0 prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Framtidens sunne og gode grønnsaker i varmretter

Målsettingen er å gi viktige tilskudd til folkehelsen ved å øke bruken av attraktive og næringsrike grønnsaker i ferdigretter. Andelen varmretter som spises utenfor hjemmet er sterkt økende fordi mange etterspør hurtige og enkle ferdigretter i en travel h verdag. I tillegg har det foregått en kra...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. Høgskolen har siden 2000 utviklet og styrket sine ferdigheter for nyskapning og kommersialisering. Flere relasjoner er knyttet til næringslivet, økt fokus gjennom nye kurs for studente r (entreprenørskap) og flere ansatte har ...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Advanced assembly & packaging of microsystems: Research term (outbound mobility)

This project will allow for a five-month researcher exchange from Vestfold University College (HVE) to Berkeley Sensor & Actuator Center (BSAC), California, USA, in the field of microsystems packaging technology. Microsystems technology allows miniaturiz ation of sensors, actuators and electroni...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

HUM-Fagkomiteen for humaniora

HIFO-seminaret 2007

Hovudemnet for konferansen er historien som vare. Med dette emnet vil vi fokusere på eit spørsmål som er svært aktuelt for historikarar, i Noreg og internasjonalt, både innan forsking, utdanning og kanskje ikkje minst i arkiv og museumsverksemd. Ein blir møtt med stendig skjerpa krav til sal og i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China- Micro energy technology for Microsystems as joint doctor student projects

Starting from 2005, IMST at HVE has built bilateral cooperation with MEMS center at Xiamen Unievrsity. In Sept 26 2006, two University have signed a University cooperation agreement (See attached HVE-XMU.pdf). As the first project, we are planning a jo int Ph.D. education program. Three Ph.D. ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Bedre Interkommunale Brannvesen gjennom IKT Integrert system for branntjenester (BIBIKT)

Under et brann- eller redningsoppdrag er korrekt og oppdatert informasjon av uvurderlig betydning for å sikre liv og helse, materielle verdier og mannskapenes sikkerhet. Et moderne brannvesen er en kunnskapsorganisasjon hvor informasjon samles, bearbeides og arkiveres med et formål: Å begrense s...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestfold og Telemark

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Myndighetenes satsing gjennom Kunnskapsløftet og L06 omtaler lesing som én av fem grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prosjektet knytter leseferdighet til lesing av læremidlenes fagtekster. Læremidlene har fått beskjeden oppmerksomhet ved evalueringene av tidligere reformer (R94 og L97). Samtid...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie

Norge mangler en samlet framstilling av norsk lærebokhistorie. Lærebøker speiler på mange måter et samfunns fellesverdier. Å skrive en norsk lærebokhistorie er derfor et viktig bidrag til norsk skole- og danningshistorie så vel som kultur- og idéhistorie, språk- og teksthistorie. Prosjektet har ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Miniatyr ultralydtransducere for medisinske anvendelser

Målet med prosjektet er å utvikle to typer små ultralyd-transducere for medisinske anvendelser. Begge er teknologisk basert på mikromaskinering av silisium. Transducerne skal brukes mot to forskjellige medisinske anvendelser. Synergien mellom de to konsep tene er så stor at det er fornuftig å koo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Samarbeid med Wuhan University of Technology. Maritim utdanning og FoU

Bakrunn for søknaden: Maritim drift er et av fire strategiske satsingsområder ved Høgskolen i Vestfold. Maritim drift ligger under avdeling for maritim utdanning. Virksomheten ved avdeling for maritim utdanning omfatter følgende hovedområder. * Bachelors tudium i marinteknisk drift * Bachelorstu...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Bruk av Besøkssenteret i matematikk som ledd i et etterutdanningsprogram for lærere i grunnskolen

HVE ved avdeling for lærerutdanning har fra 2002/3 bygd opp et besøkssenter i matematikk. En viktig motivasjon for HVE med opprettelsen av senteret er å skape en alternativ praksisarena hvor våre studenter har muligheter for å fordype seg i matematikkdida ktisk arbeid. I tillegg skal senteret gi ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

DIGITAL PLANDIALOG

DIGITAL PLANDIALOG bygger på, og høster gevinster fra, allerede gjennomførte fellesprosjekter og satsninger i 12k m fl, f eks geodata / kartportal, streaming av politiske møter, bredbåndsutbygging, felles innkjøp, opplæring og drift av sak/arkiv, elektro niske byggesøknader, Vestfolds lille grøn...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Produktdesign som innovasjonsfremmende verktøy i teknologibaserte bedrifter

Høyskolen har i samarbeid med elektronikk-klyngen i Vestfold i de siste årene utviklet mikroelektronikk som et tungt, strategisk satsningsområde. Dette prosjektet har som mål å videreutvikle og styrke konkurransekraften i disse bedriftene gjennom bruk av design. Bedriftene rapporterer flere innov...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Vestfold

Buskerud, Telemark og Vestfold har formalisert samarbeidet på politisk og administrativt nivå bl.a. i form av eget regionråd. Rådet har et særlig ansvar for næringsutvikling og kompetanse. De statlige høgskolene i BTV-regionen har gjennom flere år hatt et betydelig samarbeid på flere områder (f....

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestfold og Telemark

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Vestfold

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Coolhead

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital skolehverdag

9-kommunesamarbeidet i Vestfold (9k) (www.9k.no) er et samarbeid mellom kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg og Stokke. Totalt representerer samarbeidet ca. 120.000 innbyggere, ca. 40.000 arbeidsplasser og 7 - 8.000 k ommunalt tilsatte. Formålet med samarbeid...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Etablering av besøkssenter i matematikk på Høgskolen i Vestfold

Prosjektets mål er å etablere et besøkssenter i matematikk primært rettet mot skoleelever og lærere i Vestfold-regionene, samt HVEs egne lærerstudenter. Senteret skal være *et sted der klasser sammen med lærer kan få erfaring med elevaktiv undervisning og motivasjon for mer bruk av problemløsing...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestfold og Telemark

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Kina - Establish bilateral research cooperation between HVE and Chinese insitutions

As part of HVE internationalization strategy, in 2004 HVE signed an agreement with Wuhan University of Technology (WUT) to cooperate within different areas including both education and R&D activity. Through several years hard effort, HVE has also successf ully established the Institute for Micros...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i klasserommet - det virker som det ikke virker

Det investeres betydelige midler i utbygging av bredbånd til norske skoler. Likevel er tilbakemeldingene fra ”fiberskolene” at de ikke opplever økt kapasitet i klasserommene. Investeringene i fiberoptisk bredbånd merkes ikke. Hvorfor er det slik? Er dett e en viktig årsak til at den omfattende p...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.

Høgskolen i Vestfold har i løpet av de siste 6 år etablert en spisskompetanse og et sterkt fagmiljø innen mikrosystemteknologi. Satsingen er vedtatt av høgskolens styre som et strategisk satsingsområde, og det er allerede et betydelig innslag av industrir elatert FoU i tillegg til etablering av B...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak for kommersialisering og nyskaping ved Høgskolen i Vestfold (HVE)

Høgskolen i Vestfold er en integrert del av Electronic Coast-nettverket:Høyteknologibedrifter i et Triple Helix-samarbeid med høgskolen/FoU-miljøer og offentlige innovasjonsaktører. EC-nettverket har spisset sin satsing innenfor mikro- og nanoteknologi. H VE har fulgt opp med etablering av av Ins...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

FoU-utstyr for mikrosystemteknologi

Søknaden dekker nødvendig nytt utstyr for sammenstilling og pakking av mikrosytemer ved Institutt for mikrosystemteknologi ved Høgskolen i Vestfold. Instututtets FoU-laboratorium er etablert i samarbeid med Micro-Tech Innovation (MTI). Instituttet er i da g en etablert partner i Norwegian Microsy...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

INFO-Informasjonsvirksomhet

Støtte til arrangementer under Forskningsdagene 2004

...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Kommunikasjon via E-post med grafiske symboler (admin. KUL -168692)

Prøve ut og teste epost-produktet Inter_Comm. Øke den kommunikative kompetansen hos ASK-brukere gjennom bruk av E-mail med grafiske symboler. ASK-brukere (3-6) skal kartlegges og intervjues i samarbeid med nærpersonene før oppstart. Prosjektdeltakerne sk al læres opp i Inter_Comm -programmet som...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

HSS 05

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

This project proposes to build up knowledge and new technology for development and testing of microsystems, interconnection and packaging of microsystems in miniature cavity packages and the use of "chip-on-board" (COB) techniques. Knowledge and methods for a number of microsystem applications i...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold og Telemark

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Miljøvennlig AC-prosess som forbehandling for lakkert aluminium

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mikrosystem for hjerteovervåkning

Dette er det første mikrosystem-prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HVE) som tar opp biomedisinske anvendelser, og prosjektet er sentralt i kompetanseutviklingen innen den strategiske satsingen på mikrosystem-teknologi. Prosjektet vil utvikle en teknologi for utforming og bygging av implanterbare...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestfold og Telemark

FORM-Formidling

Verksted for teknologi i skolen

Prosjektets overordnede målsetting er å styrke realfag- og teknologiundervisningen i skolene (det 13-årige løpet) og barnehagene i Vestfold. Dette er tenkt gjort gjennom et "triangel" bestående av skoler i Vestfold som arbeider spesielt med realfag og tek nologi, industri og næringsliv i regionen...

Tildelt: kr 66 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark