0 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene

Prosjektet vil etablere et kunnskapssystem for kommunesektoren i Norge: en modell for å foreslå, prioritere og levere forskningsoppsummeringer til kommunesektoren. Det er i kommunenes helse- og omsorgstjenester behov for et felles system for tilgang til kvalitetssikret forskningsbasert kunnska...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Helt fram. En ny vei mot heltidskultur Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommuna...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

AMK SIMULATOR: Et komplett verktøy for kompetansebygging for medisinsk nødmeldetjeneste, basert på simuleringstrening og kunstig intelligens

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som redder liv ved akuttmedisinske hendelser og skader. AMK, eller medisinsk nødtelefon 113, besvarer årlig over 1 million nødsamtaler, og tallet er stigende. Medisinsk nødtelefon betjenes av AMK-operatører....

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Robotisert Bagasjehåndtering på flyplasser

Prosjektet ble terminert august 2021, ca 14 måneder etter oppstart. Årsaken til termineringen var at det ble konkludert med at forskningsaktivitetene ikke ville la seg oppnå forventet resultat innenfor avsatt tid og budsjett.

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bruk av tang og tare i matvarer

Bruk av tang og tare i matvarer er lite utbredt utenfor Asia. FN har beregnet at matproduksjonen må øke med over 50 % innen 2050, sammenlignet med 2010, gitt at befolkningsveksten fortsetter. Tang og tare er viktige råvarer i Asia, med lange tradisjoner som en del av kostholdet i mange land. Ulik...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Adaptive Gas Lift

Tilgjengelige system for kunstig løft ved bruk av gass krever lang og grundig planlegging. Slike systemer er svært avhengige av nøyaktige antakelser for hvordan brønnen vil oppføre seg i fremtiden. Eventuelle uforutsette hendelser, avvik eller endringer fra den beregnede responsen vil resultere i...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Hensikten med prosjektet VideoFYS er å frembringe kunnskap for å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene. I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger. Behovet for å ta i bru...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Latuli - Logistics Asset Utilisation Increase

MIXMOVE programvare styrer vareleveranser i et nettverk av logistikk-terminaler over hele Europa. Løsningen «splitter» godset i enkeltpakker, sorterer og setter disse sammen igjen på en slik måte at alle kjøretøy som forlater en terminal kan gjøre det med full last. På verdensbasis i dag kjører m...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Control Unit for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyper...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteratur

Kritisk tenkning har fått økt fokus i skolen, og i det tverrfaglige prosjektet KriT, Kritisk tenkning i barneskolen, jobber forskere og lærere sammen for å konkretisere hva kritisk tenking innebærer og hvordan man kan jobbe med det i barneskolen. Målet med prosjektet er å utvikle en didaktikk for...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercion

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bev...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær - Biokjemisk analyse av inflammasjonsparametre i akuttfasen og i et lengre perspektiv

Det foreliggende PhD prosjektet bygger videre på to allerede godkjent PhD program initiert av iFocus Øyeklinikk i Haugesund. Sammen med gradsgivende institusjon, OsloMet Storbyuniversitetet, vil vi studere mulige sammenhenger mellom avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder - OSD) og behandling...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

Et flertall av norske domstoler bryter Stortingets mål om saksbehandlingstid. Et nytt digitalt verktøy som utvikles i innovasjonsprosjektet Sakulator, skal hjelpe dommerne og andre aktører i rettsvesenet med å anslå saksbehandlingstider. I Riksrevisjonen sin undersøkelse av saksbehandlingstid ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

I prosjektet 'Bærekraftig fornyelse av VA-Nett' skal kommuner og forskere utvikle et nytt forvaltningsverktøy for å hjelpe norske kommuner med å planlegge fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Dette vil sikre at man nå og i framtiden kan fortsette å levere trygt drikkevann til innbyggere o...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondhei...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

SMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om teknologi er på full fart inn i byutvikling gjennom smartby-prosjekt. I dag brukes det store ressurser på innsamling og bearbeid...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Universal Transport Of People In Viken County Council

For de fleste av oss er hverdagslogistikken en hard nøtt å knekke. Mange har et hektisk hverdagsliv med jobb, parallelle aktiviteter for barna, henting i barnehagen og besøk hos besteforeldre som bor litt for langt unna. Gjennom AUTOPIA ønsker vi å forenkle folks hverdagslogistikk ved å ta i bruk...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Oksygenfjerning fra sjøvann

For å øke oljeutvinningen er vanninjeksjon en metode som hyppig brukes. Med denne metoden pumpes sjøvann ned i reservoaret for å sveipe et reservoar og drive ut oljen. Tilstedeværelse av oksygen i sjøvannet kan både medføre økt mikrobiell vekst (aerobe bakterier) og ikke minst økt korrosjon i rør...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power and Communication Gateway Module for intelligent systems

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Artificial Intelligence and Mathematical Modelling for Riser Integrity Structural Evaluation

Kunstig intelligens (AI) gir store muligheter for effektiv boring og komplettering av olje- og gassbrønner samt for påfølgende produksjon. Sensorer på offshorefartøy produserer en stor mengde data som kan brukes til å optimalisere systemytelsen i alle faser av offshoreoperasjoner. Å redusere k...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Molecular interactions important for Axl activation

AXL er en reseptor tyrosinkinase som er høyt uttrykt i flere kreftformer, og aktivering av AXL er forbundet med celleoverlevelse, spredning, migrasjon og immunologisk respons. På grunn av at AXL er involvert i mange cellulære prosesser på tvers av forskjellige ondartede vevstyper er det et kritis...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Smart-ROV

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) brukes i olje- og gassindustrien for å utføre arbeid på undervannsinstallasjoner. Dette prosjektet har som mål å forbedre ROV-operasjonene ved å automatisere de oppgavene som er mest arbeidskrevende for ROV-operatører. Det endelige målet med prosjektet er en ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTIPLAN: Enabling next-generation maintenance processes by adding optimal scheduling support to VISAVI LivePlan

To prototyper er lansert innen vedlikeholdsoptimalisering og logistikkoptimalisering. Videre har vi bygget en kalkulator for å hjelpe med å vurdere virkningen på olje og gass produksjon når aktiviteter planlegges som da kan gripe inn i brønnproduksjonen.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiBan - Lignin-Based Performance Chemicals

Bruk av kjemikalier med spesifikke funksjoner er stadig mer anvendt til optimalisering i industrier med høyt vannforbruk. Begrensninger i vannforbruk er drevet fram av regulatorisk-, miljømessig-, økonomisk- og forbrukerkrav. Eksempler på vannintensive industrier som bruker ytelseskjemikalier ink...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken