0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

...felles systeme r for kart/plan/GIS, felles for <strong>skole</strong>, helse, omsorg osv. 3. Bredbånd I...% bredbåndsdekning for innbyggere, næringsliv, <strong>skole</strong> og forvaltning Seks kommuner s amlet på en...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

...av rettigheter og plikter for familien, <strong>skole</strong>verket og barnevernet. De er undergitt hver...barn med behov for spesiell tilrettelegging. <strong>Skole</strong> og barnevern har flere møtepunkter....å gi pålegg til foreldrene for å sikre barnets <strong>skole</strong>gang. Elever med problemer vil kunne ha behov...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Ukjent Fylke

HELSESAM-Helse og samfunn

Kosthold, kosttilskudd og slanking - hvordan forklare ulikheter blant ungdom?

...identifisere faktorer på ulikt nivå (individ, <strong>skole</strong>, kommune) som forklarer variasjon i kosthold,...relevans for planlegging og gjennomføring av <strong>skole</strong>- og lokalsamfunnsbaserte tiltak, og for...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

...av et samarbeid mellom PPT og barnehage/<strong>skole</strong> og innad i barnehage/skole om utvikling av...i kommunene innen barnehage og <strong>skole</strong>. Innovasjonen utfordrer den...og organisasjonsutvikling i barnehage/<strong>skole</strong>. SUKIP-prosjektet har derfor fokus på...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

... og utbygging av flere av kommunens <strong>skole</strong>r. Det har i 2003 vært gjennomført et...gjennomføring av dette prosjektet vil samtlige <strong>skole</strong>r i kommunen få tilgang til et bredbåndsnett...pedag ogisk arbeid. Med skikkelig bredbånd vil <strong>skole</strong>ne også få anledning til å delta i og dra...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

...kan norsk <strong>skole</strong> virke som motkraft til gruppefientlige...kommer til uttrykk i sosiale praksiser i <strong>skole</strong>n. Flere nyere studier har vist at lærere...med diskriminering av minoriteter i den norske <strong>skole</strong>n (Harlap and Riese 2014, Spernes 2014,...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring og undring

...til lokalhi storisk materiale, ikke minst <strong>skole</strong>ne. Materialet vil ha stor interesse for...til kvalitetsheving Ei kopling mellom museum, <strong>skole</strong>, vil fremme tverrsektoriell tenking o g åpne...Bli et nasjonalt demonstrasjonsprosjekt i nnen <strong>skole</strong> og kultur Forberede integrering i Kulturnetts...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk for Entreprenørskap blant Unge sett i forhold til Regional Utvikling, Næringsliv og Skole (EURUNS)

...til regional utvikling, næringsutvikling og <strong>skole</strong>. I regi av nettverket som vil ha fokus på et...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance

...series is established with participation from <strong>CICERO</strong>, Fridtjof Nansen Institute, Norwegian...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Temaark om bioteknologi for vidergående skole

...av 5 temaark for vidergående <strong>skole</strong> og allmennheten. Temaarkene skal belyse...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

FORM-Formidling

Minervaprosjektet i Midt-Norge, jenter og matematikk

...region Midt-Norge satser nå fire pilot<strong>skole</strong>r på å øke interesse og motivasjon for...skal fungere som mentorer for <strong>skole</strong>jenter. De skal gi jenter realbasert...utdanninger og yrker. Samtlige <strong>skole</strong>r i prosje ktet skal gå inn for mentorordning....

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

...strengthening her and her institutes (i.e. <strong>CICERO</strong>) competences in addressing societal-relevant...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

...Fagfornyelsen, som skal bidra både til å gjøre <strong>skole</strong>n mer relevant for elevene og mer...det gjøres et betydelig arbeid for å sikre at <strong>skole</strong>ns praksis er i samsvar med ny overordnet del...av ledelsespraksis i tre videregående <strong>skole</strong>r under arbeid med innføring av Fagfornyelsen....

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Post-Paris policy relevance: Climate science-policy interactions and impacts after the Paris Agreement

...research unit on science-policy interactions. <strong>CICERO</strong> is one of the world’s leading climate...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Lofotkysten på nett med skoler, fiskeindustri, jordbruk, turisme og e-service

...dekningsgrad i regionen. 17 bygder med 8 <strong>skole</strong>r, 70 jordbruksenheter, fiskeindustri, flere ...for økte båndbreddekapasiteter. De fleste <strong>skole</strong>ne og kommunale lokasjoner i Lofoten som har... i dag er tilknyttet et felles regionalt <strong>skole</strong>nett med fe lles internettaksess og...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kompetansetiltak i helse-og sosialsektoren i distriktskommuner.

...fylkeskommune satser på de videregående <strong>skole</strong>ne, og disse er gitt en viktig rolle i...en avdeling ved Ytre Namdal videregående <strong>skole</strong>, har samlet bred kompetanse innenfor...prosjektet sammen med Ole Vig videregående <strong>skole</strong> bidra til modernisering av opplæringstiltak i...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

...unge og voksne med særskilte behov i barnehage/<strong>skole</strong> over hele landet. I forprosjektet legger vi...i Statped samt representanter for barnehage- /<strong>skole</strong>eier, PPT og barnehage/skole. Det blir lagt...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Positive avvik - en innovativ tilnærming for å forebygge og hindre ungt utenforskap

...Antall uføre øker, og frafallet i videregående <strong>skole</strong> er stadig for høyt. Det oppleves også...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NORALF 2015

...en konferanse som samler både praktikere fra <strong>skole</strong> og barnehage og forskere fra samme felt som...at det gir nye perspektiver på FoU-arbeid i <strong>skole</strong> og utdanning. Forskningsprosjekter i NNAF og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Ad hoc group for the modelling and assessment of contributions to climate change (MATCH): support for travel

...and assessment of the Brazilian Proposal. <strong>CICERO</strong> has been strongly involved in this process...

Tildelt: kr 99 599

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

GRUVI - Videokommunikasjon i samarbeid grunnskole / videregående skole (VIKOM Samarbeid)

...for lærere og elever i Vestfold<strong>skole</strong>ne, i tråd med målsettinger uttrykt av...samvirke mellom grupperinger innenfor <strong>skole</strong>miljøet og mot eksterne partnere. Dette vil...skal opprettes mellom tre videregående <strong>skole</strong>r i Vestfold og to ungdomsskoler i Sandefjord....

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Skole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraft

...for using science learning in innovation. The <strong>Skole</strong> i Verden network builds upon competence...<strong>Skole</strong> i Verden er et konsept og et nettverk rettett...osv), med fokus på bærekraftig utvikling. <strong>Skole</strong> i Verden bygger på og videre utvikler...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Developing a national strategy for ICOS; the Integrated Carbon Observation System

...is relevant to national GHG monitoring (SFT , <strong>CICERO</strong>), international commissions (AMAP, ACIA,...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no som fyrtårn 2005

...av tjenesten. Kjernemålgruppene er: <strong>Skole</strong>verket, biblioteksektoren, universiteter,...vil videre bli avviklet en "Norgesturné" til <strong>skole</strong>r og bibliotek i særlig utvalgte regioner. ...hovedutlåne t og Oppsal filial i Oslo, Grim <strong>skole</strong> i Kristiansand, prosjektet nasjonalt senter...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Å gjøre samisk innhold i Den kulturelle skolesekken

...jeg undersøke samisk innhold i Den kulturelle <strong>skole</strong>sekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan...utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en <strong>skole</strong>kontekst. Videre skal jeg undersøke samiske...samiske kunst- og kulturuttrykk sett fra <strong>skole</strong>ns ståsted. DKS er del av en bredere...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The European Climate Communication Officers Network (ECCO) launch conference: Gearing up for AR5

...<strong>CICERO</strong> asks for 390 000 NOK in financial support to...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte, Prismet

...og formidling av religionsrelaterte temaer i <strong>skole</strong>, barnehage, trossamfunn og hjem. Prismet har...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

...av moral- og historiepensa i videregående <strong>skole</strong>. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå...demokratibegrepet (Demokrasi Pancasila) i <strong>skole</strong>n. Videre vil studiet av de diskursive...av reformasjonsbevegelsens innvirkning på <strong>skole</strong>fe ltet, vil prosjektet se nærmere på...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Measurements of Black Carbon aerosols in Arctic snow - interpretation of effect on snow reflectance

...groups, a Norwegian/Swedish group (NPI/<strong>CICERO</strong>/MISU) and a US group (U. Washington and U....

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Utvikle metoder for praktisk og tverrfaglig læringsarbeid knyttet til bærekraft.

...i bærekraft kan organiseres på en videregående <strong>skole</strong>. Det endelige formålet med pilotprosjektet...av erfaringene fra pilotprosjektet i <strong>skole</strong>ns drift, herunder etablering av et fysisk...sikte på å utvikle en veiledning til andre <strong>skole</strong>r som ønsker å gjøre det samme. De mest...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder