0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G-Special Interest Group

The new ETP is the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. It is important to fully understand the 5G-PPP objectives, structure and mechanisms. Norwegian actors (industrial, institutes, academia) need to account for the European industrial views on 5G technolog...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hårfagre/ITS Arena - etablering av internasjonale konsortier som søker støtte i H2020 eller tilsvarende program

Søknaden gjelder støtte til reiser og profilering for å etablere nødvendig konsortium for å kunne søke på prosjektmidler innenfor Horizon 2020 programmet. I Norge er det et initiativ for å etablere en samhandlingsplattform for transporttjenester. Dette a rbeidet er ledet av ITS Norge (Norsk Fore...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Videreføring av stipendiater fra prosjekt 210716 Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IMTE: Immersive Media Technology Experiences: Horizon2020

Aktivitetene vil være: Nettverksbygging: Deltagelse på ICT2013 Konsortiedannelse: med hensikt å danne konsortier og følge opp konkrete resultater fra F2F Brokerage deltagelse fra ICT2013 face2face meetings within the ICT 2013 event? Andre relaterte akti viteter : formelle møter med Project Offi...

Tildelt: kr 11 436

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF-AT-NET!WORKS

The European Technology Platform Net!Works and ISI have launched a common platform 29/10/2013. This new ETP will be the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. A new name is still under discussion. Therefore, the name Ne t!Works is used for now until the new nam...

Tildelt: kr 40 565

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SikkertNOK 2013

Norsk Informasjonssikerhetslaboratoriums markering av Forskningsdagene i kombinasjon med NorSIS sin lansering av Nasjonal Sikkerhetsmåned (Oktober). Det vil være spesielt fokus på: * Opplæring og bevisstgjøring av barn og ungdom * Kultur, sikkerhetslede lse og risikoforståelse Etter lunch dele...

Tildelt: kr 11 806

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Aktiv brukermedvirkning for bedre høreapparattilpasning

ABRUMED-prosjektet har utviklet og testet et støttesystem for bruk på hørselsklinikken når høreapparat skal tilpasses individuelt til brukeren. Systemet hjelper høreapparatbruker og audiograf med å utrede hørselsproblemet i detalj samt forbedre verifisering av innstillinger i høreapparatet for å ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS project ARROWHEAD

Arrowhead er et stort europeisk teknologiprosjekt innen samhandlende automasjon med særlig fokus på energibruk. Det er 78 partnere i prosjektet og den norske delen består av SINTEF, Lyse og NorDan. I Norge er hovedfokus på brukertjenester i hjemmet. Vi ønsker å anvende egen teknologi så vel som t...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital oil

Digital oil (Doil) studerer fangst, lagring, analyse og visualering av informasjon knyttet til olje og gass industrien. Vi ser spesielt på informasjonsbehandling av brønner. Brønner - letebrønner, produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner - er sentrale i svær t mange situasjoner. Særlig interessant f...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud - ERAC

Hovedaktiviteten i startsfasen av prosjektet ERAC var sentrert rundt det å bygge en privat nettsky bestående av følgende hovedkomponenter: Linux, OpenStack, KVM, OFED og InfiniBand. Til sammen utgjør komponentene et fleksibelt åpen kildekode-basert fundament for en høy-ytelses nettsky, velegnet t...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Adaptive Security for Smart Internet of Things in eHealth

I denne perioden har ASSET prosjektet tatt for seg flere problemstillinger: Evaluering og validering av hvordan kontekst-sensitive adaptive sikkerhetsløsninger for tingenes internett (Internet of Things - IoT) i eHelse kan iverksettes på en korrekt måte. Balansering mellom sikkerhetstiltak og ene...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Traffic behaviour of interactive time-dependent thin streams on the modern Internet

-

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Accessing and analysing the blogosphere: charting the distribution, flow and development of statements across online social networks.

Det overordnete målet med prosjektet har vært å utvikle metoder og verktøy som kan bidra til å identifisere, analysere og visualisere distribusjon, flyt og utvikling av kunnskap og holdninger i sosiale medie-nettverk, spesielt blogger. Prosjektets del-mål: 1. Samle og legge til rette for analy...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services

Nye web-baserte og mobile teknologier kan gjøre det mulig for helsevesenet å tilby helsetjenester på nye måter som gir pasientene en mer sentral rolle. Det er imidlertid ikke gitt at det blir lett å ta i bruk nye teknologier. Å gi pasienter tilgang til å legge inn eller hente informasjon inne i ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

delTA - Ung samfunnsdeltagelse på nett

Prosjektet har utviklet flere spennende konsepter, men hvem av disse som blir videreutviklet for bruk og implementering i organisasjonene som deltar i prosjektet er usikkert. Noen av konseptene som er utviklet er: (1) Et debattkonsept for NRK. (2) Et fadderrekrutteringskonsept for Plan Norge, sam...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Things Value Creation Network

The aim of the IoT Network is to: -Coordinate and help to increase and optimise the utilisation of results and value creation in the area of IoT -Extend further the European and international representation into the national generated IoT framework for de velopment and implementation by providing...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home

Prosjektet jobber aktivt med datainnsamling og har gjennomført fire fokusgruppeintervju med helsepersonell /(fysio, ergo, sykepleiere) for å kartlegge erfaringer med teknologi, behov for opplæring hos helsepersonell og eldre brukere, kartlegge grupper som kan være aktuelle for å få implementert ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian clinical genetic analysis platform

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede f or pasienter. Vi står foran en massiv økn...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INREMO: Verdinettverk for Interaktive Representasjoner og Modeller

Partnerne og prosjektene de bringer inn er nettverkets sentral ressurs: Forskningspartnere: Universitet i Tromsø (Informatikk), NTNU (IDI) og Universitetet i Oslo (InterMedia, Inst. for Medier og Kommunikasjon, Inst. for Informatikk), Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for samhandling og tele...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

JoinGame 2.0 - Verdinettverk på dataspill

JoinGame er Norges største nettverk på dataspill og teller i dag over 980 individuelle medlemmer fra over 220 institusjoner. JoinGame er verdinettverk som støttest av Forskningsrådets VERDIKT-program. Målet med JoinGame er å tilby en virtuell og virkelig møteplass for å styrke innovasjon, forskn...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forum for Research and Innovation in Security and Communications

FRISC er fundert på fagsøylen Sikkerhet, personvern og sårbarhet, her videre betegnet med samlebegrepet informasjonssikkerhet. Nettverkets aktiviteter vil være tverrfaglig rettet mot VERDIKTs hovedfokus Fremtidens Internett. FRISC skal bidra til formidli ng og profilering av problemstillinger, f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and num...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation

Dette prosjektet utforsker bruken av RFID/IoT i det norske samfunnet og utvikler et metodologisk rammeverk, basert på faktiske case-studier, som kan bidra til å øke kunnskapen om dette teknologiske feltet. RFID er en sentral muliggjører for det kommende Tingenes Internett (IoT), som utvikler seg ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

YOUrban: SOCIAL MEDIA & PERFORMATIVITY IN URBAN ENVIRONMENTS

YOUrban er et forskningsprosjekt om sosiale medier, design og byen. Prosjektet undersøker verktøy og metoder for å skape engasjement og en følelse av eierskap og ansvar overfor vår fysiske, sosiale og kulturelle verden. YOUrban undersøker hvordan sosiale medier kan brukes til både å utforske og å...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo