0 prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage System for sustainable powering of offshore jack-up drilling rigs

Siemens Energy AS har sammen med kunde Maersk Drilling AS jobbet for å utvikle en spennende og moderne Flywheel løsning, designet for offshore bruk. Løsningen ble og blir sett på som spesielt nyttig for drilling-segmentet, hvor de under operasjon har behov for å få eller avgi store mengder energi...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry Project

ABB fullførte sin 3000-timers lange sjøvannstest 13. November. Testen er en del av det formelle kvalifiseringsprogrammet. Prototypene har, med suksess, demonstrert ytelse, pålitelighet og utholdenhet gjennom hele testperioden. Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr man...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Optimization and qualification of subsea dispersant injection

Dispergeringsmiddel som injiseres subsea kan være en effektiv metode for å redusere helse, miljø og sikkerhetskonsekvenser fra et ukontrollert olje utslipp/utblåsning. Når dispergeringsmiddelet injiseres i oljestrømmen, kan dispergeringsmiddelet påvirke oljen ved å redusere oljedråpene til betrak...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and data management approach

Det overordnede målet med GLIDER-prosjektet er å demonstrere en innovativ, fleksibel og kostnadseffektiv metode for offshoreovervåking og datastyring. GLIDER benytter 3 selvgående, mobile plattformer: en Sea Glider (Kongsberg), en Sailbuoy (Offshore Sensing) og en Wave Glider (Maritime Robotics),...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mechanical dispersion of oil on sea

I løpet av 2017 har vi gjennomført to omfattende tester av teknologien. Første test ble gjennomført på SINTEF i relativt stor tank med strømmende vann og flere oljekvaliteter. Disse forsøkene gav god innsikt i hvilke utfordringer som må løses og grunnlag for videre teknologiutvikling. Høsten 2017...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lightweight Offshore Condenser Skid

Prosjektet IPN Lightweight Condenser Skid legger til rette for mer effektiv energibruk på norsk sokkel. Åtte av ti kilo CO2 som slippes ut fra plattformene, kommer fra gassturbiner på dekk. Disse forsyner plattformen med kraft. Men i eksosen er mye nyttig varme igjen. Ved å "hekte" på en dampturb...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

IMiRO: Neste generasjons miljøovervåkning og lekkasjedeteksjon for oljeindustrien

Lekkasjer og utslipp av produsert vann fra petroleumsindustrien inneholder stoffer som har en rekke negative langsiktige effekter på det marine økosystemet. Det er etablert strenge regulatoriske krav til miljøovervåking og å etterkomme disse kravene er en betydelig kostnad for aktørene. I tillegg...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated Realtime Environmental Monitoring and Oil spill forecasting System (IREMOS)

Oljesøl, både offshore og nær kyst, kan ha katastrofale miljøpåvirkninger og sosio-økonomiske konsekvenser. Når oljeleting og utbygging til havs fortsetter, er det sannsynlig og til og med ventet fremtidig alvorlig oljeutslipp. Når en hendelse oppstår, er responstid avgjørende for å begrense spre...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unraveling the mechanistic effects of crude oil toxicity during early life stages of cold-water marine teleosts

EGGTOX prosjektet har undersøkt tålegrenser for oljeforurensning på egg for 6 viktige marine fiskearter; torsk, hyse, sei, polartorsk, sild, og kveite. Resultatene er entydige for alle artene som ble testet. Fiskeembryo (egg) er meget sensitive for oljeforurensning og alle de forskjellige arter f...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine snow flocculation and sedimentation in relation to oil spill responses

Etter et oljeutslipp til marint miljø vil man søke å redusere de miljømessige konsekvenser av utslippet. En slik oljevernmetode er bruk av kjemiske dispergeringsmidler som vil gi dispersjoner med små oljedråper. Etter et overflateutslipp vil slike dispersjoner bli pisket ned i vannsøylen av bølg...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Wind-powered Water Injection (WIN WIN)

WIN WIN (WINd-powered Water INjection) er utviklet av DNV GL i et samarbeidsprosjekt med aktører fra industrien. WIN WIN er et vinddrevet vanninjeksjonssystem som tilfredstiller tekniske, funksjonelle og kommersielle krav, og som representerer et realistisk alternativ til konvensjonelle systemer....

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Enhanced Subsea Hydrocarbon Leak Detection with Broadband Active Acoustic Sensor System (L-BAS)

Dette prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere neste generasjon aktiv akustiske metodikk for deteksjon av lekkasjen av hydrokarboner ved hjelp av bredbåndsakustikk (L-BAS). CH4 gjennomgår ulike faser (gass, væske, fast) når temperatur og trykk endrer seg. Metan går over i fast form ved l...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

ProductionCompass - Datadrevet produksjonsoptimering i sanntid

Solution Seeker er et spin-off selskap fra SFI Senteret for integrerte operasjoner i oljeindustrien ved NTNU, bestående av NTNU, SINTEF, IFE og en rekke industrielle partnere. Selskapet ble etablert i 2013, og ideene bygger på resultater oppnådd gjennom 8 års forskning. Videre har Solution Seeker...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Aptomar multi-sensor Oil Spill Detection tracker (AOSD) for TCMS

AOSD (Automatic Oil Spill Detection) fra NORBIT Aptomar er en ny programvare løsning for automatisk deteksjon og multi-sensor verifikasjon av utilsiktede oljeutslipp til sjø. Dagens tilgjengelige løsning for dette formålet er basert på plattformens, båtens eller installasjonens X-bånd navigasjons...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Long-term effects of local scale OIL pollution on fish Populations and COMmunities in the Lofoten-Barents Sea system (OILCOM).

Leting etter oljeforekomster foregår for tiden også i områder som tidligere har vært skjermet fra oljeleting. Dette har vært kontroversielt og har ført til en omfattende vitenskapelig og offentlig debatt, spesielt om oljeleting i det økologisk sårbare Barentshavet og områdene rundt Lofoten i Nord...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. CMR) (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2016-2019)(2021-2024)

Passasjerfly drives i dag nesten utelukkende av fossil energi. Bransjen står for om lag 3 % av klodens CO2-utslipp. Med den forventede veksten i antall flyreiser de neste tiårene, spås det at utslippene vil bortimot dobles frem mot år 2050 dersom man ikke i vesentlig grad beveger seg vekk fra fos...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS AS) (2016-2019)

Title: A study on the accuracy of the modelled frictional pressure loss based on rheological characterisation of the drilling fluid Description: During drilling operations, it is important to get a good understanding of the pressures in the well in order to have control of the drilling process ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Industri (2016-20219) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fate, behaviour and response to oil drifting into scattered ice and ice edge in the marginal ice zone (MIZ)

Fremtidige petroleumsaktiviteter i Arktiske farvann er forventet å foregå i områder som er fri for is mesteparten av året, men med mulighet for konflikt mellom et mulig oljeutslipp og drivende havis i vinterhalvåret. Olje som driver inn mot en iskant eller en marginal issone med spredte isforhold...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Well mend . Control Line Repair for Safety Valves.

Brønnsikringsventiler (BSV) er obligatorisk for alle olje og gassbrønner på norsk kontinentalsokkel. Slike ventiler representerer første barrière for ukontrollerte utblåsninger fra brønnen, enten dette skyldes feil på ventilen eller den på andre måter ikke er mulig å kontrollere krever regelverke...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Traction Tool

Ved boring av olje- og gassbrønner må borehullet sikres umiddelbart etter boreoperasjonen. Slik sikring kalles komplettering og omfatter installasjon av fôringsrør som sammenkoples og senkes ned i brønnen fra boredekket. I tillegg benyttes ofte sandskjermer for å hindre at sand og stein trenger i...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av ny metode for produksjon av fiber for fjerning av miljøgifter og oljeforbindelser

Det nasjonale målet sier at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal reduseres kontinuerlig, med intensjonen om å stanse utslippene innen 2020 . Miljøgifter er bl.a. kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og som ofte...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Technical Qualification of the next generation subsea control and auxiliary system - Joint Industry Project

Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr mange fordeler for prosessering og produksjon. De store utfordringene knyttet til å plassere kraftforsyning og infrastruktur på havbunnen belønnes med vesentlige økonomiske og tekniske fordeler, men setter også ekstreme krav til på...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned Ocean Vehicles for remote marine observations in environmentally sensitive area to oil and gas activities

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cuttings treatment technology - CTT

På norsk sokkel genereres det cirka 80 - 100 000 MT oljeforurenset borekaks pr år. Den vanligste metoden for håndtering av borekaks på sokkelen er transport til land for behandling, ved såkalt «Skip and Ship». Borekakset blir lagret i lastebærere og transportert til land ved hjelp av forsyningssk...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mobile Animal Ranging Assessment Model Barents Sea

Utvinning av olje og gass i Barentshavet kan ha konsekvenser for det marine livet. Ved kartlegging av bevegelsesmønstrene til marine arter, kan MARAMBS verktøyet nå bistå industrien med planlegging av mer miljøtilpassede aktiviteter i arktiske områder. Risikovurderinger er nødvendige for plan...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage