0 antall prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Assessing the Influence of Real Releases on Explosions (AIRRE)

Hovedmålet med prosjektet 'Effekten av realistiske utslipp på gasseksplosjoner' (AIRRE) var å gjennomføre en serie storskala eksperimenter som er egnet for å undersøke i hvilken grad innledende turbulens påvirker gasseksplosjoner i komplekse geometrier. Prosjektet inkluderte validering av beregni...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt selvlærende modell-basert trykkstyring i boring

Hovedmålet med forprosjektet har vært å etablere et samarbeide med en bore-entreprenør for kvalifisering av ny teknologi for autonom trykkstyrt boring. Målsetningen med forprosjektet er oppnådd, og har resultert i oppstart av et samarbeide med en ledende bore-entreprenør/rigg-eier for å ta i bruk...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototype Development and Testing of Internal Drilling Device for ICS

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra bergartsformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoare...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of a New Economical Process to Monetize High-CO2 Natural Gas

The anticipated results of the Demo2000 project are the design, fabrication and deployment of a fully functional VERDIS CO2 stripping & conversion unit, able to process some 5 MMSCFD of natural gas. While significantly smaller than fully commercial-sized units will be, it will nevertheless be suf...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Tilstandsbasert vedlikehold på risere.

Prosjektet tok sikte på å utforske og teste mulighetsområdet for å implementere ny innovativ teknologi for sporing av utstyr benyttet i boreoperasjoner offshore. Inkludert i dette er også nye og innovative tjenestebasert forretningsmodeller som muliggjør ekspansjon og driftsoptimalisering på en e...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Buskerud

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea CFU Pilot

Separasjon av olje, vann og gass på havbunnen etterfulgt av reinjeksjon av vannet reduserer energiforbruket til trykkøkning av brønnstrømmen betraktelig samtidig som det fjerner en flaskehals i systemene på plattformen. Selv om vanninjeksjon er en kjent metode for økt utvinning er det ofte utford...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt, kompakt integrert separasjon

BRI Cleanup jobber med utvikling av ny integrert kompakt teknologi for separasjon av faste stoffer fra brønnstrømmen. Teknologien er neste trinn i utvikling av Dynamic Desander System som BRI Cleanup har patent på og 14 års erfaring med. Oppsett for slikt utstyr i dag (state of the art) består a...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AlarmTracker - Demo2000

Bedre beslutninger i operasjon gjennom digitalisering Ved hendelser er operatøren i kontrollrommet første linje ansvarlig og for å kunne gjøre en rett og effektiv reaksjon, til rett tid, er kontrollroms operatøren helt avhengig av å forstå de bakenforliggende årsaker og konsekvenser til hendel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Offshore pilot test of Choke valve

Dette prosjektet involverer testing av en ny type reguleringsenhet for å kunne kontrollere væske eller gasstrømning. Ventilen er karakterisert ved en robust design, og vil kunne gi dynamisk og nøyaktig regulering av strømning fra olje eller gass produserende brønner. Dette gir rom for mer optimal...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AutoViscosity

Målsetningen med prosjektet er å tilrettelegge for automatisering med integrering av ny instrumentteknologi for måling av borevæske egenskaper/viskositet og en prediksjonsmodell(matematisk modell), som er utviklet i prosjektet, og Drilling Fluid Control system. Integrasjonen vil bli testet og de...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow Slug Capturing 10X

Utviklingen av matematiske modeller for flerfase strømning har vært avgjørende for flere store feltutbygginger på norsk sokkel så vel som i resten av verden, og norsk industri har i mange år vært verdensledende på området gjennom et langt og godt samarbeid forskningsmiljøer og operatørselskaper. ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Optimization and qualification of subsea dispersant injection

Dispergeringsmiddel som injiseres subsea kan være en effektiv metode for å redusere helse, miljø og sikkerhetskonsekvenser fra et ukontrollert olje utslipp/utblåsning. Når dispergeringsmiddelet injiseres i oljestrømmen, kan dispergeringsmiddelet påvirke oljen ved å redusere oljedråpene til betrak...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification testing of dual plate check valve with rising stem override

Nytt ventilkonsept hindrer frostspreng og groing i rørsystemer. Prosessindustrien, i sær innen olje- og gassbransjen, har i alle år slitt med såkalte dødsoner med stagnant medie i rørsystemer. Disse dødsonene oppstår ofte nedstrøms konvensjonelle tilbakeslagsventiler under nedetid av anlegget ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towing a seismic source over the seismic spread

Det som opprinnelig startet som en utfordring og en serie mulige løsninger fra Lundins geofysikere, er nå blitt til en ny forbedret teknologi for seismisk dataavbildning; TopSeis. Denne nye løsningen gir et betydelig bedre bilde av undergrunnen og overvinner følgelig manglende evne til tidligere ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Unmanned ocean vehicles, a flexible and cost-efficient offshore monitoring and data management approach

Det overordnede målet med GLIDER-prosjektet er å demonstrere en innovativ, fleksibel og kostnadseffektiv metode for offshoreovervåking og datastyring. GLIDER benytter 3 selvgående, mobile plattformer: en Sea Glider (Kongsberg), en Sailbuoy (Offshore Sensing) og en Wave Glider (Maritime Robotics),...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Superior Well Caliper

Oljeselskapene ønsker MWD (Measure while drilling) sensorer som kan gi presise målinger av borehullets form og størrelse. En sensor som gir denne type data kalles en caliper. MWD calipere er tradisjonelt basert på akustiske sensorer. Ifølge oljeselskapene som opererer i Norge, kan ikke eksisteren...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Broadband Acoustic Seismic Source (BASS)

Marin refleksjonsseismikk er basert på å sende akustisk energi inn under havbunnen og måle refleksjonene for å finne egenskapene til undergrunnen. Det akustiske bølgefeltet er vanligvis generert av lydkilder kalt luftkanoner, som raskt frigjør komprimert luft for å danne en akustisk puls. Målsetn...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of data-driven software for daily production optimization

Solution Seeker er et et spin-off selskap fra den verdensledende forskergruppen ICT ved NTNU Engineering Cybernetics og NTNUs senter for integrerte operasjoner, som utvikler løsninger for kunstig intelligens og relaterte tjenester for å analysere og optimalisere oppstrøms olje- og gassproduksjon....

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

WellSafe Installer - DEMO2000

Strukturell svikt på brønnhodet og/ eller risersystemet kan føre til en ulykke hvor riggen ikke klarer å stenge ned og hindre brønnen i å lekke hydrokarboner til miljøet. Det er derfor et krav å bruke en weak-link for å sikre at en eventuell strukturell svikt skjer på et forutbestemt punkt over b...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CHEmical Control Knowledge demonstration project: Monitoring And Treatment Enhancement

Oljefelter er vanligvis produsert med vanninjeksjon for å drive ut oljen av reservoarene. Når det injiserte vannet før eller senere bryter gjennom til produksjonsbrønnene blandes det ofte med vann som kommer fra selve reservoaret. På grunn av ulik mineralsammensetning kan blandingen føre til utfe...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Omnirise Singlephase Boosting Pump, without Barrier Fluid and with internal Variable Speed Drive

Pumper kan øke utvinning fra eksisterende felt med 10-30% og er således et særdeles godt verktøy for å øke inntekter med minimalt miljømessig fotavtrykk. Eksempelvis vil 1% økt utvinning fra felt på norsk sektor representere mer enn 100 milliarder kroner i økte inntekter til Norge (basert på en p...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEAL med Smartmoduler - Automatiserte og samhandlende kontrollsystemløsninger for økt bore-effektivitet

I senere år har mer automatiserte og «smarte» løsninger/systemer blitt utviklet for å øke sikkerhet, effektivitet og kvalitet i operasjoner relatert til oljeboring. Dette kan være systemer som automatisk utfører rutineoperasjoner, systemer som kontinuerlig utfører matematiske beregninger av hva s...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation CSEM system improvements: Operational capability test

Dette prosjektet er en forlengelse av JIP prosjektet. Electromagnetic Geoservices ASA, med støtte fra sine prosjektpartnere, er i ferd med å utvikle en ny generasjon teknologi for controlled-source electromagnetic (CSEM) surveying. Teknologien er basert på fjernmåling av resisitivitet. Ved å beny...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Markeds- og teknologiavklaring for LNG-tankteknologi

Selskapet har prosjektert en teknologi som forenkler prosessene, reduserer risiko og svinn og oppnår vesentlige besparelser tilknyttet lagring og frakt av LNG. Gjennom forprosjektet skal selskapet skape et fullverdig grunnlag for en søknad om pilotering av teknologien gjennom et DEMO 2000 hovedpr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt Smartsave - finne partner for pilotering av Smartsave produktet

...

Tildelt: kr 79 235

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Sugeankere i kompositt

Forprosjektets mål var etablering av en samarbeidskonstellasjon for å gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt knyttet til sugenaker bygget i kompositt innenfor DEMO 2000 programmet, herunder i februar 2017 søke programmet om midler til gjennomføringen. Da det ikke lykkes å få en endelig samarbeids...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt Pilot installation of Gas Vision System

Conventional gas detectors include line- and point detectors. A rather large number of these are required to get a satisfactory coverage of an area or volume at gas handling installation. It is often required that a number of these detectors indicate gas before a gas alarm is issued. Even in this...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

O&G VCA - Oil & Gas Visual Collaboration Arenas

The primary objective of the demonstration project will be building and operating a VCA, making the O&G industry competitive and world-leading in realizing the circular economy. Pilot VCAs enabled by an ECP will be built by commercial tools and knowledge product prototypes. Sector-specific VCAs ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Enhanced Subsea Hydrocarbon Leak Detection with Broadband Active Acoustic Sensor System (L-BAS)

Dette prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere neste generasjon aktiv akustiske metodikk for deteksjon av lekkasjen av hydrokarboner ved hjelp av bredbåndsakustikk (L-BAS). CH4 gjennomgår ulike faser (gass, væske, fast) når temperatur og trykk endrer seg. Metan går over i fast form ved l...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GIS basert Barentshav & Svalbard atlas - Samarbeidsetablering, markedsundersøkelse og prosjektsforberedene arbeid.

Vi er en liten bedrift med to ansatte som driver konsulenttjeneste og rådgivning innenfor leting og økt utvinning i olje- og energi bransjen. Den siste tiden har vi jobbet en del med å utvikle et GIS basert atlas over geologien i Barentshavet, inkludert Svalbard, med tanke på å sammenstille all...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland