173 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reducing the impact of fluorinated compounds on the environment and human health

Poly- og perfluorerte alkylstoffer (PFAS) er en stor gruppe menneskeskapte miljøgifter som er vist, eller mistenkt, å være skadelige for organismer, inkludert mennesker. Prosjektets overordnede mål er å undersøke hvordan forurensningsnivået for dagens og fremtidens PFAS påvirker miljøet og human ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Source-Exposure Relationships for Airborne Organic Contaminants of Emerging Concern in Northern Terrestrial and Freshwater Ecosystems

Både forskere og forvaltning er interessert i å identifisere nye kjemiske stoffer som representerer en mulig risiko for helse og miljø i nordområdene. En del kjemiske stoffer har potensiale for langtransport til avsidesliggende områder, som Arktis. Flere av disse er kjente og regulerte persistent...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Managing mercury through multilevel governance: Norway and China

Kvikksølv er et tungmetall med alvorlige helseeffekter og er en global utfordring, også for Norge. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom norske og kinesiske forskere. Prosjektets mål er å studere politikk og instrumenter på ulike styringsnivåer i Norge og Kina: nasjonalt, bilateralt og int...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Effects of Neonicotinoids and Temperature on Crop Pollination

I NEOPOLL studerer vi «ikke-dødelige» effekter av plantevernmiddelet clothianidin på humler, en viktig gruppe pollinatorer. Det er få studier som har kvantifisert effekten av neonikotinoider (gruppen plantevernmidler som clothianidin tilhører) under feltrealistiske forhold (doser og naturlige «se...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The impact of pre- and postnatal exposure to mixtures of chemicals on catch-up growth, obesity and cardiometabolic health in children

I CATCHUP-prosjektet undersøker vi effekten av tidlig eksponering for miljøkjemikalier for barns kardiometabolske helse, vekst og risiko for fedme. Vi setter søkelys på perioder med økt sårbarhet (graviditet og tidlige barndom) for de toksiske effektene av miljøgifter da foster og små barn er eks...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA-Climate change impacts on Arctic soil and lake microbiomes

Ingen steder er klimaendringer mer synlige enn i Arktis, noe som gjør det til det mest kritiske referanseområdet for påvisning og forståelse av globale endringer og effekter på biologisk mangfold og økosystemets funksjon. De fysiske og kjemiske egenskapene til arktiske jordarter og innsjøer er ve...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

High Resolution Air Quality Information for Policy

Mangel på pålitelig informasjon om konsentrasjoner av luftforurensning og befolkningens eksponering for dårlig luft er et hinder for gode vurderinger av effekter av luftforurensning og for planlegging og implementering av gjennomførbare og effektive tiltak. AirQuip prosjektet har utviklet et nytt...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Optimising the configuration of woody riparian buffer strips along rivers to enhance biodiversity and ecosystem services (Oscar)

Effekter av skogsbuffere langs vassdrag på økosystemtjenester Skogssoner/skogsbuffere (eng.: wooded riparian zones) nær elvebredder bidrar med en rekke økosystemtjenester og økt biodiversitet. I sum vil positive effekter også kunne øke nedover langs et vassdrag. Skogsbuffere kan fungere som mi...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Functional connectivity and ecological sustainability of European ecological networks: a case study with the brown bear.

Europa er en landskapsmosaikk formet av menneskelig aktivitet. Verneområder er små og geografisk isolert, og <3% av Europa anses som naturlig. Likevel finnes det fortsatt høyt biologisk mangfold med bestander av store rovdyr (SR) i Europa. De fleste populasjoner av SR eksisterer i dag i små og is...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA - Integrative Management of Green Infrastructures Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services

IMAGINE prosjektet hadde som mål å kvantifisere de mange funksjonene, økosystemtjenestene og fordelene som Grønn Infrastruktur (GI) gir i forskjellige sammenhenger fra rurale til urbane landskap. Konsortiet består av seks forskningsinstitutter (INBO, EMU, INRAe (prosjektleder), ISOE, UniKiel, og ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERSA: Restoration and prognosis of PEAT formation in fens

Det finns mye liv i jorda, omtrent halve planten er under jordoverflaten og bakterier og mikroskopiske sopp omdanner planterester til jord. I myr går denne nedbrytningsprosessen langsomt fordi det er lite oksygen i våt jord, og torv akkumuleres. Myr er derfor en unik natur-type med et spesielt dy...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Novel organic pollutants from recycling of organic waste as risk factors for human exposure

I 2020 ble eksponeringsforsøk videreført og avsluttet. En del av materialet er nå under forberedelse for konsentrasjonsbestemmelse. Dette gjelder eksponeringsforsøk med kommersiell soppdyrking og opptak i meitemark. Tilstedeværelsen av sopp har bidratt til å øke nedbrytning av legemiddel karbamas...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Between Scylla and Charybdis ? managing connectivity for freshwater fish

Ferskvann utgjer ein relativt liten del av jordens økosystemer, men inneheld ein relativt sett stor andel av den samlede biodiversiteten. Elver og innsjøer er dømer på økologiske nettverk. Ferskvassorganismar er heilt avhengige av vatn for å forflytte seg. Barrierer, også menneskeskapte, slik so...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cumulative hazard and risk assessment of complex mixtures and multiple stressors (MixRisk)

Organismer i vannmiljøet er utsatt for blandinger av miljøgifter, naturlige stressfaktorer og stressfaktorer som følge av globale klimaendringer. Til tross for inngående kunnskap om biologiske effekter av enkeltforurensing og stressfaktorer, er den kombinerte effekten av eksponering for komplekse...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Prenatal exposure to toxicants and childhood neurodevelopmental disorders and cognitive functions (NeuroTox)

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling allerede i fosterlivet. Til tross for at dette er viktig i et folkehelseperspektiv, er det lite kunnskap om skadelige effekter av miljøgifter på hjernens utvikling og kognitive funksjoner, eller risiko for nevrologiske lidelser eller nevroutviklingsforsty...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Understanding cross-habitat linkages between blue and green infrastructure (CROSSLINK) - Norway

CROSSLINK undersøker hvordan land og vann samspiller i elvesystemer. Kantsonene på land kalles «grønn infrastruktur», selve elvene kalles «blå infrastruktur» og samlet danner disse såkalte GBI-er («grønn-blå infrastruktur»). GBI-er er grunnenheten i CROSSLINK, ettersom målrettet forvaltning av di...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental stress processes: the role of anthropogenic pollution in a rapidly changing terrestrial environment

Nivåene av mange miljøgifter er blitt kraftig redusert gjennom de siste tiårene, og det er derfor naturlig å spørre om de fremdeles utgjør en trussel mot dyr og mennesker. Stress som organismer utsettes oppstår som et samvirke mellom ulike naturlige og menneskeskapte faktorer, deriblant miljøgif...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions: A System Approach For Assessing Local Solutions

Bynatur kan ha en rekke positive økologiske, sosiale og økonomiske effekter for beboere. Disse positive effektene kalles også økosystemtjenester. Boligutvikling med små fotavtrykk og restaurering av grøntområder er vanskelig å få til dersom bare noen av disse urbane økosystemtjenestene kommer i...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios for a sustainable future forest green infrastructure

Prosjektet GreenFutureForest har økt vår forståelse av hvordan den globale sosioøkonomien, som inkluderer global tømmerhandel, skalerer ned til tømmeretterspørsel på nasjonalt nivå, som deretter påvirker forvaltningen og utholdenheten av skogsarter i den grønne infrastrukturen. Vi studerte denne ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Experimental Urban Ecosystems Accounting - improving the decision-support relevance for municipal planning and policy

Oslo og hovedstadsregionen, er en av byene i Europa som fortsatt vokser og transformeres. Osloregionen har fortsatt rester av skog, biomangfold og rødliste-arter i byggesonen, kyst og øyer, aktivt jordbruk og større områder med skogsdrift og naturreservater i Marka. Studier har vist at "nature...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Fungal conservation genetics: Effects of forest fragmentation on genetic diversity in dead wood dependent fungi in space and time

De boreale skogene i Skandinavia har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste århundrene på grunn av menneskelig aktivitet, herunder skogsdrift. Vi har svært lite upåvirket skog igjen og det vi har, er ofte svært fragmentert. Dette har hatt en negativ påvirkning på populasjoner av arter...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions

Utvidelse av jordbruk og annen arealbruk har i løpet av det siste årtusenet ført til en kraftig nedgang i edelløvskog i Europa, et biom av enestående betydning for biologisk mangfold. Imidlertid øker nå det totale arealet og stående volumet av edelløvtrær på grunn av gjengroing av brakklagte (mar...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Competing land-use pressures in Norway: Examining the integration of nature protection concerns in windpower licenses

Den potensielle konflikten mellom klimagassreduksjon og bevaring av naturmangfold sees tydelig i fornybarpolitikken. Dette prosjektet har undersøkt hvordan naturhensyn håndteres i norsk vindkraftutbygging, med særlig fokus på konsesjonsordningen og regioner med stort arealpress, og hvilke aktører...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Role of Global Value Chains in Transitions to Sustainability

Dette prosjektet utforsker rollen til globale verdikjeder i grønn omstilling med fokus på kaffesektoren. Etterspørselen etter kaffe forventes å dobles i løpet av de neste tiårene, mens området egnet for kaffe forventes å bli halvert innen 2050 på grunn av klimaendringer. Hvordan kan industrien pr...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CHASES - Consequences of land-use change and human activity on anadromous salmonids and the ecosystem services that they provide

I CHASES-prosjektet har vi kartlagt fysiologiske forskjeller mellom ørret som blir værende i ferskvann og elveoser og de som vandrer til sjøen for å beite om sommeren. Videre har vi undersøkt om tilsvarende forskjeller finnes mellom de som har korte og lange marine vandringer. Vi har også undersø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Productivity effects in reindeer from changes in human land use

Jordas arealer utnyttes stadig mer intensivt av mennesker. Dette medfører tap av habitater og biodiversitet, og utgjør en hovedtrussel mot jordas økosystemer. For å forstå hvordan forandringer i arealbruk påvirker økosystemene, inkludert økosystemtjenester som er viktige for folk, må det utvikles...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ILLEGAL HUNTING AS A CHALLENGE TO NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT: CONTESTED LEGITIMACY AND RESISTANCE

Veksten i bestander av store rovdyr har medført at forvaltningsregimet har blitt utfordret på ulike måter, inkludert ulovlig jakt. Denne studien hadde som mål å forbedre vår forståelse av sosiopolitiske faktorene som kan ligge bak denne utviklingen. Vi brukte ulovlig jakt på store rovdyr som ekse...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage