0 antall prosjekter

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Samfunnsøkonomisk evaluering av mammografiscreening

Prosjektets tema vil være å undersøke kostnader og gevinster knyttet til organisert mammografiscreening av kvinner i Norge. Besparelser i form av endret behandling som følge av screeningen er et felt som studien vil bestå av. I tillegg vil en del av prosj ektet omhandle hvorvidt kvinnene opplever...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Arbeidshukommelse og språkvansker

Mellom 3 til 10 % av alle barn har det en kaller spesifikke språkvansker, 90% av disse får diagnosen dysleksi. I det kliniske arbeidet med barn i denne gruppen står en overfor det problem å skille mellom barn med språkvansker der vanskene er miljørelatert e (som hos minoritetsbarn) og barn som ha...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation processes in Himalaya mountain communities: Marginalisation or development?

Prosjektet skal belyse effekten av globalisering, global oppvarming og internasjonalisering på fjell-landsbyer i Himalaya, Nepal. Global oppvarming og internasjonalisering kan ha negative effekter på fjellsamfunn, men de kan også skape, nye muligheter. Kl imaendring har direkte effekt på isbreene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

En undersøkelse av normal aldring og MCI ved bruk av nevropsykologiske mål, hendelsesrelaterte potensialer (ERP) og billeddiagnostikk (MRI)

Prosjektet har to relaterte deler. <i>Del I </i>fokuserer på normale aldringsprosesser, og representerer en videreføring av et igangsatt longitudinelt prosjekt om normal aldring (20-95 år) studert med nevropsykologi (NP), elektrofysiologi (ERP) og magneti c resonance imaging (MRI). Deltagerne har...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

National Systems of Innovation in a Globalising, Knowledge-Based Economy

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Virtual Exhibits - Theory, methods, and tools for development of virtual exhibit on demand

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe. Viderføres 158237.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Evaluering av forsøksprosjektet "Konflikt og forsoning" - et prosjekt for alternativ behandling av saker etter Barnelovens kap. 5 og 6

Det er i dag bred enighet om at barns utvikling og helse utsettes for en stor skaderisiko ved vedvarende å bli eksponert for foreldrenes tvist om dem. Det er også en vanlig erfaring at i tvister om omsorg, foreldreansvar og samværsrett, er konfliktnivået høyt, og at motsetningsforholdet ofte for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Gentrifisering på norsk? Planlegging og utvikling i et byområde i Oslo indre øst

I første rekke vil en fordype seg i ulike politiske programmer, målformuleringer og strategier i byutviklingen de siste fem-seks årene, og analysere både verdigrunnlag, målformuleringer og iverksetting knyttet til den aktuelle bydelen. For å se på mulige gentrifiserende effekter av politikken vi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kriterier for det vitskaplege ved kvalitativt orientert samfunnsforskning

Innan kvalitativt orienterte samfunnsfaglege studiar har det dei seinaste ti-åra vakse fram ein vid bruk av eit mangfald av metodiske løysingar som berre i liten grad er drøfta og prøvd ut mot reflekterte, gjennomdrøfta og prøvde krav til vitskapleg kvali tet. Den sterke interessa i samfunnsvits...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend og hjemkomstmidler

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Fremstilling av komplekse, dynamiske virksomheter i multimedia

Utvikling og publisering av en teori for studiet av komplekse, dynamiske virksomheter. I dette prosjektet ønsker Powersim AS, i samarbeid med Universitetet i Bergen, å utvikle teori, metoder, teknikker og verktøy som kan støtte opp under en forståelse av forholdet mellom den adferd som komplekse...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kapital, makt og mobilitet: ein analyse av mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet.

Prosjektet tek mål av seg å studere kapitalstrukturar, maktstrukturar og mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet gjennom å analysere fire ulike mobilitetskanalar: yrkes-/arbeidslivskanalen, utdanningskanalen, den politiske kanalen og organisasjonskana len. Vidare vil spørsmålet om inklusjons-...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Døden rundt den hellige elven

Målsettingen med prosjektet er å utarbeide et generaliserende analytisk perspektiv og en forståelse av sammenhengen mellom ulike gravskikker og døderitualer i Nepal gjennom et etnoarkeologisk studie av døden som kulturell, rituell og religiøs prosess. Død en er ikke kun et religiøst anliggende, m...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i da...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

Prosjektet skal ta for seg en rituell helbredelses praksis i Sri Lanka og de samtidige sammenhenger denne praksisen opererer i. Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom de siste tiår har oppstått en ny interesse for praksisens estetiske uttrykk, dansen , komediedramaet og musikken. Innenfor he...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Knowledge, Body and Value. A Study of Hereditary Social Divisions in Rural Tibet

Prosjektet bygger videre på temaer og problemstillinger som utkrystalliserte seg gjennom arbeidet med hovedoppgaven: Commoners and Nobles. The Persistence of Hereditary Social Divisions in Lhasa under Communist Rule, basert på ett års feltarbeid i Lhasa, Tibet. En kan i Tibet i dag observere en...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Water Research Network (WRN)

The main aim is to establish and run a well-functioning network of researchers and institutions dealing with man-water issues and water-development issues. The interdisciplinary network will include natural and social sciences as well as the humanities. I t is a challenging task to invite scienti...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen

Prosjektet er en videreføring av pågående forskning om fordelingsmønstre i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvide denne forskningen til å gjelde hele regionen, og å vise hvordan endringene relaterer seg til veksten i henholdsvis produsentervice og konsume ntservice. Videre vil prosjektet analyser...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Transnational flows of concept and substances

Gjennom en systematisk komparativ og empirisk tilnærming søker prosjektet å gi et antropologisk bidrag til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. No e av det som beveger seg er materielle fe...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

Den offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser preges av en omfattende bruk, og ikke minst misbruk, av globaliseringsbegrepet. Det indikerer at globalisering ikke er et entydig fenomen, og at det eksisterer flere fortolkninger og forklaringer av h va som skal forstås med globalisering. Me...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og legemiddelsektoren

The aim of the project is to explain how the extraordinary results of the Cuban biotechnology inititative in the health and pharmaceuticals sectors have been achieved. In particular is it of interest to understand how a poor traditionally primary commodit y producing Third World country establish...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Kulturelle endringsprosesser. Et krysskulturelt perspektiv på tilpasning til naturmiljøet og metallurgi

Prosjektet skal øke forståelsen av de kulturelle endringsprosessene som finner sted ved introduksjon av metallurgi i sørlige Levanten og nordøst Afrika. Hovedmålet er å øke kunnskapen om prosesser som påvirker tilpasningen til naturmiljøet i perioder hvor metallurgi blir introdusert, spesielt mh...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Role of Voluntary Exits in Explaining Legislative Turnover: A Cross-National Study

I ein tidligere studie om utskifting i parlamentet for 25 demokratier viste Matland og Studler (2001) at Noreg hadde overraskende stor utskifting i høve til andre moderne industrialiserte demokrati. To faktorar som normalt fører til høg avgang, lang parla mentsperiode, og at store delar av veljar...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Migrants and entrepreneurs in insular Southeast Asia: Negotiating globalisation and marginalisation

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Størrelse og lokaldemokrati i Europa

Spørsmålet om forholdet mellom det politiske systemets størrelse og realisering av demokrati har stått sentralt i den statsvitenskapelige faglitteraturen siden grekernes tid. I moderne tid ble spørsmålet drøftet i en bok publisert tidlig på 1970-tallet, e n bok som på mange måter er betraktet som...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Refugee Empowerment: The Theory and Practice in Moving from Relief to Development in Refugee Situations

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR - Medlemskap (Videreført i prosjekt 247198)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Oslo