0 prosjekter

DIP-Design Pilot

Veiviser - morendagens bibliotek - DP084

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Kunnskapsoversikt - Rettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og risiko

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic models facing crisis: Implications for labour market adjustment and inclusion.

This project aims to compare the implications of the global crisis for workforce adjustment at company level and for perceptions of employment security and risk in the Nordic labour forces. While the Nordic models won praise for their ability to adapt and recover after the homemade crises of the...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som en ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land.

Det daglige byliv er i liten grad preget av samiske symboler. Dette gjelder både i arbeid og fritid. Likevel er byen arena for en stor bofast samisk befolkning. Den samiske bybefolkningen skiller seg ut fra befolkningen i andre samiske bosettingsområder, dels ved at den er konsentrert og dels ve...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

TRUE prosjektet ser på hvordan europeiske universiteter endrer seg organisatorisk. Dette delprosjektet fokuserer på hvordan lærestedene fungerer som strategiske organisasjoner og har også sett på hvordan landskapet for høyere utdanning endrer seg i Europa . Generelt i prosjektet er finner vi at u...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place.

Prosjektet har, i samarbeid med Akers Avis Groruddalen, arrangert en møteserie (6 møter) på Deichmanske bibliotek, Furuset, der forskere fra prosjektet har presentert sine funn for allmennheten. Flere av forskerne har dessuten deltatt på seminarer, åpne m øter og andre arrangementer der de har gj...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Ungdom med innvandrerbakgrunn, utdanning, og sosial kapital

Prosjektet skal lage en kunnskapsoversikt over tidligere forskning om utdanningsprestasjoner og utdanningskarrierer hos ungdom med innvandrerbakgrunn og den betydning som "sosial kapital" kan ha for prestasjoner og karrierer. Oversikten vil særlig favne n orsk, nordisk, europeisk og nordamerikans...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NERA congress in Trondheim 5-7 March 2009

NERA (Nordic Educational Research Association) holds its annual congress in Trondheim 2009, 5-7 March . The convenor is the Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management at Dragvoll, Trondheim. NERA started in 1972 and has established itse...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte Arbeiderhistorie

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Norwegian Life-course, Ageing and Generation Panel Study (NORPAN)

Population ageing presents both opportunities and constraints. Maximising quality of life entails finding optimal fit between individual ageing and social environment. The growing population of older adults is likely to be increasingly heterogeneous, and their life situations more diverse. This ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Justice in the Risk Society

In recent decades, there has been an increased focus on societal risks, such as terrorism, health risks and natural disasters. In order to control or manage risk, new legislative measures have been established. A criminal act is no longer a necessary prec ondition for the use of force, a perceive...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

National Graduate School in Educational Research (NATED)

-

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask: "The Internationalisation of Social Policy: Ideas, Actors and Internationalisation of Social Policy: Ideas, Actors and Impact"

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Kunstnernes levekår i det nye kulturarbeidslivet

Prosjektet omhandler kunstnernes sosiale bakgrunn med fokus på rekruttering og hvordan kunstnerne lykkes i sin kunstneriske virksomhet. Kunstfeltet er preget av et "kronisk lavinntektsproblem" som følge av stor tilstrømming til og liten avgang fra kunstne ryrkene, uten at etterspørselen etter kun...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Samspill mellom transport, mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Utviklingen og spredningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har endret betingelsene for vareproduksjon, tjenesteyting, arbeids- og hverdagsliv i dagens samfunn. Denne utviklingen har stor betydning for transportsektoren, både fordi spredn ingen av teknologi påvirker organisering ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

The Social Determination of Risk: Critical Infrastructure and Mass Transportation Protection in the Norwegian Civil Aviation Sector

Risk is implicitly related to human values. It reflects a certain understanding of human life, of individual and collective hopes and fears, of expectations about what might be lost and what is worth keeping, about what one is willing to sacrifice, and in deed about what one is willing to fight o...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU

For å møte utfordringene i Norges forskningsråds oppfølgingsplan (2006) etter evalueringen av norsk pedagogisk forskning i 2004 skal det etableres en flerfaglig, samfunnsvitenskapelig forskerskole ved SVT-fakultetet, NTNU. Forskerskolen er tematisk vinkle t mot Educational Governance og sosial in...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnasjonale nettverk, nasjonale demokratier. Politisk mobilisering og engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn

The transnational orientations of members of ethnic and religious minority groups challenge traditional forms of political orientation and activity in western nation states. Our study builds on sociological and anthropological research showing how new tra nsnational networks and "social imaginari...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Humaniorastudier i pedagogikk (HSP)

Forskergruppen Humaniora studier i pedagogikk (HSP) har som overordnet mål å utvikle den pedagogiske forskningen i disiplinene filosofi, historie og idéhistorie (humaniora forskning) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, i tråd med den nasjonale og internasjonale utviklingen i disiplin...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fra formelle til reelle rettigheter: Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst

Prosjektets hovedtema er forholdet mellom innvandrerkvinners formelle og reelle rettigheter. Bakgrunnen er at FNs kvinnekomite og FNs barnekomite, ved behandlingen av Norges periodiske rapporter om gjennomføringen av disse konvensjonene i norsk rett, har rettet søkelyset mot statens plikt til å b...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et kritisk blikk på norsk velferdsforskning

Slik vi oppfatter programstyret, ønsker det å få økt innsikt i to hovedspørsmål. Det første er hva karakteriserer den velferdsforskningen som programmet finansierer? Det andre spørsmålet er i hvilken grad kunnskapsproduksjonen oppfattes som relevant og ny ttig av de departementer som finansierer ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Negotiating Identity in the Internet Age: the Case of Urban Youth in Today's China

The development of new forms of ICT, especially the Internet, has fundamentally transformed the context of identity construction for today's young people and children, which may have significant implications for intercultural contact, community building, civic engagement and social integration, h...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions

The project’s relevance to IMER main themes: The proposed project represents the first comprehensive attempt to systematically map and analyse the intersections of policies of gender equality, cultural diversity and religious pluralism in Norway. It raise s questions about democratic participatio...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources

In Norway and many other countries educators and policy-makers are concerned about students' level of comprehension when working with traditional as well as digital texts. Especially, the need to make connections among multiple sources represents a great challenge to many readers, and many studen...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development

The programme Foresight for Regional Planning and Sustainable Regional Development seeks to contribute to the understanding of the challenges and opportunities inherent in foresight as a tool for future studies in general, and for sustainable regional dev elopment efforts in particular. Although ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

PRECARE: Conservation of cultural heritage - careful management of changes

PRECARE is focused on achieving knowledge to sustain management and conservation of cultural heritage as buildings and objects of art. The program has a special focus on documentation, preventive conservation and conservation through active use. PRECARE s ees one challenge in documentation of Sta...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

The future of Norway's natural and cultural heritage: applying scenario, foresight and forecast methodologies within an ecosystem context

In light of the increasingly diverse demands being placed on the natural and cultural heritage of Norwegian ecosystems there is a need to adopt new management systems that apply the body of scientific knowledge that is currently available. While the ecosy stem approach advocated by the Convention...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

CONtinuity and Change - Cultural ENvironments and SUStainable landscape development -CONCENSUS

CONCENSUS is focused on achieving knowledge to sustain management of cultural heritage environments and esthetic values in a landscape context. It is designed to develop knowledge built on a close collaboration between managers of cultural heritage nation ally, regionally and locally and an inter...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategisk instituttprogram i kulturøkonomi og kulturarbeid

Mens aktuell kultur- og samfunnsdebatt i det siste oftest har rettet søkelyset mot "kulturens påvirkning på økonomien", vil denne SIP-en fokusere mer på særtrekk ved kultur som økonomisk sektor og arbeidsmessig virksomhet - og mot endringsprosesser på kul turfeltet. En tar sikte på å gjennomfør...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark