0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart omsorg - helsehjelp på nye måter

Innovasjonsprosjektet Smart Omsorg startet opp i 2018 og ble avsluttet 31.12.21. I prosjektet er det utviklet nye og innovative helsetjenester for trygghet, mestring og helseoppfølging. Brukere, pårørende og helsepersonell fra kommune, sykehjem og responssentre har vært involvert gjennom nye digi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of an alpha-emitting product for cancer treatment

Peritoneal karsinomatose er en av de mest alvorlige komplikasjonene til gastrointestinale og gynekologiske maligniteter. Oncoinvents ledende produktkandidat, Radspherin®, er en ny alfa-emitterende radioaktiv mikropartikkel, designet for behandling av metastaserende kreft i kroppshuler. Radspherin...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Macrophage heterogeneity in human and murine atherosclerosis: a therapeutic opportunity?

kroniske prosessen er hovedårsak til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Selv om det har vært store framskritt i behandlingen av denne sykdommen forventer man at antall syke forårsaket av aterosklerose vil øke i årene som kommer bl.a. pga av aldrene befolkning. I tillegg opplever ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AutoCap: Automatic Anomaly Detection in Video Capsule Endoscopy

Hvert år oppdages nesten 3 millioner nye tilfeller av kreft i mage-tarmsystemet og forårsaker nesten 2 millioner dødsfall. Selv for de som overlever påvirker sykdommen i stor grad pasientens livskvalitet. Heldigvis er det mulig å forhindre at denne type kreft utvikles ved å oppdage og fjerne forl...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i psykologi, UiT

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

suppRESsion of immunopathology by nanOparticle deLiVEry of mRNA to monocytes (RESOLVE)

Forhøyet respons på egne antigener er den underliggende årsaken hvis transplanterte organ eller celler angriper den nye verten (transplant-mot-vert-sykdom) eller hvis immunceller angriper kroppens egne celler (autoimmun sykdom). Disse tilstandene er alvorlige og det trengs nye behandlingsmetoder....

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Antibody glycosylation and bone loss in cancer

Myelomatose er en kreftform som skyldes opphopning av maligne plasmaceller i beinmargen. Plasmaceller er antistoffproduserende celler, og et av de viktigste diagnostiske kriteriene for myelomatose er funn av monoklonale antistoffer, såkalt ?M-komponent?, i blodet til pasientene. Et annet særtrekk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Gut microbiota and Health. How antibiotics and c-section delivery affectsgut microbiota and potential health effects.

The importance of gut microbiota in human health and disease is now fully being acknowledged. The gut microbiota in the western world has been shown to be less diverse than the microbiota in indigenous populations, and cesarean section and antibiotics are two of the most detrimental life style fa...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Application for conference funding: International Conference on Precision Medicine and Immunotherapy

We will organize clinician-researcher initiated cutting-edge meeting for clinicians and scientists on cancer biomarkers with a clinical impact, with particular emphasis on immunotherapy. We aim to discuss how cancer diagnosis and treatment can be improved through translational studies. In this m...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying actionable resilience factors for mental health leveraging prospective cohorts and novel biostatistical tools

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at de rammer tanker, følelser, adferd og relasjoner. Psykiske lidelser har som regel ingen kjent årsak, men vi vet at genetisk disposisjon kan øke sårbarhet (arv) og sammen med ytre belastninger (miljø), bidra til sykdom Basert på oppdagelsen av sjeldne genvari...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

De første resultatene av studien på primær brystkreft er publisert (Eikesdal et al; Annals of Oncology 2021), og viser at bruk av såkalte PARP-hemmere for trippel-negativ brystkreft (TNBC) har et langt bredere anvendelsesområde enn tidligere antatt. TNBC er den brystkreftform med mest alvorlig pr...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-Immunotherapy: Intracellular Targeting of Cancer Cells and TAMs (INTRATARGET)

2-INTRATARGET er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Tyrkia og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning innen kreftbehandling har ført til...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Early detection and personalized interventions to improve outcome and quality of life in people with neurodegenerative disease

Nevrodegenerative sykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom og demens med Lewylegemer, ofte omtalt som a-synukleinopatier, og Alzheimers sykdom, utgjør en av de viktigste helsemessige utfordringer. Vitenskapelige undersøkelser har vist at sykdomsprosessene starter mange år før de første sympto...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial peptides (bacteriocins) as alternative to conventional antibiotics

Mange hudinfeksjoner er forårsaket av bakterielle patogener, og behandling av disse infeksjonene har blitt stadig vanskeligere på grunn av økende antibiotikaresistens. Dette gjelder også for personer med spedalskhet eller diabetes som ofte lider av alvorlige infeksjoner i beina. Begge typer infek...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Molecular Imaging Infrastructure

The Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for biomedisinsk og preklinisk avbildning og en node i Euro-BioImaging ERIC, den europeiske forskningsinfrastrukturen for bildedannende teknologier innen biologi og medisin. NORMOLIM tilbyr åpen tilga...

Tildelt: kr 46,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde for...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of new technology to reduce unwanted uptake of large molecule compounds and nano formulations in liver

De siste hundre år har det vært en rivende utvikling av medisiner, og antall sykdommer som kan kureres, er stadig økende. Til tross for dette er det fortsatt mange sykdommer som det ikke finns adekvate medisiner mot. Eksempler på slike sykdommer er flere typer kreft, mange virus-infeksjoner, og g...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

De fleste mennesker vil oppleve at hukommelsen blir dårligere etterhvert som man blir eldre. Dette er spesielt tilfelle for en spesiell form for hukommelse, ofte referert til som episodisk hukommelse. Episodiske minner er vanligvis personlige minner, minner der vi selv er en del av minnet. Tre pr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernerådets konferanse 8. november 2017

.

Tildelt: kr 76 100

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2018

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for tredje gang. I 2018 er arrangementet planlagt å vare over 4 dager, 12.-15. februar 2018. Konferansen arrangere...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi

For å kunne gjenskape anatomiske, fysiologiske og patologiske aspekter av human biologi er kreves komplekse in-vitro modeller. Organoid- og Organ-on-a-Chip teknologi representerer plattformer til dette formålet. Begge teknologiene benyttes for å gjenskape sentrale aspekter av humane organer og ve...

Tildelt: kr 158,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet ...

Tildelt: kr 86,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Roles of compromised mitophagy in Alzheimers disease

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste demens over hele verden. Pasienter med AD har lav livskvalitet. I Norge er det forventet at det er rundt 80 000 til 120 000 individer med AD. Det er ikke noe medisin tilgjengelig for å hemme progresjonen eller for å kurere sykdommen. Dette prosjektet har s...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Fecal microbiota transplant in chronic fatigue syndrome - an RCT The comeback study

Ved fysikalmedisinsk avdeling UNN Harstad gjennomføres The Comeback Study - en placebokontrollert dobbelt blindet studie hvor kronisk tretthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) skal behandles med fekal transplantasjon. Fekal mikrobiotia transplantasjon (FMT) har vært en vellykket behandling...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effects of Nutrition Therapy on Growth, Inflammation and Metabolism in Immature Infants; a double-blind randomized trial

ImNuT-studien: Immature Infant, Nutrition Therapy Vi stiller spørsmålet om økt tilførsel av de essensielle fettsyrene arakidonsyre (AA) og dokosaheksaensyre (DHA) kan forebygge graden av sykelighet hos svært for tidlig fødte barn. Ekstremt premature barn er en sårbar pasientgruppe med høy dødelig...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Defective energy metabolism in ME/CFS

ME/CFS er en invalidiserende sykdom med ukjent mekanisme og uten standardisert behandling. I et forskningssamarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen er målet å finne ut mer om de molekylære mekanismene bak ME/CFS. I dette prosjektet undersøkte vi hypotesen om at cell...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A New Traumatic Axonal Injury Classification Scheme based on Clinical and Improved MR Imaging Biomarkers

Vi vet alle at mange typer ulykker kan føre til hodeskader. Hjernen kan dermed bli skadet i forskjellig grad, og denne skaden kan eventuelt føre til fysiske, kognitive og emosjonelle plager. Traumatisk aksonal skade (TAI) er en viktig type hjerneskade, og MR er beste metode for å vise slik skade....

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage