0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A microbial principle for modifying gut microbiota

Optimal helse er avgjørende for produksjonsdyrs generelle trivsel og velferd, men er også viktig for produktkvalitet og i siste omgang forbrukeren. Her er dyrenes tarmhelse av spesielt stor betydning. Dagens industrielle husdyrproduksjon fører ofte til endringer i dyrenes tarmmikrobiota, noe som ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Source-Exposure Relationships for Airborne Organic Contaminants of Emerging Concern in Northern Terrestrial and Freshwater Ecosystems

Både forskere og forvaltning er interessert i å identifisere nye kjemiske stoffer som representerer en mulig risiko for helse og miljø i nordområdene. En del kjemiske stoffer har potensiale for langtransport til avsidesliggende områder, som Arktis. Flere av disse er kjente og regulerte persistent...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Emulating life in 3D with digital and experimental tissue models

Cellekulturer er viktige verktøy i medisinsk forskning. Når celler dyrkes utenfor kroppen dyrkes de i ett enkelt lag på hard plast. I mennesker og dyr derimot, inngår celler i sammensatte, myke og tredimensjonale strukturer. Celler som dyrkes opp i en kultur utvikler seg dermed forskjellig fra ce...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Scaling climate effects from individual physiology to population responses

Det er i flere sammenhenger påvist at global oppvarming påvirker biologiske prosesser, men slike studier har tradisjonelt fokusert på bestander, samspillet mellom disse (samfunn) eller på selve økosystemet. Det er imidlertid nødvendigvis slik at det er individene som responderer på endringer i mi...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks (DRIVEBANKS)

I DRIVEBANKS studerte vi mønstre og drivere av diversitet i fiskesamfunn. Biodiversitet kan øke eller avta avhengig av metoder, organismer og skala (tid og rom). Dette kan gjøre sammenligning av studier vanskelig. Man kan f.eks. finne endringer i samfunnssammensetning selv om artsantall på lokal ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

For å kunne ivareta en bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, samtidig som det er begrenset tilgang på marine ressurser som fiskemel, er det nødvendig å finne nye proteinkilder til fiskefôret. I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra et høyt fiskemelsi...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

COST-EFFECTIVE SEA LICE VACCINE; DEVELOPMENT AND EFFICACY EVALUATION

Lakselus er kostnadsmessig det største sykdomsproblem på oppdrettslaks. Oppdrettsnæringen er i dag helt avhengig terapi produkter for å kontrollere luseproblemet. Resistensutvikling har medført redusert effektivitet av behandlinger mot disse parasittene, og derav et presserende behov for nye bære...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR)

Prosjektet Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR), tidligere prosjektet Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER), er et globalt miljøforskningsinitiativ. I løpet av de første 10 årene har IMBeR forbedret forståelsen av mulige marine miljøeffekter av globale endringer...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics

Prosjektet "Steinalderens demografi" studerer forandring og variasjon i befolkningsstørrelse, spredning, organisering og mobilitet blant tidlige nordlige jakt- og fangstsamfunn. Analysene baserer hovedsakelig seg på arkeologisk materiale fra Vest-Finnmark, dvs Altafjorden og Sørøysund, i Norge i ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Sustainable harvesting of a patchy resource: aggregation mechanisms and implications for stock size estimates (Sea Patches)

Hovedmålet med prosjektet Sea Patches var å bestemme de fysiske og biologiske mekanismene som fører til dannelse av stimer av dyreplankton. I prosjektet har vi funnet en ny måte å lokalisere stimer, ved hjelp av fjernmåling fra satellitt. Dette gir oss et betydelig bedre utgangspunkt for å forstå...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA-Climate change impacts on Arctic soil and lake microbiomes

Ingen steder er klimaendringer mer synlige enn i Arktis, noe som gjør det til det mest kritiske referanseområdet for påvisning og forståelse av globale endringer og effekter på biologisk mangfold og økosystemets funksjon. De fysiske og kjemiske egenskapene til arktiske jordarter og innsjøer er ve...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Research visit at UBC related to REGIMES project: An interdisciplinary investigation of national and international conflicts in the Arctic

The proposed research visit at the Institute for the Oceans and Fisheries, University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canada is related to the REGIMES project that was funded by the Research Council of Norway POLARPROG program. REGIMES is about an interdisciplinary investigation into scenar...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Marine microorganisms for bioplastics production

I MarPlast har vi utviklet metoder for å benytte marine bakterier til produksjon biologisk nedbrytbar bioplast fra biomasser som i dag er lite utnyttet. Den tradisjonelle petroleumsbaserte plasten har vært og er et uunnværlig materiale for oss forbrukere, og forbruket av plast har økt dramatisk s...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Finnmark 2017-2019 - FORREGION

Økt samarbeid med FoU-miljø har bidratt til å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften for næringslivet i Finnmark. Mobiliseringsprosjektet har tatt i bruk virkemidler som stimulerer næringslivet til økt bruk av FoU i sitt utviklingsarbeid og har hatt Finnmark fylke som geografisk avgrensnin...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

SUSTAINable AQUAculture in the North: identifying thresholds, indicators and tools for future growth

Norsk lakseoppdrett forventes å vokse i fremtiden, og det ventes at veksten vil foregå især i Nord-Norge. Både av økologiske og økonomiske årsaker, og for oppdrettsindustriens omdømme, vil det være kritisk at denne veksten er bærekraftig og at den blir forvaltet effektivt. Det bentiske miljøet i ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverlan...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biotech. tools implementation for new wound healing applications of byproducts from the crustacean seafood processing industry

Skall fra reker og krabber representerer en verdifull biomasse fordi det inneholder polysakkaridet kitosan og også vesentlige mengder protein. I dag blir kitosan brukt for det meste til kosmetikk, helsekost og til vannrensing, men det er økende interesse og innsats for å utvikle kitosan til mer h...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Exploring Shellfish By-products as sources of Blue Bioactivities

Blueshell er et prosjekt innenfor marin bioteknologi der restråstoff fra reker, krabbe og blåskjell blir vurdert mot en rekke ulike applikasjoner. Dette er biomasse som oftest blir brukt til laverdiprodukter eller dumpet, og ved hjelp av nye prosessmetoder undersøkes det om man kan bruke denne b...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

Akvafuture AS har drevet med testing og utvikling av lukkede merdsystemer i sjø siden 2011. Gjennom flere år med feltutprøving har vi vist at den forrige generasjonen av vårt teknologikonsept løste problemet med lakselus samtidig som fiskehelse og velferd i de fleste tilfeller var godt ivaretatt....

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: NewPolySea - Biovalorization of Marine Raw Rest Materials into Polyhydroxyalkanoate-Based Products

Plastavfall et økende globalt problem, spesielt for verdenshavene. Det haster med å finne løsninger for å redusere dette problemet, og dette er et satsingsområde både hos myndigheter, frivillige organisasjoner og forskningsgrupper i flere land. Marin plastforsøpling er et stort problem også fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of tools for assessment of the immune competence of Atlantic salmon smolts and growers

Oppdrettsnæringens suksess er avhengig av en smolt av høy kvalitet. Dramatiske endringer i laksens fysiologi, tilpasninger til nytt miljø, stress fra transport og økt forekomst av patogener gjør fisken sårbar, spesielt de første månedene etter utsett i sjø. En rask utvikling av nye produksjonssys...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Aquaculture: Controversy and uncertainty in Knowledge-based management

Norsk Havbruksforvaltning skal være kunnskapsbasert. Kunnskap, og da spesielt vitenskap, anses som nøkkelen til å skape sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst. Men kunnskap kan også skape konflikter når det er uenighet om hva som er fakta. De siste årene har forvaltningen møtt utfordr...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cumulative hazard and risk assessment of complex mixtures and multiple stressors (MixRisk)

Organismer i vannmiljøet er utsatt for blandinger av miljøgifter, naturlige stressfaktorer og stressfaktorer som følge av globale klimaendringer. Til tross for inngående kunnskap om biologiske effekter av enkeltforurensing og stressfaktorer, er den kombinerte effekten av eksponering for komplekse...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Evaluating the fate, effects and mitigation measures for microplastic fibre pollution in aquatic environments

MICROFIBRE-prosjektet har undersøkt skjebnen og effektene av mikrofibre (MF) i miljøet. Søkelyset har vært på inntak og effekter av MF på ulike arter i ferskvann og sjøvann fra tempererte til arktiske forhold. Syntetiske MF (akryl, PAN; nylon, PA; polyester, PES) har blitt sammenlignet med MF fra...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: VIRGIN salmon- a sustainable solution for coexistence but not mixing of farmed and wild salmon strains

Steril laks er i dag produsert gjennom triploidisering av laks embryoer. Men triploid laks er generelt mer følsom for suboptimale oppdrettsmiljø hvilket leder til en rekke velferdsproblemer hos fisken. Derfor har Mattilsynet har i noen tilfeller vært svært kritisk til denne produksjonsmetoden. So...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unraveling the mechanistic effects of crude oil toxicity during early life stages of cold-water marine teleosts

EGGTOX prosjektet har undersøkt tålegrenser for oljeforurensning på egg for 6 viktige marine fiskearter; torsk, hyse, sei, polartorsk, sild, og kveite. Resultatene er entydige for alle artene som ble testet. Fiskeembryo (egg) er meget sensitive for oljeforurensning og alle de forskjellige arter f...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems (KELPPRO)

Bakgrunn: Norge har en lang kystlinje med rent og næringsrikt sjøvann, noe som gir unike forhold for dyrking av tang og tare. For å sikre en langsiktig og lønnsom industri må taredyrking utvikles og vokse på bærekraftig vis basert på en forståelse for mulige påvirkninger på marint miljø. Forskn...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and data management approach

Det overordnede målet med GLIDER-prosjektet er å demonstrere en innovativ, fleksibel og kostnadseffektiv metode for offshoreovervåking og datastyring. GLIDER benytter 3 selvgående, mobile plattformer: en Sea Glider (Kongsberg), en Sailbuoy (Offshore Sensing) og en Wave Glider (Maritime Robotics),...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel feed ingredients from sustainable sources

Den europeiske oppdrettsindustrien fremholdes som en leverandør av næringsrik mat til en økende befolkning. For å sikre en bærekraftig videreutvikling i produksjonen, er det behov for økt fokus rettet mot utviklingen av effektive tilnærminger for å forebygge og kontrollere sykdommer i oppdrettsar...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

From Food to Food - sustainable valorisation of agri-food rest raw materials

The primary objective of the Food to Food- Sustainable Valorisation of Agri-food Rest Raw Materials workshop (Nov. 14, 2016) is to stimulate to new research projects and business opportunities in Norway by means of a workshop intending to show the inherent project and product possibilities given ...

Tildelt: kr 60 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku