0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable.....

We aim at the development of a sustainable food system from production to consumption, addressing the entire food supply chain for the vegetables tomato and Brassica. The project will increase consumers' access to safe, healthy and convenient food through novel processing techniques and improve ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

Prosjektet hadde oppstartsseminar ved CSIC i Granada Spania mars 2014. Det er lagt vekt på å utvikle en felles forståelse av prosjektet allerede i startfasen. Fysiske møter ble fulgt opp i 2015 med møte på NIBIO Tjøtta, i 2016 med møte på FiBL i Sveits og i 2017 ble møtet avholdt ved Aarhus Unive...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food Scares: Consumer Perception, Risk Communication and Crisis Management

Kommunikasjon med forbruker er viktig for å redusere uønskede hendelser ved matbårne utbrudd. Når en mattrygghetssituasjon oppstår ønsker vi å beskytte forbrukerne mot helseskade, men også forhindre unødvendige økonomiske og miljømessige konsekvenser for nærings- og andre samfunnsaktører. Risikok...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Space, land and society: challenges and opportunities for production and innovation in agriculture based value chains (AGRISPACE)

Å øke norsk matproduksjon i takt med en forventet befolkningsøkning på 20 prosent de neste 20 årene er både et samfunnsmessig og politisk mål. Innovasjon og integrasjon innenfor alle sektorer av bioøkonomien, og i alle regioner i Norge, er nødvendig for å nå dette målet (LMD 2011). Disse målene k...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Children and food preferences in the light of the Norwegian taste

Det er stort potensial for bedre helse i befolkningen ved å forbedre kostholdsvaner (Horizon 2020, Meld.St.16, Meld.St. 34). Det er spesielt viktig å legge til rette for et sunt og variert kosthold for barn og ungdom, ettersom matvaner og atferd etableres i en tidlig alder. Ved å undersøke utvikl...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

H2O Monitor - Monitoring water holding capacity mechanisms of meat

Vannbindingsevne (VBE) er en viktig kvalitetsegenskap for kjøtt, som sier noe om evnen kjøttet har til å holde på vann. Dårlig VBE kan føre til høyt væsketap fra kjøtt under lagring og videre produksjon, og vil påvirke både kjøttets produksjonsegenskaper som f.eks. saftighet og mørhet, og økonomi...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tids- og kostnadseffektiv sensorikk for forbedret produktutvikling i matindustrien

RapidCheck prosjektet har fokusert både på utvikling, testing og anvendelser av nye og raskere sensoriske metoder samt tilhørende statistiske teknikker. Resultatene er oppnådd gjennom kombinasjoner av brukerorienterte kurs, forskning, utvikling og konkrete anvendelser i industrien. Resultater fra...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A multidisciplinary approach to the control of pathogen-specific mastitis

Hos norske melkekyr var jurbetennelse forårsaket av bakterien Streptococcus agalactiae så godt som utryddet, men forekomsten begynte å øke igjen parallelt med endringer i driftsforhold som større besetninger, økt bruk av løsdrift og introduksjon av automatiske melkings-systemer. Nyere studier fra...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Competition, cluster and market analyses for the salted cod and salted and dried cod industry

Prosjektet har gjeve mange nye og interessante resultat. I WP1 viser nye restulat at verdiskaping per årsverk i denne næringa er større enn gjennomsnittet for Fastlands-Noreg. I WP2, klyngeanalyse, viser nye analysar at to klyngeeffektar er til stades. Den eine er storleiken på næringa, målt ved ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Betydning av genetiske varianter av kasein og myseprotein på syre og løpe koagulering av melk.

Den overordnede ideen med prosjektet var å øke forståelsen av hvilken betydning de genetiske melkeproteinvariantene har for videre prosessering av melk. Fokuset har være på melk fra Norsk Rødt Fe (NRF). I prosjektet er det benyttet melk fra kyr i fjøset på Senter for husdyrforsøk NMBU. Alle kue...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Single cell oil PUFA production by food rest materials

There is a growing interest in sources of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFA) that represent alternatives to fish oil. The main focus is on microorganisms as sources of edible lipids, the single cell oils (SCO), due to their ability to produce l ipids that are rarely found in the plant ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prevention of obesity related disorders in pets by bioactive compounds from chicken by-products

Den norske fjørfeindustrien genererer årlig flere tusen tonn biprodukter etter filetering og utbeiningsprosesser. Nåværende utnyttelse er begrenset til fjørfemelproduksjon og lavverdi fôrapplikasjoner. Resterende kjøtt på kyllingbein representerer imidlertid en stor ressurs for fremstilling av ny...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Approaches for integrated assessment of forest ecosystem services under large scale bioenergy utilization

Forests provide a wide array of ecosystem services that are directly affected by forest management decision, and an increased utilization of forest bioenergy is not without risk. There are concerns that extraction of biomass from boreal forest may be too costly while having adverse effects on bi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Safe food and reduced waste: Optimal use of sanitizers against biofilm in food production premises

Noen bakterier, som pseudomonas og stafylokokker er ganske vanlige i matproduksjonsmiljøer etter renhold og den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes kan etablere seg i miljøet i flere år. Dette prosjektet viste at bakterier fra produksjonsmiljøet kan danne en biofilm som delvis ut...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Study of selective breeding technologies and strategies in farmed fish species in Norway, Xiande Liu - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

The effects of swimming stress-responsiveness on the host-virus responses in salmon, Dongmei Ma - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Analysis of the quantitative genetics and molecular markers associated with growth traits, Huaping Zhu - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Emerging antimicrobial resistance in the food chain: Epidemiology and preventive measures against ESBL producing E. coli

Antimicrobial resistance is recognized as one of the most important global health challenges. WHO has defined cephalosporins, quinolones and macrolides as critically important antimicrobial agents. Resistance to antimicrobial agents is increasing among ba cteria from livestock. Especially, ESBL (...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows

Beite kan vere billig og godt fôr til mjølkekyr. Beiting blir også rekna som viktig dyrevelferdstiltak. Men det kan vere vanskeleg å oppretthalde produksjonen hos høgtytande mjølkyr på beite, og det kan være naudsynt å supplere med ekstra kraftfôr eller å forbetre beitetildeling for å oppretthald...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food safety and the use of terrestrial animal by-products in Atlantic salmon production

Fôr til oppdrettslaks har tradisjonelt vært basert på fiskeolje og -mel. Vekst i oppdrettsnæringen forutsetter mer bærekraftig fôr og dette har gitt et behov for å implementere nye fôringredienser. På verdensbasis er prosesserte animalske biprodukter (PAP) av slakteavfall fra landbruk en av de st...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Psychosocial work factors and mental health in Norwegian farmers during three decades

Den viktigste ressursen i landbruket er den menneskelige kapital. Landbruksnæringen i Norge har som i de fleste utviklede land gjennomgått store endringer i løpet av de siste 30-40 årene. Antallet bønder er halvert i løpet av en 20-års periode. Disse endringene har trolig hatt betydning for de ps...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

High-value products from low-grade by-products of animal and marine origin: process monitoring of industrial enzymatic protein hydrolysis

Dette prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om enzymatisk hydrolyse av restråstoffer fra animalsk og marin industri gjennom utvikling av hurtige teknikker for kontroll og overvåkning av prosessene. I prosjektet har det blitt etablert eksperimentelle og analytiske protokoller for enzymatisk hyd...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Bioenergi fra skog i økologisk perspektiv

Seminaret skal gi deltakerne kunnskap om økologisk bærekraftig fjerning av grot. De skal få kunnskap om hvordan fjerning av grot påvirker næringssirkulasjonen i skogbunnen, karbonbalansen, gjenveksten og bunnvegetasjonens artsmangfold og artssammensetning . De skal bli gjort kjent med hva vi vet ...

Tildelt: kr 20 414

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sustainable production of traditional and novel cured dried meat products - DryMeat

DryMeat was investigating how traditional and novel Norwegian dry-cured products can be produced with increased quality while obtaining sustainability and high energy efficiency. The project was a Competence Building Project for Industry, funded by the Norwegian Research Council, Nortura SA, Alfs...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection for feed efficiency and reduced environmental impact in dairy cattle

En datasimuleringsprogramvare som kan simulere strukturerte melkeavlsprogram, med flere genetiske nivåer som elite-avlsnivå, produksjonsnivå og flere land, dvs. over landseleksjon og bruk av data. Programmet kan håndtere flere egenskaper som melkeproduksjon og inntak av fôr. Mengden av DNA-data k...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Contagious mastitis - a reoccurring threat to Norwegian dairy production

Rundt 2010 viste det seg at Straptococcus agalactiae var på fremmarsj etter å ha vært nesten borte fra melkeproduksjon i mer enn 20 år. Vinteren 2013 ble tankmjølk fra alle mjølkeprodusenter undersøkt ved hjelp av PCR teknikk. Resultatene viste at 1 % av prøvene var positive, og at S. agalactiae ...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Identification of the healthiest beef meat

Prosjektets endelig mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt på enn det som dagens norske foringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å undersøke ulike storfekjøtt med hensyn på sunnhet ved å bruke APCmin musen som endepunkts-modell for tarmkreft. APC er en forkortelse for Aden...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 NOFIMA

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA Common pot: eTrace - electronic Traceability using EPCIS

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain

Norsk sammendrag: Prosjektets mål var å undersøke potensielle endringer i veldokumenterte og potensielle helsefremmende forbindelser i rå sild og makrell fra ulike sesonger og gjennom håndtering, prosessering og lagring av råstoffet. Prosjektet har bestått av fire arbeidspakker med fokus på 1) Rå...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage