23 prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

NORSI II

NORSI sitt fokus har vært på å øke kvaliteten på forskerutdanningen samt gi muligheten for studentene til å bli innlemmet i et akademisk forskningsnettverk. NORSI har i perioden 2012 ? 2020 hatt mer enn 200 aktive studenter og involvert rundt 100 faglige fra institusjoner i Norge og internasjonal...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems

Prosjektet studerer nettverksnytte, innovasjon og verdiskaping i fem innovative nettverk/klynger på Østlandet. Disse fem er Electronic Coast (EC) med mikroteknologimiljøet i Hortenområdet, Oslo Medtech med helseteknologimiljøet og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) med miljøtek...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN)

Regionale utfordringer og muligheter - Innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk (RECIN) Dette prosjektet ledes av Østfoldforskning og gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Troms 2014-2016

Troms fylkeskommune satser på forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunen har brukt nesten 10 mill. kroner på VRI-programmet i perioden 2014 ? 2016. Erfaringene fra VRI 3 i Troms er at prosjektet har vært vellykket med hensyn til samhandling og å fremme forskningsbasert innovasjon i region...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane

VRI står for verkemiddel for regional innovasjon og er eit program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet. Programmet er inne i sin tredje periode og det blir gitt støtte b åde til samhandlingsprosjekt og reine fo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Østfold Samhandlingsprosjekt

VRI Østfold skal stimulere flere bedrifter til å bruke forskning i sitt utviklings- og nyskapingsarbeid. Dette skal styrke konkurranseevnen, øke verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser. VRI Østfold tar utgangspunkt i en analyse av Østfolds utfordringe r. Fylket har befolkningsvekst, men det e...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Vestfold fase 3 samhandlingsprosjekt

VRI i fase 3 gir bedriftene og andre aktører innenfor innsatsområdene effektiv tilgang til FoU-miljøer, FoU-prosjekter og FoU-resultater. Ved utgangen av fase 3 skal VRI som arbeidsmåte videreføres innen regional forskning og innovasjon i Vestfold. VRI har tidligere gitt gode resultater med hensy...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold og Telemark

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

ØKT VERDISKAPNING GJENNOM LÆRING OG VARIG STYRKING AV BUSKERUDS INNOVASJONSSYSTEM

Samhandlingsprosjektet for VRI-3 skal gi styrket innovasjonskraft og økt verdiskaping i regionen. De største utfordringene for innovasjonssystemet i Buskerud er å øke kunnskapsdeling på tvers av dels spesialiserte og svært kompetente næringsklynger, å øk e den forskningsdrevne innovasjonen i bed...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI 3-Innlandet; Innovasjon og vekst gjennom samhandling

"VRI Innlandet skal bidra til å utvikle en mer dynamisk og verdiskapende region i samspill med det regionale partnerskapet og øvrig virkemiddelapparat." Satsningsområdene til VRI Innlandet er Skogens bioøkonomi og Reiseliv. Begge disse næringene er svært viktige for både sysselsetting og verdi...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Innlandet

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Gender and innovation in Norway

GENINNO: Gender and innovation in Norway In the GENINNO-project we start out by analysing the texts that are produced in VRI: collaboration applications, research applications, reports from these and program-plans and other policy documents. We use texts from all three VRI-periods. We have data...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag, 2014 - 2016

VRI Trøndelag 2014 - 2016 er den regionale satsingen innenfor Norges forskningsråds program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Trøndelags største fortrinn i kunnskapsøkonomien er de store utdannings- og f orskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF me...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Telemark 2014-2016

VRI Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. VRI-satsingen i Telemark tilbyr et proaktivt forskerkorps som gjennom ulike VRI-virkemidler søker å hjelpe bedrifter ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold og Telemark

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Nordland 2014-2017 Smartere samarbeid i Nordland

VRI Nordland 2014-2017, Smartere samhandling i Nordland, viderefører fylkeskommunens langsiktige satsing for økt forskningsbasert næringsutvikling. VRI skal bidra til å realisere FoU-strategien og innovasjonsstrategien til Nfk, gjennom å styrke samhandlin gen mellom sektorene i næring, FoU/utdann...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development

VRI er et innovasjonsprogram drevet av Norges Forskningsråd for å stimulere til økt innovasjon og verdiskaping i norske regioner. Dette skal oppnås ved å støtte oppbyggingen av regionale innovasjonssystem og fremme bred samhandling i form av regionale par tnerskap. VRI programmet ble startet I ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Samhandlingsaktiviteter Hovedstadsregionen 2014-2016

Hovedstadsregionens utfordringer knytter seg til å utvikle et innovasjonssystem som legger til rette for at rett og tilgjengelig kunnskap blir tatt i bruk i næringslivet. VRI-programmet kan legge til rette for dette ved å skape felles forståelse for utfor dringer og potensial, og ved å øke samhan...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI 3 Hordaland - Samhandlingsprosjektet

Hordaland er preget av en todeling av økonomien, med sterke og dominerende olje/gass og maritime næringer i kystområdene og en fastlandsøkonomi med svakere vekstkraft særlig i indre deler av fylket. Hordaland har mange relevante FoU-miljø for næringsutvik ling, men næringslivet etterspør i for li...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Finnmark 2014 - 2016

Finnmark er en region i vekst som følge av positiv utvikling innen viktige bransjer som petroleum, mineraler, havbruk og reiseliv. Samtidig er regionen svak mht. bruk av FoU i næringslivet. VRI-prosjektet vil tilby virkemidler for å øke bruke av FoU i næ ringslivet slik at regionen får bedre for...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI3 og ka då ittepå? VRI Rogaland - en prosjektbeskrivelse

VRI Rogaland har i perioden 2014-2016 hatt to innsatsområder: Verdikjede mat og Teknologi med framtid. Rogaland er en stor aktør i norsk sammenheng på produksjon og foredling av mat, og vi ønsker oppmerksomhet på alle ledd i verdikjeden. Primærleddet er like viktig som sluttproduktet. Vi er avhe...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder

Prosjekttittel: Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder Prosjektnummer: 233650 Innledning: Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing p...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy

Prosjektet har vært en del av Forskningsrådets program ?Virkemidler for regional FoU og innovasjon? i perioden 2014-2016. Prosjektets hovedspørsmål har vært hva som kjennetegner den langsiktige utviklingen av næringsliv og innovasjonssystem i ulike regioner. De empiriske analysene omfatter næring...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Samhandlingsprosjektet i Møre og Romsdal 2014-2016

VRI Møre og Romsdal er geografisk avgrenset til Møre og Romsdal fylke. Her er næringslivet dominert av noen sterke industriklynger som i hovedsak er utviklet med grunnlag i nærheten til og bruken av havet. VRI 3 skal være med å løfte regionen der den har spesielle nærings- og kunnskapsmessige fo...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Møre og Romsdal

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Norwegian Research School in Innovation (NORSI)

The Norwegian Research School in Innovation (NORSI) will: a) Provide an internationally competitive PhD program in innovation, which attracts well qualified Norwegian as well as international students. b) Stimulate high-quality innovation research in No rway. c) The research school consists of...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage