0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems

-

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Far offshore operation and maintenance vessel concept development and optimisation

The purpose of the project is to develop a technology qualification strategy and methods for Statkraft to evaluate new vessel and access concepts for offshore wind farms from a technical and economical perspective. The technical qualification determines t he operational criteria for using the con...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Effective Newsprint production with an ultra-low energy consumption

I projektet har energiförbruket reducerats i primärraffinren genom tillsats med en kemikalieblandning som består av natriumhydrosulfit, natriumkarbonat och stabilisator. En liknande kemikalie används sedan tidigare för att bleka massan och i raffinören uppnås förutom reducerat energiförbruk också...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Participation in IEA's Energy Systems Technology Analysing Programme (ETSAP)

Institutt for energiteknikk (IFE) har med finansiering fra NFR deltatt i IEAs Implementing Agreement "Energy Technology Systems Analysis Programme" (ETSAP). Deltagelsen i ETSAP innebærer at IFE deltar på to årlige workshop med presentasjoner av pågående modellutvikling og analyser . Gjennom ETSA...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Energy savings - from regulation to realization

Studie av Energisparekontrakter i kommuner (EPC) Basert på internasjonale og nasjonale erfaringer med EPC, vet vi at denne kontraktsformen har et potensial for å bidra til betydelige energisparing. Foreløpig erfaringer fra Norge indikerer at EPC kan bidr a med opptil 30% reduksjon i energiforbru...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicate cathodes for Lithium Ion Batteries

Det ble i starten av prosjektet gjort et bredt litteraturstudie, delvis foretatt av SINTEF og delvis av stipendiat. Stipendiat ble ansatt fra januar 2013 og har jobbet med videreutvikling av syntesemetoder for silicatbaserte katodematerialer. Utgangspunktet for prosjektet var sammensetningen Li2F...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 2 FCH JU Strategiarbeid og deltagelse i N.ERGHY

Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) er et program i EU for finansiering av forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogen- og brenselcelleteknologi, både for miljøvennlig transport og energieffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon, og opp fyller derfor mål i SET-planen. N.ERGHY ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

"Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer.

Strømforsyningen i verden er i ferd med å endre karakter dramatisk, hovedsakelig på grunn av stadig mer installasjon av distribuert, fornybar energi. Dette medfører følgende endringer: - I stedet for en radial strømforsyning fra færre store kraftverk ut til forbrukerne, vil nå strømnettet måtte ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Energy and cost effective casting of ferroalloys

The large potential for reducing specific energy consumption by reducing the amount of alloy lost as metal fines during casting and crushing of ferroalloys, was the underlying idea that provided the motivation for the eCAST project. The project was focused on understanding the governing mechanism...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Improved development and management of energy and water resources

CEDREN EcoManage ble avsluttet i siste halvdel av 2016. PhD-arbeidet ble avsluttet med disputas 24. november hvorpå PhD-graden ble godkjent. Tittelen på PhD-en er "An improved framework for the assessment of water consumption from hydropower production". Tittelen på prøveforelesningen var "Nor...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Verdifullt vedlikehold - metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon. Synteseprosjekt:Lange spor i energiforskning

Synteseprosjektet ?Verdifullt vedlikehold? metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon? vil utvikle en popularisert framstilling av tekniske og faglige utfordringer i forbedring av de metoder og verktøy vedlikehold. Et viktig overordnet mål vi l være å gi både ungdom og unge voksne so...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Managing Weather Risk in Electricity Markets

Sammen med N Lange (CBS Copenhagen) og TÅ Myklebust (NHH) har FE Benth utviklet et rammeverk for verdsetting og sikring av kvanto-opsjoner, en ny klasse av energiderivater for å sikre seg mot volumrisiko. Vi er de første til å foreslå en fornuftig metode for verdsetting av slike kontrakter. FE B...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced second generation biobutanol production

As a technology-based international energy company Statoil ASA has an ambition to be an important player in the biofuel market. Statoil's wants to contribute to the development of advanced biofuels, enabling reductions in Green House Gas emissions. The EU renewable energy directive target that r...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47

I rapporteringsperioden har arbeid under arbeidspakke 2 omhandlet 5 temaer som har blitt valgt ut i samarbeid med deltagende partnere. Tema 1 omhandler en veileder for utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon i ambisiøs oppgradering av yrkesbygg. Veilede ren har også fokus på hvordan man best be...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Tidsavhengige modeller for beregning av energiproduksjonen i vindparker: Vindparksimulator

Versjon 1.0 av vindparksimulatoren (WFS) ble ferdigstilt høsten 2014. Simulatoren er testet for Smøla og resultatene viser god nøyaktighet for de beregnede tidsseriene av energiproduksjon for hele vindparken og for hver enkelt turbin. Eksempelvis så viser beregninger der det tas hensyn til tidsva...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Protection of Power electronicallly Interfaced LV Distributed Generation Networks

-

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forske...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Energilagring

SET planen uttrykker en målsetting for Europa om 20 % reduksjon av CO2 utslipp, 20 % andel av energiforbruket fra fornybare kilder, samt 20% reduksjon av energiforbruket innen 2020. Videre uttrykkes en ambisjon om å redusere CO2 utslipp med 60-80 % innen 2050. Gode energilagringsløsninger spi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High Efficiency Power Generators

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

OWC bølgekraft konseptutvikling

Målsettingen med prosjektet er å utvikle et konsept for produksjon av energi fra havbølger basert på svingende vannsøyle og en Wells luft turbin. Konseptet skal utvikles for effektivt energiopptak fra havbølger, være robust i drift og enkelt å vedlikehold e. Konseptet vil utvikles for en ytelse p...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

SET2: Deltakelse i Teknologiplattformer: Biofuels og RHC

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen bioenergi i Biofuels og RHC teknologiplattformene. SINTEF er meldt inn som deltaker i begge plattformene i 2010 og Øyvind Skreiberg ble observer i Styringskomitéen til RHC Plattformen o g stiller til valg i løpet av 2011. Judit...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal Power Network Design and Operation

Aktiviteten ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse fokuserer på å identifisere overføringslinjer som bør kobles ut for å gi økonomisk mer effektiv drift. Strømnettet må her representeres med ganske stor nøyaktighet, hvilket resulterer i komplekse optimaliseringsproblemer. Ved...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy Efficiency Improvement via waste heat recovery and enhancment of production rate in aluminium industry

-

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Organic contaminations in polymer submarine HV XLPE cable insulations for demanding applications

High repair cost is one of the main reasons that the use of synthetic dielectrics like XLPE is more conservative for submarine cables than for underground cables. The repair time is 3 times as long for submarine cables as for underground cable. Detection of weak points is challenging on extrude...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Environmental Sustainability Benchmarking of Low-Carbon Energy Technologies

Pust lettere med fornybar energi En ny studie viser at omlegging fra fossil til fornybar elektrisitet vil redusere ikke bare global oppvarming, men også helseskader og økosystempåvirkninger. Av Edgar Hertwich, Thomas Gibon og Anders Arvesen Bruk av fossile energikilder har gjort det mulig fo...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The future Norwegian energy system in a European context

Produksjon og bruk av energi i Norge vil i stor grad avhenge av utviklingen i våre naboland, i Europa og i resten av verden. Selv om fremtiden er usikker er det nyttig at vi kan forstå mer av sammenhengen mellom energisystemet i Norge og energisystemet i resten av Europa. Dette gjør oss i stand t...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

High Head Hydraulic Turbine Technology

NNorsk vannkraft skiller seg fra de internasjonale ved mange anlegg med fallhøyde over 200 m. Videreutvikling av forskningen på denne type maskiner er viktig for å utnytte norsk vannkraft best mulig og beholde norsk kompetanse. Reduserte tap betyr at mer strøm kan produseres med samme vannmengd...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Simultaneous Silicon Melting and Mono Ingot Solidification (SiMMIS)

Ved etableringen og veksten av solcelleindustrien de siste ti år har norsk industri, pga sterk kompetanse innen materialteknologi, tatt en posisjon som en verdensledende leverandør av silisium ingoter og wafere. Gjennom finanskrisa er denne posisjonen bli tt sterkt truet av konkurrenter i lavkost...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Load cycling and radial flow in mass impregnated HVDC subsea cables

For transmission of large amounts of electric energy across long sea crossings so called mass impregnated HVDC subsea cables remain the state-of-the-art technology. The cooling period after a power reduction or turn-off is the most critical part of the op eration of such a cable. It turns out tha...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo