0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for science

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ...

Tildelt: kr 75,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, ...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron

NcNeutron er et nasjonalt senter for nøytron-basert forskning og teknologi. Dette være viktig for at norske forskere skal få tilgang til nøytron-baserte metoder og for framtid bruk av European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige. JEEP II reaktoren ved IFE på Kjeller ble besluttet stengt perma...

Tildelt: kr 31,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2029

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Open Research Data Infrastructure

I NORDi-prosjektet moderniserer NSD våre dataarkivtjenester samtidig som vi utvikler nye verktøy for å gjøre det enklere å håndtere og dele forskningsdata. Målet med prosjektet er øke verdien av data, blant annet ved å gjøre dataene i NSDs arkiv enklere å finne og bruke. Verktøyene som vi u...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Tildelt: kr 69,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Engangsbevilgning til BIBSYS - infrastruktur for DOI-nr. i Norge

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin

Latin var Europas felles skriftspråk i tusen år etter at det hadde opphørt å være noens morsmål. Latin ble talt og skrevet i norsk middelalder. Prosjektet etablerer en digital tekstbank av norske latintekster inntil reformasjonen. Tekstbanken gir grunnlag for en konkordans som er et nyttig verktø...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Tildelt: kr 153,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium

Nasjonalt krystallografikonsortium, Norge (NORCRYST) tilbyr instrumentering og ekspertise innen krystallisering, strukturbestemmelse og analyser av biologiske relevante makromolekyler (proteiner, DNA og RNA) til brukergrupper innen både akademia og industri i Norge. Bestemmelse av 3-dimensjonale ...

Tildelt: kr 33,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node

NOR-OPENSCREEN er en distribuert, nasjonal infrastruktur av screeningplattformer som skal gjøres tilgjengelig for forskere fra både akademia og industri. Kjemisk biologi er et raskt voksende tverrfaglig felt som omfatter både kjemi, farmasi, nanoteknologi, biologi og molekylærmedisin og omfatt...

Tildelt: kr 33,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Tildelt: kr 55,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National consortium for sequencing and personalized medicine

Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) er en nasjonal forskningsinfrastruktur med partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges Teknologisk-Naturvitenskaplige Universitet og St Olavs Hospit...

Tildelt: kr 77,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Motion Laboratory

Motion Laboratory Når vi skal utvikle styringssystemer for offshore operasjoner og kalibrere flytende sensorsystemer, må vi kompensere for komplekse bølgebevegelser. I ulike marine operasjoner skal kraner som er montert på et fartøy, lande tunge laster mykt på en fast eller flytende installasj...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Agder

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - In-kind Contribution

...

Tildelt: kr 183,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2027

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Scientific Data Network

Norsk vitenskaplig dataforvaltningsnettverk (NorDataNet) er et virtuelt dataforvaltningsystem der eksisterende geofaglige dataforvaltningssystemer knyttes sammen vha standardiserte søksmetadata og maskinelle grensesnitt. Formålet er å forenkle prosessen med å finne, laste ned og bruke vitenskapli...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Lofoten-Vesterålen cabled observatory

Sanntidsdata frå havet sitt indre liv gir fundamental ny innsikt i marine prosessar slik som åtferdsdynamikk til marine organismar og variasjon og trend i fysiske og kjemiske eigenskapar. Slik informasjon skaper forståing av tilhøve mellom fysiske drivarar og biologisk respons. Dette nøkkeldata ...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

WindScanner ESFRI Interim Phase Participation

WindScanner er et infrastruktur prosjekt på ESFRIs roadmap. Interimprosjektets formål er å delta i å fremskaffe dokumentasjon og organisering for en ERIC-implementering. Deretter vil deltakerlandene søke å få forpliktelse fra minst 3 eller flere medlemsland til å delta i etableringen av en felles...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble støttet av Helse og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble viktig i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2

De to hovedmålene for NORBRAIN (the Norwegian Brain Initative) er: - bedre å forstå de integrerte funksjonelle systemer i hjernen og bruke denne kunnskapen til å utvikle nye diagnostiske verktøy og nye behandlinger mot nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser. - å lage en storskala nasjonal i...

Tildelt: kr 76,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FARLAB (facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling)

FARLAB, (Fasilitet for avansert isotopforskning og overvåking av vær, klima og biogeokjemiske sykluser), er et moderne nasjonalt senter for analyser av lette stabile isotoper. Vi gjør den nyeste teknologien og de beste metodene tilgjengelig for norske forskere fra ulike forskningsfelt. Isotope...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC)

...

Tildelt: kr 280,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser in...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D Norway 2014

EISCAT_3D er et fasestyrt radarsystem som skal brukes til observasjoner av atmosfæren og ionosfæren i nordlyssonen. Målet er å studere fysikken til den øvre atmosfæren og dens kobling med solen og verdensrommet. EISCAT_3D er et «landemerke» på den Europeiske ESFRI veikart for forskningsinfrastruk...

Tildelt: kr 288,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Norwegian Zero Emission Building Laboratory er etablert ved NTNU og SINTEF. Laboratoriet er det første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale. ZEB-laboratoriet vil være en svæ...

Tildelt: kr 63,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR, bestående av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller, er et unikt instrument for deteksjon av høyenergetisk fotoner, også kalt gammaer, som er stasjonert på Syklotronlaboratoriet (OCL) ved Universitetet i Oslo. Den nye infrastrukturen har ført til et unikt...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Knowledge Centre (SIOS-KC)

SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) er et regionalt observasjonssystem for datainnhenting og overvåking av Svalbard og nærliggende områders natur og miljø. SIOS Kunnskapssenter tilbyr en bedre og mer effektiv tilgang til den forskningsinfrastrukturen som inngår i SIOS. Det i...

Tildelt: kr 22,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Participation of NOR-OPENSCREEN in the Nordic Chemical Biology Consortium (NCBC) and the ESFRI project EU-OPENSCREEN.

Chemical Biology (CB) is defined as exploring biology by the use of small organic molecules and natural compounds. There is an increasing need for new bioactive compounds in many fields of Life Sciences and bioactive chemical compounds constitute the most common form of medical therapies and are ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Developing a national strategy for ANAEE; Analysis and Experimentation on Ecosystems

AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems) is part of the European Strategy Forum on Research Infrastructures Roadmap (2010) as a new distributed EU infrastructure for ecosystem research. AnaEE is a research infrastructure for experimental manipulation of managed and un...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Tildelt: kr 163,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Tildelt: kr 32,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage