0 antall prosjekter

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Forvaltning av huldrestryforekomster

Bakgrunn Huldrestry (Usnea longissima) er en hengelav plassert i kategori V (sårbar) på rødlista. Det er antatt at det finnes ca 500 forekomstar i Norge. I Mjøsen er det registrert om lag 150 forekomster under MiS-registreringene i Østre Toten, Gjøvik og Lillehammer. Huldrestry synes å være i ti...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Critical components for sustainable development of National parks (PARKS) - The interactions of social, ecological and economic factor

In recent years, a large number of mountain protected areas and parks have been established in Norway, Nepal and North-America, including what is now the largest continuous protected area in continental Europe. Pressures from the private sector to develo p economic activities in and surrounding ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

TRE-FoU-programmet TRE

Private forest owners' decision making under multiple objectives and productions

The relative importance of forest income to landowners has steadily declined, and contributes now only marginally to the household income of non-industrial forest owners. For many owners the contribution of other aspects of forestry has gained importance. This development will certainly have con...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Innlandet

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Down by the riverside: Urban public nature-related attitudes and activities as a knowledge base for river restoration and management

The beneficial, restorative effects of activities and experiences in natural environments are well documented. Since a majority of the population live in urban areas, more attention should be given to the establishment, availability, use, and management o f urban natural areas. Such areas usually...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk for Entreprenørskap blant Unge sett i forhold til Regional Utvikling, Næringsliv og Skole (EURUNS)

Østlandsforskning (ØF), Nord-Trøndelagsforskning (NTF) og Nordlandsforskning (NF), går sammen om å utvikle EURUNS, et nettverk for studier av entreprenørskap og unge, sett i forhold til regional utvikling, næringsutvikling og skole. I regi av nettverket som vil ha fokus på et nytt kunnskapsområd...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling

Det omsøkte prosjektet fokuserer på kulturnæringene og hvilken betydning de kan ha for regional utvikling. Flere studier indikerer at kulturnæringene kan ha et betydelig verdiskapingspotensial både direkte gjennom egen produksjon og indirekte gjennom prod uksjon av innstsfaktorer til annen næring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Innlandet

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Oppdrag grenseløs forskningspolitikk

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland - videreføres som 173844

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene og Innovasjon Norge i Innlandet, SINTEF og Østlandsforskning. Oppland fylkeskom v/næringssjef Hjalmar Solbjør er prosjektansvarlig på vegne av de to fylke skommuner. Prosjekteldelse er lagt til Øs...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Innlandet

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-90 Risikostyring i skogbruket - en forstudie

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Etablering av nasjonalt nettverk - forskning om funksjonshemmede - oppstartskonferanse

Siden 1997 har det eksistert et nordisk nettverk av forskere som h ar arbeidet med samfunnsforskning om funksjonshemmede (Nordic Network on Disability Research – NNDR). På nettverkets konferanse i Finland i september ble det tatt initiativ til å etablere et norsk nettverk som kan stimulere til fo...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

High-pressure sterilisation for products made with rice-koji for consumers with food allergie

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Optimal utnyttelse av stammedata

Med inntog av hogstmaskiner med tilhørende datateknologi har skogbruket fått en helt ny mulighet til å tilegne seg kunnskap om skogen som hogges. I moderne hogstmaskiner i dag samles det svært mye informasjon om det enkelte tre som hogges. Disse data kall er vi med et samlebegrep stammedata. Innh...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Innlandet

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. The great outdoor experience - what is it, and why is it important?

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Innlandet

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Conflicts and sustainability around second home development - The interplay between development factors, landscape changes and ecologi

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Innlandet

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Utvikling av forskningsgruppe til senter for anvendt etikk

Prosjektet tar sikte på å utvikle Forskningsgruppen Forum for etikk og livssyn til Senter for anvendt etikk ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Prosjektet omfatter utvklingsarbeid av undervisningsmateriale og -innhold spesielt tilpasset profesjonsstudiene ved HiL (og profesjonsstudier generelt). ...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

UT-forsk, et nettverk for studier av utmark og utvikling. Et nettverssamarbeide mellom NORUT, NTF og ØF. Videreføres prosjekt 166141

Hensikten er å bygge opp nettverket for studier av utmark, næring og utvikling, "UT-forsk", i løpet av en 3-årsperiode. Målsetningen med nettverket UT-forsk er å aktivere den fordelen som ligger i de tre instituttenes regionale ressurser i form av: <h>- Faglige ressurser - utfylle hverandre og ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Utmarksbasert næringsutvikling: Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus.

En har i dag en situasjon hvor det er stor etterspørsel etter fritidshus, samtidig som det er stor interesse fra både grunneiere, kommuner og eksterne investorer for denne typen næringsutvikling. I mange utkantsamfunn i innlandet er hytteturismen i ferd m ed å bli en viktig basis for lokal syssel...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Innlandet

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Land tenure, common property rights and popular participation in tourism. A study of tourism, change and development in Xai--Xai, Mozambique

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Innlandet

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247244)

...

Tildelt: kr 40,7 mill.

Prosjektperiode: 1994-2014

Sted: Innlandet