385 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Genetic variability in population responses of Atlantic cod to environmental change

The research progressed as planned. Cod obtained from three populations were allowed to spawn undisturbed at the Institute of Marine Research's facilities at Flødevigen near Arendal. One spawning group was obtained from inside a fjord near Risør on the Skagerrak coast. A second group is a genetic...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models

Prokaryotiske samfunn responderer raskt på miljøforandringar. Responsen til eit endra miljø kan vera å endre populasjonstettleik, endre samfunnsstruktur og/eller å endre metabolsk potensial. Lekkasjar frå CO2 lagra i geologiske formasjonar i havbotnen kan føre til biogeokjemiske endringar i overl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Fabrice Eroukhmanoff: The genetic architecture of secondary sexual traits during hybrid speciation

Understanding the genetic basis of phenotypic traits is of fundamental importance in evolutionary and conservation biology, but especially in the field of speciation. Hybrid speciation essentially involves fusion and stabilization of two distinct genomes accompanied by reproductive isolation fro...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

MC Meeting in Bergen - Cost Action ES1103

We are hosting the yearly Management Committee Meeting at University of Bergen on November 7 and 8 2013. As taking initiative for the project and as a vice chair on the Action I really look forward to welcome the participant to our research facilities in Bergen. This is the first meeting to be h...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VANN - Evolutionary ecology and hydrology - the effects of stream flow dynamics on the white-throated dipper

Vi har kombinert hydrologi og biologi for å forstå hvordan den lokale vannføringen ved hekkeplassene påvirker Norges nasjonalfugl, fossekallen Cinclus cinclus. Når biologer er interessert i hvordan miljøet påvirker dyr, er det ofte miljøfaktorer i stor romlig skala som brukes. Et eksempel på sl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change effects on the fungal ecosystem component

Climate change is globally the most extensive and the fastest process of environmental change, affecting all species and their habitats. ClimFun will study the effects of climate change on fungi in four interrelated work packages (WPs) dealing with change s in: (1) distributional ranges of fungi,...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

InHouse: The genomic and physiological basis of invasiveness in a harmful house-invader

I dette studiet har vi undersøkt hvorfor og hvordan Serpula lacrymans (Ekte hussopp) er så effektiv til å bryte ned treverk i menneskeskapte konstruksjoner i tempererte strøk og har invadert store geografiske områder. Ved å undersøke den genetiske sammensetningen, genuttrykket og forskjeller i øk...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Disentangling the roles of climate and vegetation in soil microbial community dynamics

...

Tildelt: kr 98 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Preventing heart pathology in farmed Atlantic salmon

Cardiac pathology in farmed salmon is increasing problem for the fish-farming industry, and diagnostic work and biological understanding is lacking behind in meeting this challenge. Pre-slaughter mortality affects large production fish often in connection with handling and transport. The implica...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The molecular physiology of aquaporin-related cataract in farmed Atlantic salmon

Den eksperimentelle delen av transcromic studiet av linser fra diploid og triploid laks med varierende grad av katarakt var fullført. Total RNA ble ekstrahert og delt opp i 18 grupper som består av 9 pools av diploider og 9 pools av triploids med alvorlig, mild eller ingen katarakt. Forberedelsen...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel thermostable enzymes for industrial biotechnology (THERMOGENE)

There is an increasing demand for new thermostable enzymes with enhanced performance and/or novel functionalities that provide savings in time, money and energy for industrial processes in the areas of high value chemical production and other "white" biot echnology applications. Enzyme chemistry ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional and comparative immunology of a teleosts world without MHC II

Ideen til dette prosjektet ble unnfanget fordi vi oppdaget at torsken mangler en del av det ervervede immunforsvaret, nemlig «major histocompatibility complex II» (MHC II). Tidligere trodde man at MHC II var livsnødvendig hos virveldyr. Vi ønsket derfor å forske på det evolusjonære opphavet til i...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change on boreal lake ecosystems: Productivity and community responses

Bakgrunn, mål og hypoteser: Prosjektet ?Effects of climate change on boreal lake ecosystems: Productivity and community responses? (ECCO) ble avsluttet våren 2016. Prosjektet var motivert av de sterke endringer som skjer i ferskvann over store deler av den boreale sone: vannet blir brunere, noe...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Changes and Zoonotic Epidemiology in Wildlife Systems (ZEWS)

Bacillus anthracis kan, under egnede miljøforhold, infisere nye verter fra et jordreservoar i over fem år. Nye verter blir infisert av beite der andre verter tidligere har dødd, og får dette implikasjoner for epidemiologien. Dette er påvist gjennom feltstudier gjort i Namibia ved Etosha Ecologica...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Microorganisms in the arctic: major drivers of biogeochemical cycles and climate change

Arctic soils are currently the focus of intense research due to their recognized vulnerability to climate change, in particular with respect to the unknown consequences of warming on the enormous carbon reserves that are currently sequestered in permafros t. In order to understand how carbon proc...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Applying a new demographic framework to understand and project consequences of climate change in size- and age-structured populations

I dette prosjektet har vi studert hvordan størrelses-strukturerte populasjoner vil påvirkes av klimaendringer, basert på langsiktige data for gjedde (Windermere, England) og ørret (Mjøsa/Gudbrandsdalslågen). For mange arter er størrelse en viktig faktor som påvirker overlevelse, reproduksjon og ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Invasive seaweeds in rising temperatures: impacts and risk assessments

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers Emerging leaders 2013

My main work is on the interaction of institutions and natural resources, especially the role of informal institutions, such as social norms, cultural values and identity considerations, and how these interact with formal institutions, such as governmenta l policy. I am closely involved in the pr...

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Participating Arctic Frontiers: Emerging leaders 2013

Bridging gap between academia and corporative sector is a challenging, but crucial task. In my work, I study the interface between ecology, evolution and economics, and along three main avenues: (i) The interplay between ecology and evolution, that is, ec o-evolutionary dynamics (ii) Bio-economic...

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Promiscuity and the Evolution of Cooperative Neighbourhoods

A striking but unexplained pattern in biology is the widespread promiscuity in socially monogamous species. Although females commonly solicit extra-pair copulations, the adaptive reason has been elusive. We use evolutionary modelling to show that females benefit because extra-pair paternity incen...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, side...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Natural reservoir for Piscirickettsia salmonis in Norway and Chile.Establishing research cooperation between Norway and Chile.

Norway and Chile are the two leading countries for production of farmed salmonids in the world, and they share many of the same requirements for a successful industrial production. However, they also differ in many factors that may influence on the produc tion success. Salmonids do not occur natu...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Aqua Genome project

WP 1-3 torsk: Vi har laget et mer fullstendig referansegenom av atlantisk torsk, gadMor3. Genetisk forskjell mellom bestander av torsk er liten (men eksisterende) utenfor inversjonene. Dermed er det nye assembly avgjørende for å finne viktige regioner for tilpasning. Foreløpige analyser viser at ...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-Stenseth Red Queen coevolution in multispecies communities: long-term evolutionary consequences of biotic and abiotic interactions

Et kjernespørsmål som fortsatt står ubesvart innen evolusjonsbiologi er spørsmålet ?hva er den relative viktigheten av biotiske og abiotiske faktorer i å forårsake evolusjon av arter i et økosystem??. Vårt prosjekt undersøker dette spørsmålet og kobler det opp mot Van Valens klassiske Rød dronnin...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Characterisation of novel peptide ligand-receptor complexes in plants

Funding of the proposed research exchange will contribute to the two partner's aims to extend and consolidate knowledge on peptide ligand-receptor interactions regulating root meristem stem cell maintenance and floral abscission. More specifically we want to establish a collaboration to utilize ...

Tildelt: kr 67 183

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Experience-induced synaptic plasticity and network activity in visual cortex

I prosjektet har vi undersøkt hvordan bearbeider hjernen sanseinformasjon og omformer disse til minner. Det finnes ulike former for læring som involverer forskjellige hjerneområder, men felles er at det skjer strukturelle og funksjonelle endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene slik at mi...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of nanoparticle based therapies against tuberculosis in the zebrafish model.

Mycobacterium tuberculosis (M.tb), the cause of tuberculosis (TB) infects one-third of the world population, one person per second, and kills about 2 million people per year. The only effective therapy, using antibiotics, is being challenged by increasing antibiotic resistance. It has been shown...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Developing methods for study of redox proteins by combining synchrotron radiation (e.g. crystallography) and single-crystal spectroscopy

Forskningen i Metalloproteingruppen på IBV Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi (BMB) (med Raman instrument på KI og elektronparamagnetisk resonans (EPR) instrument på FI) ved UiO og ansatte ved Svetsisk-norske strålelinjen (SNBL; BM1 ved ESFR, Grenoble) har gjennom de senere årene ledet an i...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

3D protein structure, active site structure, and function of metallo- and radical proteins

Forskning gjort av Metallproteingruppen på IBV, UiO (med Raman instrument på KI og elektronspinnresonans (EPR) instrument på FI ved UiO), og ansatte på den Norsk-Sveitsiske strålelinjen (SNBL) i Grenoble, Frankrike, har gjennom de siste årene tatt en ledelse i å utvikle og bruke én-krystall spekt...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo