62 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Connectivity via Autonomous Airborne Networks

Dette prosjektet bidrar til å utvikle teknologien til basestasjoner på droner som kan posisjonere seg slik at de kan tilby nettverkstilkobling på de stedene der det ikke finnes eller er godt nok. Mens husholdninger i industrialiserte land har høy dataoverføringshastighet gjennom optiske fiberka...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analytics for asset Integrity Management of Wind farms

Populærvitenskapelig sammendrag Vindturbiner blir normalt designet for 20-25 års levetid basert på antakelsen om jevnt fordelt belastning på turbinene i en vindpark over tid. Erfaring viser at slitasjen over tid varierer mye pga. sterk variasjon i vinddynamikken som fører til en skjev belastning ...

Tildelt: kr 16,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

New Compensators for Non-Minimum Phase Systems

Non-minimum phase systems are relevant class of dynamic systems with unstable internal dynamics. For such systems, even though the complementary external dynamics are stabilized by state-feedback control, internal states may still converge slowly or even diverge. Focusing on linear systems, trans...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114486 MODTESTER Fuel Cell and Electolyser modular test system

Eurostars-programmet er rettet mot å bidra til å bringe ideer fra utviklingslaboratoriene til markedet og å hjelpe små selskaper med å kommersialisere nye produkter. MODTESER er et prosjekt som tar sikte på å bringe nytt testutstyr til markedet innen feltene hydrogen-brenselceller og batterier. A...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Logic-based Artificial Intelligence Everywhere: Tsetlin Machines in Hardware

Tsetlin-maskiner er en ny form for maskinlæring som er basert på setningslogikk og Tsetlin-automater (endelige tilstandsautomater for maskinlæring). De lærer ved å trekke ut typiske mønstre fra data og beskriver disse med logiske uttrykk. Enkelheten i de logiske uttrykkene muliggjør svært lavt en...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COvid19 Network Technology based Responsive Action

Prosjektet CONTRA fokuserer på problemer knyttet til leveranse av COVID-19 vaksine fra ankomststed (for eksempel internasjonal flyplass) til lokale helseforetak. Offentlige helsemyndigheter verden over har som mål å levere vaksiner til målgruppene på en korrekt (i riktig kvanta og tilstand), effe...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collective Efficient Deep Learning and Networked Control for Multiple Collaborative Robot Systems

De siste årene har samarbeidende robotsystemer fått økende oppmerksomhet i flere industrielle sammenhenger som produksjonslinjer, nye additive prduksjonsmetoder, bilindustri, materialhåndtering, emballering og pakking, samt kvalitetskontroll. Samarbeidet mellom flere roboter og menneskelige opera...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cooperative Human Activity Recognition and Localization for Healthcare and Wellbeing

FN har vedtatt en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av målene i planen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Faren for at vi ikke når dette målet er stor av flere grunner. Vi blir alt flere eldre mennesker...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Integrated Renewable Resources and Storage: Operation and Management

Et smartnett er et nettverk av enheter for produksjon, lagring og forbruk av energi. Sentralt i nettverket står et smart styringssystem som koordinerer produksjon og forbruk og kontinuerlig sørger for et optimalt samspill mellom enhetene i smartnettet slik at energikostnadene minimeres. Utvikl...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også kjent som droner, gjennomsyre himmelen i befolkede områder og betjene millioner av mennesker over hele verden for transport av varer, konstruksjon, jordbruk, overvåking og søk-og-redningsaksjoner for å nevne en få. Menneskeliv vil op...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Agder

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2020 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har fortsatt i godt tempo, selv om enkelte deler av produksjonen er rammet av Covid-19. 5 bacheloroppgaver og 6 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Dette betyr at ytterligere 25 studenter har komplette...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Wireless In-Home Healthcare Monitoring System for Supporting Independent Living of Elderlies

Aldring med tilhørende fysiske og psykiske lidelser skaper store bekymringer rundt om i verden. I de senere årene har flere hjemmebaserte helsemonitoreringssystemer blitt tatt i bruk for å forebygge uønskede hendelser hos eldre hjemmeboende personer. Ulempen med eksisterende løsninger er at de er...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Vanninfrastrukturer i både urbane og industrielle miljøer står overfor nye utfordringer som ber nye autonome kontroll- og databehandlingssystemer som kan sikre visse vannparametere og kostnadseffektive løsninger. Vanndistribusjonsnett må for eksempel optimalisere pumpedriften og er sårbar for uti...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wireless Social Devices Enabled by Self-Organized Spectrum Cartography

Med den viktigste utviklingen innen applikasjoner av trådløs teknologi, eksploderende trådløs trafikk og enhets diversitet, krever fremtidige generasjons mobile trådløse kommunikasjonssystemer høyere data hastigheter og en mer pålitelig overføring, samtidig som de garanterer kvaliteten på tjenest...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A century of change: ecological responses to pollution, climate, and other stressors on the Skagerrak coast

I dette prosjektet har vi brukt en lang rekke ulike data fra ulike kilder om fisk, bunndyr, miljøgifter, foraminiferer (bunnlevende plankton) og hydrografi for å forsøke å finne ut hvordan miljøgifter påvirker torsk og økosystemet i Skagerrak. Sedimentkjerner i undersøkelsesområdet viser at akku...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Motion Laboratory

Motion Laboratory Når vi skal utvikle styringssystemer for offshore operasjoner og kalibrere flytende sensorsystemer, må vi kompensere for komplekse bølgebevegelser. I ulike marine operasjoner skal kraner som er montert på et fartøy, lande tunge laster mykt på en fast eller flytende installasj...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

New bioinformatics approaches for studying local adaptation in coastal fish

Nye metoder innen genetiske teknologi, for eksempel Next-Generation Sequencing (NGS), har åpnet opp nye muligheter for å avsløre hvilken rolle adaptive mekanismer og langsiktig evolusjonær respons har på klimatiske og antropogene endringer hos kystnære fisker. Dagens utfordringene for de som jobb...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Agder

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Offshore Mechatronics

Senter for Offshore Mekatronikk er et forsknings- og innovasjonssenter for neste generasjons avanserte offshore mekatronikk systemer. Senteret har ekspertise på offshore operasjoner og tilstandsbasert overvåkning på maskineri kontrollert fra landbaserte operasjonssentre. Senterets langsiktige ...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development of Future Research Project Proposals on a Wireless In-Home Monitoring System for People with Healthcare Needs

This pre-project, named WiCare-Pre, prepares us for submitting two main project proposals targeting relevant calls in EU and NFR programs within the first quarter of 2016. Towards utilizing ICT solutions in healthcare systems with value creation in the public sector, we plan to develop an innovat...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management 2015

UiA will host the 12th annual International Conference on Information Systems for Crisis Response (ISCRAM) in May 2015. The conference attracts approximately 250 scholars, practitioners and policy-makers within crisis and emergency management systems. Par ticipants arrive from all over the world,...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ergodic Theory and Combinatorics conference

Much recent work in ergodic theory, a branch of mathematics which studies the asymptotic behavior of measure preserving dynamical systems, has been motivated by the interactions with combinatorics. The field of ergodic Ramsey theory, where ergodic methods are used to prove Ramsey-theoretical res...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Adaptation or plasticity as response to large scale translocations and harvesting over a climatic gradient in the marine ecosystem?

Norge er verdensledende på produksjon av Atlantis laks (Salmo salar) men lakselus forblir en stor utfordring for akvakulturen. Bruk av leppefisk i oppdrettsnæringen har utviklet seg til et kostnadseffektivt alternativ for å behandle laksen for luseinfeksjon. Som en konsekvens flyttes tusener av v...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Study on Networked Predictive Control for Multirate Stochastic Systems, Junli Wu - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE:Planned research cooperation and joint PhD supervision within the topic of green communications in mobile communication networks

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yan Fengxia, kinesisk statsstipendiat 2011/12

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

13th Symposium of the Nordic-Baltic IHSS

Dette er det 13. symposiet i regi av Nordic-Baltic Chapter av den internasjonale organisasjonen IHSS (International Humic Substance Society, http://www.ihss.gatech.edu/). Konferansen skal gjennomføres på Oscarsholm festning i perioden 19.-22. juni 2011. O rganisasjonskomiteen består av professore...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Agder

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Dynamic Spectrum Management in Cognitive Radio Networks

The goal of this proposal is to stimulate long-term joint research cooperation in Information and Communication Technology (ICT) between University of Minnesota (UMN) in USA and University of Agder (UiA) in Norway. This collaboration will be achieved thro ugh a series of joint research activities...

Tildelt: kr 43 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Li, Frank Yong. norsk spesialist til Kina 2010

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Tokheim, Lars-Andre. Norsk spesialist til Kina 2010

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Agder

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Klyuev, Vitaly, JSPS-FY2009, short-term - Semantic Retreival: Fast Search Algorithms

...

Tildelt: kr 37 933

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder