0 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Reading instructions for children with intellectual disabilities who use augmentative and alternative communication.

En av hovedårsakene til at elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser ikke får mulighet til å delta i leseopplæring eller tilegne seg leseferdigheter er ofte mangel på evidensbaserte leseprogram som er tilpasset deres behov. De fleste leseprogrammer er utviklet for barn som kan benytte sitt ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool

Forskningsprosjektet “Bedre rustet” har som mål å hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan ha utbytte av ekstra støtte til språkutviklingen. Noen barn strever med språkforståelse allerede i barnehagealder og dette kan få negative konsekvenser for videre utvikling dersom det ikke opp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support

Målet prosjektet er å etablere et forskningssenter om spesialundervisning og inkluderende praksis for å styrke forskningen innen spesialundervisning og inkludering i Norge. Fem forskningsmiljøer for spesialundervisning i Norge, med Institutt for spesialundervisning ved Universitetet i Oslo som ve...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools

Forskningsprosjektet belyser hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen, sett fra elevenes perspektiv. Det er ulike årsaker til stille og innadvendt atferd. Her handler det om elever som er engstelige, tilbaketrukket og selvbevisste i situasjoner hvor de omg...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters serious gameplay

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese. Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i far...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjon...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Hovedmålet med studien er å utvikle et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Barns leseferdigheter er avgjørende for å lykkes i skolen. Et barns leseferdigheter har stor innvirkning på f...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de også mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utvikling...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD

Barn og ungdom med ADHD har ofte problemer på skolen. Disse problemene har en negativ effekt på barna og deres familier. På lang sikt fører problemer på skolen til lav utdanningsnivå og arbeidsledighet og dermed lite trivsel også i voksen alder. Til tross for at problemer på skolen er en kjerneu...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn med minoritetsspråklig bakgrunn har ofte svakere ordforrådsferdigheter på norsk sammenliknet med barn som har norsk som førstespråk. Dette kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere a...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement

I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er det viktig å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som omgjør muntlig språk til digital tekst. I prosjektet STIL (Speech Technology for Imp...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-Støtte SMB fase 1

Literates screeningstest for barn vil være ferdig normert og digitalisert sommeren 2019. I etterkant av at denne er lansert i Norge ønskes det kjørt en "Feasability Study" på lansering av Literates screeningstest for barn i EU. Utvikling av forretningsmodell, partnersøk og marked/regulatoriske st...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets tre første år har vi målt barnas prestasjoner i første, andre og tredje klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i til...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig brudd på menneskerettighetene med enorme negative ringvirkninger. Forskning viser at en stor andel av alle overgrep begås av andre barn eller unge. Det er derfor et presserende behov for tidlig intervensjon slik at seksuelle overgrep i størst mulig grad ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand er eit forskingsprosjekt som undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Noreg i dag har mange klasserom stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift er eksplisi...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

System Work in the Norwegian Educational Psychological Service (EPS): Competencies, Legitimacy and Working Methods

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en kommunal støttetjeneste for skoler innen det spesialpedagogiske fagfeltet. Innsatsen har tradisjonelt sett vært individrettet, med fokus på sakkyndige vurderinger av elevers særlige behov. Dette individrettede fokuset er de senere årene blitt erstattet...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestfold og Telemark

Ukjent-Ukjent

Securing education for children in Tanzania

Gode leseferdigheter er vesentlig for læring, for å klare eksamen og for videre utdanning og jobb. Alle barn i Tanzania tar nasjonale eksamener etter sju obligatoriske år i barneskolen. På grunn av svake leseferdigheter er imidlertid strykprosenten høy. For noen kan dette skyldes synsvansker som ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen.

Denne studiens formål er å undersøke hva det er som påvirker refleksjonen i profesjonelle læringsfellesskap i ulike skoler. Tidligere forskning på profesjonelle læringsfellesskap har vist at ulike faktorer har betydning for den kollektive refleksjonen, samtidig som kritikken mot kollektiv refleks...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speech sound misperceptions for children and adults with cochlear implants

Introduction: By using nonword speech sound identification tests (SSIT) in the assessment of the benefit from cochlear implants (CI), one avoids semantic influence on identification. The objectives of this study are to evaluate a new SSIT for both cochlear implanted (CI) and normal-hearing (NH) c...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing and Improving Special Needs Education in Children with Language Problems: A Campbell Review and Randomised Controlled Trials

Å være i stand til og forstå og å bruke språket aktivt er en forutsetning både når det gjelder skoleprestasjoner og deltagelse i samfunnet. Dessverre er det mange barn innenfor gruppen med spesielle behov og spesialundervisning som strever med dette. Flere tidligere studier gir imidlertid grunn t...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Down Syndrome LanguagePlus-project

DSL+- prosjektet hadde som målsetting å utvikle en forskningsbasert og innovativ digital vokabularintervensjon for førsteklassinger med Down syndrom og evaluere effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet har bidratt med/vil bidra med ny teoretisk kunnskap om barnas...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

On Track - Reducing the number of children with reading difficulties

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

Som statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped gi likeverdige tjenester over hele landet, og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av avtalebasert samarbeid med kommunene og bidra til kompetanseu tvikling i PPT. Endring i tjeneste- og ko...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold og Telemark

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

An Assessment of Teacher Training Programmes in Norway with Special Reference to Inclusive Education

The quality of teacher education programme in inclusive education depends mainly on the curriculum, infrastructure and learning resources and, the relevance of practical to the theory. In European countries, particularly in Norway, the inclusive education programmes are in good practice, where t...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing Later Literacy Failure in Kindergarten: A longitudinal randomized-trials study of oral language development and intervention

En ny randomisert kontrollert studie er gjennomført blant barnehager i Asker og Bærum. Totalt har ca. 300 enspråklige barn, som skåret relativt svakt (<30. prosentil) på språktester, fordelt over ca. 150 barnehageavdelinger deltatt. Avdelingene ble tilfeldig fordelt i enten en intervensjonsgruppe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Disquietness in schools

Disquietness in Schools A Comparative Study of Primary - and Junior High Schools in Berkeley, USA and in Oslo, Norway. The principal objective of this project is to identify the normative basis for pupils and teachers in public schools who experience dis quietness during classes and to explore c...

Tildelt: kr 86 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Preventing Literacy Failure in Children at Risk: Effects from a preschool intervention on language and literacy

The present post-doc project aims to examine the effect from a preschool oral-language intervention. Undertaking this study is important for several reasons: On an international level, there is a scarcity of research on preschool interventions. This is es pecially true for studies concerning chil...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo