1 381 prosjekter

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom friskliv i kommunane, lokale helsetenester, lokalt Nav, arbeidsgjevar og spesialisthelsetenesta, kan bidra til å heve kompetansen i kommunane og sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov, på eit tidlegare tidspunkt enn i...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole - Hvordan skape lyst til å lære

Elevene i videregående skole er generelt lite motivert for læring, selv om de trives på skolen. I Aust-Agder fylke ser man i tillegg at frafallsprosenten er høyere enn ellers i landet, og karakterene i flere fag, blant annet norsk og engelsk, er lavere enn landsgjennomsnittet. Når man vet at fraf...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Rødøyprosjektet II 2017 - 2020 Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler

Rødøy kommune er en liten kommune i Nordland med 6 skolekretser. Skolene er i utgangspunktet alle fådelte 1 -10 -skoler. Avstandene mellom skolen er relativt store, og befinner seg på øyer og fastland. De varierer i størrelse fra 8 og 64 elever. Elevtallet i kommunen er synkende, og nedgangen...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

TIU-kompani (Teater-i-undervisning)

Hva skal til for å vekke barn og unges engasjement i verden rundt seg, og gi dem tro på seg selv og sin egen evne til å påvirke? Hvordan kan vi motvirke kjedsomhet, høyt fravær og drop-outs i skolen? På tross av nye læreplaners vektlegging av elevaktiv læring og skapende arbeid, preges fortsatt ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Denne studien er av betydning i kraft av den store innvandringsstrømmen til landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og nødvendigheten av å støtte nykommernes integrering i vertssamfunnene, der det å lykkes med å få arbeid spiller en viktig rolle. Ettersom enkelte innv...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

Gjennomgående funn i nasjonal og internasjonal forskning peker på at læreres læring i skolen har stor betydning for deres egen utvikling. Læreres læring påvirker kvaliteten på undervisningen og dermed elevenes læringsutbytte og prestasjoner. For å utvikle kvalitet i norsk skole, er vi avhengig av...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

NAVs tjenester til arbeidsgivere - felles utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeid og helse

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)s overordnede mål er å øke aktivisering og deltakelse i arbeid, redusere stønader og bidra til et effektivt arbeidsmarked. Til tross for kontinuerlig bedrede levekår og nivå på helsetjenester, øker sykefraværet. I 2019 mottok 10% av den norske befolkningen sykepeng...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Alternative modeller for utvikling av sosialt bærekraftige boliger

Dagens boligproduksjon er styrt av kortsiktige mål og private utbyggingsinteresser og ivaretar i liten grad samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Det er derfor behov for nytenkning i boligproduksjonen i norske byer, og spesielt når det gjelder boliger for...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi

Dette innovasjonsprosjektet har som visjon å ta i bruk sosiale roboter på en metodisk og systematisk måte i barnehagenes pedagogiske arbeid med minoritetsspråklige barn, slik at en høyere andel av barna behersker norsk når de starter på skolen. Det skal tas utgangspunkt i de fremste forskningsbas...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Enabling implementation of interventions in the first line services towards risky alcohol use (The WIRUS- project)

WIRUS-prosjektet ser på alkoholbruk og konsekvenser det har for arbeidsdeltagelse. Alkohol er den tredje dominerende årsaken til sykdom i verden, og risikofylt bruk av alkohol bidrar som en årsakskomponent i mer enn 200 ulike sykdommer og skader. WIRUS-prosjektet fokuserer på de som drikker mer a...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns

I det daglige pedagogiske arbeid, eller kliniske praksis, er utvikling noe som etterstrebes, overvåkes og arbeides med for å sørge for at elever lærer eller at pasienter forbedrer tilstanden sin. Vanligvis besvarer progressjon spørsmålet om hvor langt du har beveget deg langs en linjal, og ant...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Top-Up financing of PODI - Realizing the political rights of persons with disabilities

PODI is a 12 month project based on an Individual Fellowship under H2020 MSCA-IF-2016. Taking as its point of departure the adoption of the UN Convention on the rights of persons with disabilities the fellowship - Realizing the political rights of persons with disabilities (PODI)- examines under...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det trengs en hel landsby: Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehagen

Å fremme folkehelse og livskvalitet er en krevende prosess, der økende sosiale forskjeller fortsatt er et uløst problem. Denne avhandlingen er en offentlig sektor PhD i Levanger kommune, og er forankret i behov for kapasitetsbygging i lokalt folkehelsearbeid. Avhandlingen følger en transdisiplin...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Barn ut av foreldrekonflikten - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd.

Forskningsprosjektet søkte å undersøke hva det vil si å være foreldre i møte med velferdsstatens hjelpetiltak i situasjoner der det er vedvarende konflikt mellom foreldre etter samlivsbrudd. Den belyser hva deltakelse i ulike rettslige og terapeutiske tiltak innebærer for foreldre, hvordan dette ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Barns reelle deltakelse i barnevernets beslutninger

Politikere og barnevern har et klart mål om at barn skal involveres i sine barnevernssaker. Nyere syn på barn og barndom utfordrer et barnevern som kanskje ikke samarbeider som forventet med barn (Skauge, 2010; Berrick, Dickens,Pøsø, Skivenes, 2015; Lurie, Kvaran, Tjelflaat og Sørlie, 2015; Vis...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Liberale demokratiske normer og institusjoner utfordres verden over fra nasjonale og internasjonale aktører. Det demokratiske tilbakeslaget er også tydelig i en rekke afrikanske land som demokratiserte tidlig på 1990-tallet. Politiske myndigheter innfører restriksjoner på demokratiske rettigheter...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions indoor- and outdoor environments

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Målet med dette prosjektet var å utvikle ny kunns...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Discourses and Everyday Practices

Prosjektet har utviklet ny kunnskap om integrering i norsk sammenheng. Det har utforsket erfaringer, praksiser og forståelser knyttet til det å innlemme og det å bli innlemmet som innvandrer og innflytter i et nytt samfunn. Kunnskap om hvordan integrering som et komplekst samfunnsfenomen kan virk...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

FAIR har som mål å gjøre banebrytende forskning på hvordan å adressere ulikhet i samfunnet. Senteret er et langsiktig samarbeid mellom forskergruppene The Choice Lab (TCL) og The Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved NHH. Siden oppstart i august 2017 har FAIR hatt stor aktivitet. Våre...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

Det norske barnevernet er utsatt for hard kritikk fra flere hold, og massemedia presenterer regelmessig dystre beskrivelser av det det som påstås å være feilaktige og illegitime inngrep. Også i andre land er institusjonene som ivaretar barns rettigheter omstridt. Sentralt i begrunnelsen for inng...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for the future in a changing health landscape

Samfunnet har et stadig økende behov for helse- og omsorgsarbeidere for å møte fremtidens krav på helsetjenester. Sykepleierutdanningen må derfor sørge for at studentene under utdanning utvikler endringskompetanse, kunnskaper i informasjonssøking og evner til å reflektere over egen praksis. Dette...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Astronaut - a crowdsourced recruiting platform where people can refer candidates to companies looking for talent

Passive talenter er de talentene som ikke aktivt søker etter en ny jobb, men kan være interessert i å bytte jobb om den rette muligheten kommer deres vei. Ifølge LinkedIn er 75% av potensielle kandidater i denne kategorien, men selskaper har ingen gode metoder for å nå ut til dem. Astronaut er e...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Specialized Content Knowledge for Teaching Mathematics

A large body of research concurs that mathematics teachers need a kind of mathematical knowledge that is specific to the professional work of teaching mathematics, and this knowledge influences the quality of teaching as well as students' learning of mathematics. A review of research indicates th...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Press Run to Increase Mathematical Expertise (PRIME)

PRIME (Press Run to Increase Mathematical Expertise) er et prosjekt som har som målsetning å undersøke hvordan elevene kan lære matematikk ved hjelp av programmering. Det er flere områder i matematikken, for eksempel sannsynlighet, likninger og funksjonsanalyse, som egner seg godt til å simulere ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

System Work in the Norwegian Educational Psychological Service (EPS): Competencies, Legitimacy and Working Methods

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en kommunal støttetjeneste for skoler innen det spesialpedagogiske fagfeltet. Innsatsen har tradisjonelt sett vært individrettet, med fokus på sakkyndige vurderinger av elevers særlige behov. Dette individrettede fokuset er de senere årene blitt erstattet...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus)

Prosjektet 'Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage' (DigiSus) er eit kompetanseprosjekt som involverer barnehagar i to kommunar, Tysnes og Stord, barnehagelærarutdanninga og forskarmiljøet ved CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning - studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN)

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen for å skape bedre vilkår for studenters læring. Prosjektets tre faser er: Fase 1: kartlegging I denne fasen søk...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, kom spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge. For å beskrive dagens arbeiderklasse, deres politiske orientering, livs...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo