0 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Getting to the heart of education: Teachers Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational study

Hva betyr egentlig lærerens kompetanse og undervisning for elevene? Hva gjør at elever blir motivert og trives på skolen? Hvilke aspekter ved lærerens undervisning gir elevene læringsutbytte i matematikk og naturfag? Dette er sentrale spørsmål i Teachers Effect on Student Outcome, TESO-prosjektet...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av prosjektets tre første år har vi målt barnas prestasjoner i første, andre og tredje klasse, innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i til...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Adaptvurder - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Med utgangspunkt i lærernes behov og elevenes premisser er målet å utvikle adaptive digitale vurderingsverktøy i lesing og regning til 3. årstrinn. Vurderingsverktøyet vil gi et presist bilde av ferdighetene til enkelteleven - danne et ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Persistent Passion for Professional Education - Consequences for student completion and dropout

Prosjektet undersøker fullføring og frafall i høyere utdanning, og kartlegger forekomst og variasjon mellom utdanningsretninger og -institusjoner. Betydningen av bakgrunnsfaktorer som kjønn, etnisitet og sosial klassebakgrunn står sentralt. Prosjektet undersøker mulige grunner til frafall og hvor...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Spilldidaktikk - betingelser for spill og læring i videregående skole

Digitale spill har vært brukt som verktøy for læring og undervisning i mange år. Forskere, lærere og pedagoger har lenge vært fascinert av dataspillenes evne til å fenge og oppsluke barn og unge, samtidig som de lærer bort ferdigheter og kunnskaper som tilsynelatende er minst like avanserte som d...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Det er nasjonal og lokal oppmerksomhet og aktivitet knyttet til det frafallsforebyggende arbeidet i videregående skole. Det Nordiske institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt 10000 ungdommer i ni år etter ungdomsskolen, og funnet at to av ti ikke har fullført vi...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig brudd på menneskerettighetene med enorme negative ringvirkninger. Forskning viser at en stor andel av alle overgrep begås av andre barn eller unge. Det er derfor et presserende behov for tidlig intervensjon slik at seksuelle overgrep i størst mulig grad ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender

Å mestre lesing og numeriske ferdigheter er en fundamental del av menneskelig utvikling og utdanning. Dessverre så er mye av den tidligere forskningen befengt med problemer. Et problem er at selv om vi har god forståelse for at lesing og numeriske ferdigheter er sterkt relatert til hverandre, så ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Internasjonalisering og studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Særlig kvalitet, men også relevans, er politiske begrunnelser for å tilrettelegge for mobilitet. I MOBILITYprosjektet ser vi på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med vekt på om prak...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Acquisition of English in the multilingual classroom

Våre funn viser at engelsklærere generelt har et positivt syn på flerspråklig undervisning. Dette året har vi arbeidet med mer detaljerte undersøkelser av hva dette innebærer siden læreres syn på undervisning ikke nødvendigvis sammenfaller med deres egne undervisningspraksiser. Vi har funnet en p...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling av gode læringsmiljøer, elevers motivasjon og læring gjennom estetiske tilnærminger til inkludering

PhD-prosjektets formål er overgripende å undersøke hvordan man kan bidra til gode læringsmiljøer for barn og unge gjennom utvikling av estetiske tilnærminger til læring der inkludering står sentralt. Rent konkret er PhD-prosjektet tenkt som et pedagogisk og didaktisk innovasjonsprosjekt, der delm...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Farm-based adapted education for pupils in the secondary school

Det er lite forskning både nasjonalt og internasjonalt om bruk av gården som pedagogisk ressurs for elever på ungdomstrinnet. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan kvalitetssikrede gårdsbruk (IPT-tilbud) kan benyttes for tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet. Vi vil undersøke hvo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetans...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan skrive seg til læring med digitale verktøy bidra til målrettede og medvirkende elever i bergensskolen?

En tidlig morgen på en av barneskolene i Bergen er rektor som vanlig ute for å se til elevene før skoledagen starter. Hun speider ut over skoleplassen og får øye på to av førsteklassingene som står og snakker sammen. Hun går bort til elevene og spør dem om hva de tror de skal gjøre på skolen i da...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Workshop i Seattle mai 2018 University of Washington og deltakere NFR prosjekt NurseEduFut

Workshop mellom Universitet i Washington og VID vitenskapelige høgskole om tema simulering i utdanning av helsepersonell. 11. mai 2018. Universitet i Washington, Seattle, USA. 11. mai 2018 arrangerte VID Vitenskapelige Høgskole et internasjonalt seminar om simulering i helseutdanning sammen ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan påvirker prosjektet Kultur for læring lærernes profesjonalitet?

Erkjennelsen av at statlige reformer og strategier i liten grad påvirker lærernes undervisningspraksis har ført til en ny desentralisert modell for kompetanseutvikling i skolen (St.meld.nr 21(2016 2017)). I samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektorene) har kommuner og fylkeskommuner fåt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi samler ny kunnskap, designer, utf...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

PeTS-prosjektet har implementert systematisk kollegaveiledning blant vitenskapelig ansatte ved fire ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Parallelt har vi foretatt kvalitative forsknings-studier gjennom hele implementeringsperioden. Det er to spesifikke modeller for kollegaveiledning som har...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Forskningsprosjekt For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebasert hets og fordommer har formålet med prosjektet vært å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidl...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell

Målet om full barnehagedekning i Norge har ført til en storstilt utbygging av barnehagesektoren de siste årene. Den store andelen av barn i barnehagen i Norge i dag synliggjør behovet for å kartlegge kvaliteten av stedet der de tilbringer mye tid. Tema for dette doktorgradsprosjektet er barneh...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) er å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

Prosjektet undersøker lærerstudenters læring om argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i flerspråklige klasserom, ved bruk av digitale læremidler og matematisk modellering, i to obligatoriske matematikkurs for 1. til 7. trinn. Målet er å få innsikt i hva som fremmer eller hemmer lærerstuden...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand er eit forskingsprosjekt som undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Noreg i dag har mange klasserom stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift er eksplisi...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NERA2018- The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association

Nordic Educational Research Association/ Nordisk forening for pedagogik (NERA/NFPF) is a scientific community with a broad mission to promote an active research culture in the field of educational research. NERA arranges annual congresses in cooperation with universities in the Nordic countries a...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ARGUMENT - Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall

I prosjektet ARGUMENT arbeider elevene med å utvikle kritisk tenkning og argumentasjon. De samler data fra eget nærmiljø, måler og observerer, bruker matematikk for å analysere data og utvikler naturfaglige forklaringer. Elevene er aktive og utforsker informasjon knyttet til samfunnsaktuelle prob...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ACM Interaction Design and Children Conference (IDC 2018)

2018 ACM Interaction Design and Children (IDC) konferansen fant sted fra 19 til 22 juni i Trondheim, Norge. IDC 2018 er det 17. arrangementet i en årlig serie som startet i 2002 i Eindhoven, Nederland. IDC er det ledende møtestedet for forskning som omhandler design, utvikling og bruk av interakt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LIM Language, Integration, Media

LIM (Language, Integration, Media) har utviklet innovative og engasjerende læremidler for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske prestasjoner. LIM har utviklet følgende kurs: Et nettbasert kurs, Norsk for ungdom, innen norsk som andre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns

I det daglige pedagogiske arbeid, eller kliniske praksis, er utvikling noe som etterstrebes, overvåkes og arbeides med for å sørge for at elever lærer eller at pasienter forbedrer tilstanden sin. Vanligvis besvarer progressjon spørsmålet om hvor langt du har beveget deg langs en linjal, og ant...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo