0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge Design System - ODES

OpenBridge Design System (ODES) prosjektet har som formål å skape en harmonisert tilnærming til design av avanserte maritime arbeidsplasser på tvers av industrien gjennom åpen innovasjon. Arbeidet gjøres av 27 selskaper og akademiske aktører som samarbeider i en åpen innovasjonsprosess. Prosj...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OCEAN TAG: Tag for Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann.

Livet i havet er vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet (FD) sier i sin handlingsplan for 2021 - 2026 at i et langtidsperspektiv, utover handlingsplanens fem år, er det overordnete målet for FD at deres opprydningstiltak skal bli overflødige. Over tid ønsker FD at systemer, materialer og teknisk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2019 24th April

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 conference, sponsored in part by MAROFF, was a great success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry and the CEO of the Nor...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte MTEC/ICMASS 2019

MTEC 2019 skal holdes dagene onsdag 13. og torsdag 14. november i samarbeid med ICMASS 2019 (International Conference for Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Det faglige opplegget for konferansen vil speile profilen på den siste "Norge og Singapore utlysningen". Kon...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fundamental investigations of violent wave actions and impact response

SLADE KPN studerer oppførselen til konstruksjoner utsatt for bølgeslag. Målsettingen er (1) å utvide kunnskapen som finnes på dette området, (2) avlede hvordan konstruksjonens respons virker tilbake på lastene som påføres den, (3) utvikle eksperimentelle metoder for å måle dette, og til slutt (4...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robotsveising av aluminiumskrog

Prosjektet har ansatt 4 ph.d.-studenter som jobber med utvikling av teknologi og metoder for robotisert sveising av store skipskonstruksjoner i aluminium. Ph.d.-student Jaime M. Rider studerer bruk av laser-skannere for å lokalisere sveisefuger for aluminiums-konstruksjoner ved bruk av polarisert...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy, og å sannsynliggjøre løsningens gjennomførbarhet. Et vellykket resultat kan danne grunnlag for videre utvikling og industrialisering av løsningen. Fjernstyrte und...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kvalifisering av lavutslipps teknologi for skipsmotorer

1. Introduksjon De globale utslippene fra maritim transport er anslått å øke betydelig frem mot 2050 med mindre ny teknologi og nye energibærere fases inn. Ifølge scenarioene til IMO, vil utslippsveksten ligge på mellom 50 og 250 % i årene frem til 2050 avhengig av den økonomiske utviklingen. En...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sailbuoy for krill

Seilbøyen (sailbuoy.no) har bevist sin operasjonelle robusthet gjennom å krysse Atlanterhavet uten menneskelig medvirkning. Den er en liten farkost som blir drevet fram ved vindkraft og der solenergi fornyer energien som trengs til datainnsamling og kommunikasjon. Seilbøyen kommuniserer over sate...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI)

Den underliggende ideen i prosjektet Transformasjon av Shipping gjennom Økosystem Forretningsmodell Innovasjon (TSEBI) er å innovere i industrielle økosystemer gjennom å utvikle bærekraftige innovasjoner i forretningsmodeller. Kongsberg Maritime har store ambisjoner om å ta en ledende rolle i det...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forretningsmodeller og avansert sensorbasert tilstandskontroll (FAST)

Digitaliseringen av maritim næring foregår i stadig økende hastighet, og det er sterkere fokus enn noen gang på å få en bærekraftig skipsfart både i Norge og internasjonalt. Det er flere aktører som i dag jobber med løsninger for tilstandskontroll av maritimt utstyr. Idéen i prosjektet er å utvik...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Selvlærende ruteoptimalisering for skip

Innovasjonsprosjektet har fokusert på 3 hovedaktiviteter knyttet til datainnsamling, modell for energiprediksjon og optimalt rutevalg. Operasjonelle data fra en elektrisk ferge har blitt brukt til å etablere en energimodell som beskriver energibruk som funksjon av båtens tilstand og værdata som e...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel Failure Monitoring System for Marine Applications by including Acoustic Emission

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE). Målet er å fange opp svært svake lydsignaler i mat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NSG E2E - morgendagens logistikksystem

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et logistikksystem som muliggjør autonom optimalisert planlegging, oppfølging og styring av logistikkoperasjoner uavhengig av transportvalg, kunde og leverandør. I første omgang ønsker vi å fokusere på automatisering av logistikk relatert til olje og gas...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simuleringsbasert ruteplanlegging - RuteSim

Prosjektet RuteSim har bidratt til utvikling av et rutesimuleringsverktøy (Rutesim versjon alpha1.0) som kombinerer validerte skipssimulatorer med værvarsler og havstrømmodeller. Verktøyet har som mål å heve presisjonen på beregninger av nøkkelverdier som drivstofforbruk, skipsbevegelser, seilet...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hydrogen and Fuel Cells for Maritime Applications

Samfunnet vårt står ovenfor store utfordringer på klima og miljø, også innen maritim sektor. Norge har store ambisjoner og planer for å stimulere til grønn vekst i maritim industri. Det legges nå til rette for økt bruk av lav- og nullutslippsdrivstoff og til introduksjon av nye miljøvennlige lø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrerte Maritime Autonome Transportsystemer (IMAT)

IMAT, Integrated Maritime Autonomous Transportsystems, har nå kommet til veis ende. Prosjektet har hatt sine utfordringer underveis, blant annet har Covid-panedmien medført at vi ikke har kunnet gjennomføre så mange fysiske samlinger underveis, også innleie av servicepersonell til installasjoner ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twin Yard (DTYard) - An ecosystem for maritime models and digital twin simulation

Visjonen til prosjektet DTYard (hvor DT står for «Digital Tvilling») er å etablere et økosystem for modeller og systemsimulering i maritim industri. DTYard vil muliggjøre effektiv sammenstilling av enkeltmodeller til komplette digitale tvilling systemer og -skip gjennom samarbeid på tvers av indu...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation

Klasseselskapet DNV har utført droneassisterte inspeksjoner av skipstanker siden 2016, som har resultert i kostnadsbesparelser og økt personellsikkerhet. Prosjektets mål har vært å utvikle og demonstrere en intelligent, autonom drone for inspeksjoner av skip og offshorefartøy. Hovedmålet er å re...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes

HANSA-prosjektet har sett på retrospektiv analyse av historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) ved hjelp av både tradisjonell AIS (terrestrisk og satellitt) og ombord AIS (også kalt «Dynamisk AIS») for å forbedre navigasjonssikkerhet gjennom konseptet «anbefalte ruter». Dette ble gjo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Analysis Methods and Design Measures for the Reduction of Noise and Vibration Induced by Marine Propellers

Utviklingen av numeriske metoder for prediksjon av undervannsutstrålt støy fra marine propeller i ProNoVi-prosjektet har resultert i følgende automatiserte CFD-verktøy som kan brukes på forskjellige stadier av designprosessen: - Simulering av skipsmotstand med utvinning av informasjon vedrørende...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tools for Optimizing Performance of VOYages at Sea

TOPVOYS prosjektet har som mål å forbedre og styrke: (i) innhenting, prosessering og analyse av nær sanntids satellittdata for bestemmelse av overflatestrøm, overflatetemperatur, bølger og deres vekselvirkninger; (ii) operasjonell bruk av sensor synergy og visualiserings-platform; (iii) bidra til...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Arbeidspakke H3 er den eneste som har hatt aktivitet i 2021. Forskningsaktiviteten har forløpt noenlunde som forventet, men noe preget av Koronapandemien. Drift av lab har vært utfordrende på grunn av utsatte leveranser av spesifikt utstyr, men vi har fått gjennomført teoretisk arbeid og publiser...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Data Space (MDS)

Mer og mer digitale skipsdata produseres ombord på skip, fra økt digitalisering og rimeligere sensorteknologi men også fra verft, utstyrsleverandører, interesseorganisasjoner, klasseselskap og myndigheter. For å kunne gjøre nytte av disse dataene ønsker nye tjenesteleverandører å tilby nye funksj...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Målet vi jobber etter er fortsatt å skape robuste planer for produksjon av skipsutstyr der effekter av endringer som oppstår etter at kundeavtaler er inngått og leveringsdato er bestemt, både kan beskrives og håndteres. Rammen for slike planer er forstatt i tråd med APICS anbefalinger et planverk...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2018 4th April

NHH shippingkonferansen 2018 - LeaderShip 2018 arrangeres in Bergen den 4. april 2018 og er inndelt i to hovedtemaer: DIgitalisering av shipping og grønn skipsfart, som begge er sentrale tema i det nye MAROFF programmet og den nasjonale Maritim21 strategien. Arrangementet knytter sammen nøkkelper...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2019

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland