0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Applying Artificial Intelligence in Developing Personalized and Sustainable Healthcare for Spinal Disorders (AID-Spine, part I)

Ryggsmerter har vært den ledende årsaken til redusert helse verden over i tredve år. En økende forekomst av ryggsmerter, grunnet en aldrende populasjon i den vestlige verden, utgjør en stor utfordring for fremtidens helsevesen, gitt at begrensede ressurser må fordeles på flere. Tross bruk av avan...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Gathering evidence for evidence-based health technology to support communication in homebased pediatric palliative care – CHIP homeTec

Noen barn i Norge lever med livsbegrensende og/eller livstruende sykdom og har behov for palliasjon. Barnepalliasjon handler om å gi støtte til barnet og familien i hverdagen for å øke deres livskvalitet. Noen har behov for palliasjon over en lang periode, kanskje over i voksenlivet, mens for and...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Ethics of Contagion: How We Should Respond to the Spread of Infectious Diseases

SARS-utbruddet i 2002-2004, svineinfluensa-pandemien i 2009-10 og Ebola-epidemien i 2014-2016, var alle kraftige advarsler om hva som kunne komme. Likevel tok COVID-19-pandemien de fleste regjeringer på senga. Pandemien avslørte ikke bare manglende pandemi-beredskap, men også en rekke uløste eti...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT)

FALLPREVENT har dette året hatt hovedfokus på implementeringsstudien, hvor vårsemesteret har bestått av feasibilitytesting, planlegging og rekruttering av kommuner/bydeler. Høstsemesteret har bestått av oppstart med datainnsamling, randomisering og intervensjonsstart i den kluster-randomiserte st...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Artificial intelligence - a novel tool in assisted reproduction technology

Fruktbarheten har gått ned i mange industrialiserte land de siste tiårene. Dette kan delvis skyldes sosiale og økonomiske forhold, men også en mulig økning i problemer med å få barn. Mellom 10 og 15% av par er ufrivillig barnløse. Metoder for assistert befruktning, det vil si befruktning utenfor ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Preparing for the worst - promoting safety behaviors among Norwegian, Pakistani, and Somali pregnant women - a randomised controlled trial

Som en del av svangerskapsomsorgen skal gravide kvinner spørres om voldsutsatthet. Studier viser at cirka fire prosent av de gravide utsettes for vold og langt flere har tidligere voldserfaringer. Dette kan ha konsekvenser for mors og barns helse. Selv om retningslinjene vedørende å spørre om vol...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people

ARBEIDSPAKKE 1 undersøkt brukerperspektiver på kvalitet i overføringer av eldre pasienter mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Det er publisert 21 vitenskapelige artikler og sluttført 3 Ph.d avhandlinger. Datamateriale viser at pasientenes deltakelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt og at ar...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies and mobile learning devices

Kort tittel for vårt prosjekt er Gravid+. Svangerskapsdiabetes, definert som diabetes først oppdaget i svangerskapet, antas å forekomme blant cirka 11% av etnisk norske gravide og mellom 12-17% blant dem med en ikke-europeisk bakgrunn. Svangerskapsdiabetes medfører helserisiko for både den gravi...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Prosjektet undersøkte hvilken betydning støtte fra fagfolk har i rehabiliteringsprosesser etter alvorlig skade. Datamaterialet var intervjuer med mennesker i en slik rehabiliteringsprosess, og observasjon og intervjuer med fagfolk i spesialisthelsetjenesten, kommunal rehabiliteringstjeneste og i ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo