nye mål for terapi og å utvikle persontilpasset behandling. I till...

Tildelt: kr 57,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2029

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

InnoValue - utvikling av søknad til Horizon 2020 RUR 07-2020 utlysning

Søknaden skal sendes inn før 24.1 2020, og Østfoldforskning deltar aktivt som partner i prosjektet sammen med Wageningen University fra Nederland (koordinator), Nofima fra Norge, IVL og RISE fra Sverige og WRAP fra UK, og med supplerende organisasjoner fra sentral- og sørøst-Europa som partnere. ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i Origin of Species. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé f...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

Omtrent 2/3 av klimagassutslippene i norsk jordbruk kommer fra drøvtyggere, og hovedandelen av utslippet er metan fra fordøyelsen til drøvtyggerne. Grovfôr utgjør en stor andel av dyrenes fôrrasjon. Det er også et nasjonalt mål å øke grovfôrandelen og andel norskprodusert fôr i rasjonen til drøvt...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SuSCrop-Development of lodging-resistant and climate-smart rye – a contribution to a sustainable cereal production in marginal environments

Rug anses for å være et sunt kornslag som tradisjonelt sett har vært mye brukt både som matkorn og som en verdifull energikilde for husdyr. Utviklingen av europeisk kornproduksjon har imidlertid gått i retning av en stadig mer intensiv og spesialisert produksjon av hvete og bygg på bekostning av ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution

Klimaendringene vil påvirke avlinger de kommende tiårene. Samtidig har luftforurensning allerede fått betydelige konsekvenser for produktiviteten i landbruket, og forårsaker avkastningstap i hele Europa. Til tross for internasjonal innsats for utslippsreduksjon, forventes dårlig luftkvalitet i Eu...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project "Organic PLUS"?

Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og ha...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploiting bioresources for environmental friendly strawberry production with enhanced yield, quality and shelf life (MiljøVennlig)

Meldugg og gråskimmel er de to viktigste soppsykdommene i jordbær og kan forårsake betydelige kvalitetstap og vesentlige reduksjoner i avlinger før og etter høsting. Det er tidligere rapportert om potensialet til optisk bestråling for behandling av meldugg i et bredt spekter av avlinger. Nøyaktig...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppvarmi...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten på norsk mathvete og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) l...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Knowledge-driven genomic predictions for sustainable disease resistance in wheat

Framgang i planteforedling er basert på mulighetene til å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt gjøres dette ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lokaliteter. Dette er både kostbart og tidkrevende. Genomisk seleksjon gjør det mulig å bru...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved monitoring and control of wireworms (Coleoptera: Elateridae) in Norwegian potato production

Kjølmark er larver av flere billearter (smellere) som lever i jorda og eter røtter, stengler og knoller av ulike vekster. Ved dyrking av potet kan de gnage hull og ganger i potetknollene, som da blir usalgbare. I Canada og Tyskland er det store økonomiske tap på grunn av kjølmarkangrep i poteter....

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET SusCrop ACDC - Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

Prosjektet «AC/DC-WEEDS» har som mål å utvikle bærekraftige metoder som reduserer behovet for intensiv jordarbeiding og bruk av ugrasmiddelet glyfosat for å bekjempe flerårig vandrende ugras -«rotugras»- som kveke, åkerdylle og åkertistel. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras i landb...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EU...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler prosesslinjer for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Decarbonize prosjektet skal utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på gjødselimpregnert biokarbon. Det jobbes ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 461 mill NOK per år. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere et lagersvinn på 40% før omsetning. De siste 10 årene har tuppråte på gulrot forårsaket en stor andel vraket vare. Symptomene ses som en mørkfa...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Klimanøytral veksthusproduksjon ved bruk av et Smart Environmental Control System

Hovedmålet er å utvikle, teste og kvalitetssikre et bærekraftig (semi-) lukket veksthussystem til lønnsom produksjon av ferske matvarer av høy kvalitet. Det skal brukes et patentert Environmental Control System (ECS) bestående av CO2-fangst og resirkulasjon, energi og varmegjenvinning samt luftbe...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

Urbant landbruk har de siste årene utviklet seg raskt verden rundt. Fordelene med å produsere mat i byen (byområder) med lave klimagassutslipp, resirkulering av matsvinn, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement har blitt allment kjent og godt mottatt av folk. NIBIO - Norsk institutt for ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske fosforkilder (P-kilder) av kommersiell verdi er begrenset. For å kunne produsere tilstrekkelig P-gjødsel for å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon er resirkulering fra organiske P-kilder er helt nødvendig. Avløpsvann fra husholdningerinneholder store mengder fosfor,...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adapting Norwegian grass and clover seed production to a changing climate with more rainfall during seed maturation and harvest (FRØTAP)

Sikker frøforsyning av klimatilpassa norske gras- og kløversorter er en forutsetning for konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking over hele landet. En stor utfordring i frøavlen er å sikre at mest mulig av avlingspotensialet realiseres ved frøhøsting. Forsking i utlandet har vist at 30-40% av po...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian wild berries – increased predictability and value creation

Det bugner av ville bær i norske skoger og fjell, men det plukkes dessverre kun 4-5 % av alt som modnes. Interessen for denne råvaren er imidlertid stor både fra private og fra ulike kommersielle aktører. Alle ønsker gode avlinger med høy kvalitet og lett tilgang til råvaren. I WILDBERRIES skal v...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

LowImpact-prosjektet har som mål å utvikle kombinerte løsninger for en klimasmart produksjonspraksis med redusert negativ innvirkning på jordkvalitet, miljø og mattrygghet. Vi fokuserer på bruk av plantevernmidler (pesticider) og utslipp av drivhusgasser i grønnsaksproduksjon og potensialet for b...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekst...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med FishBash er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam, noe som kan erstatte deler av mineralgjødselen som brukes i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene, som til dels stammer fra landbasert fôrproduksjon, gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraft...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

I dette prosjektet studerer vi rollen til genomisk imprinting og hvordan dette epigenetiske fenomenet reguleres og kommer til uttrykk i frøet i kryssninger innen en art og mellom arter, dvs i hybrider. Vi har kunnet påvise reguleringsmekanismen for over 50 imprintede gener i modellplanten Vårskri...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo