946 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Participation in EERA Joint Programme on Energy Storage-sub programme Electrochemical Storage

Hovedmålet med prosjektet er å delta i EERA Energy Storage Electrochemical storage group og representere Norge og SINTEF's interesser innenfor feltet teknologifeltet som omhandler forskning og utvikling av batterier og kondensatorer for energilagring Delmålene er: - Bidra til en strategiske d...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Norsk Hydrogenforums EU-nettverk

Hovedformålet med "Norsk Hydrogenforums EU-nettverk" er å utnytte det eksisterende nettverket mellom norske bedrifter og forskningsinstitutter i organisasjonen Norsk Hydrogenforum (www.hydrogen.no) sammen med den sterke kompetansen og nettverket SINTEF, UiO og IFE har bygget seg opp i EU og det ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Participation in IEAs Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 38

IFE har deltatt i IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 38 knyttet til analyse av muligheter for kraft-til-hydrogen, og hydrogen-til-applikasjon. Gjennom deltakelse i Task 38 har IFE fått tilgang til et stort internasjonalt nettverk med kompetanse innen hydrogensystemer. Gjennom dette...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Strålingsdata i tilsigsmodeller for kraftverksdrift

Prosjektets hovedmål har vært å bedre vannkraftprodusentenes tilsigsprognoser under snøsmelting, ved å evaluere strålingsdata som input i smeltesimuleringen. Fjernmålte strålingsdata fra EUMETSATs geostasjonære MSG-satellitt er evaluert mot bakkedata med tanke på en operativ informasjonstjene...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Development of Recommended Practice and Toolkit for accurate load prediction on high head Francis turbines

HiFrancis prosjektet Bakgrunnen til prosjektet Gjennomsnittlig alder på norske vannkraftverk er 45 år, og mange har behov for renovering. I tillegg har flere nyrenoverte anlegg allerede havarert etter installasjon av nye høytrykk Francis-turbiner der hovedproblemene har vist seg å være sprekk...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Strategic participation in EU-fora Smart Cities NTNU

EU-fora Smart Cities har til hensikt å påvirke utviklingen av 4 utvalgte EU-fora som omhandler energieffektive byer, for bedre tilrettelegging for og forakring i NTNU Smart Sustainable Cities og norske smartby-aktører generelt. (1) Den europeiske bygningsteknologiplattformen (ECTP AISBL) har god...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Ledelse av IEA HIA Task 33 Local Hydrogen Supply for Energy Applications

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å lede og koordinere et internasjonalt nettverk med eksperter på hydrogen, for å evaluere ulike metoder og teknologier for lokal hydrogenproduksjon basert på reformering eller vannelektrolyse. I prosjektet har både eksisterende teknologier og systemer ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Superior Hydro Innovations for Future Technology (for world leading energy-efficient aluminium production and zero carbon footprint)

SHIFT skal styrke og aksellere teknologiutvikling for primærproduksjon av aluminium. Innovasjonene er viktige bidrag for å kunne realisere Hydro's visjon om å bygge verdensledende elektrolyseteknologi med hensyn på energieffektivitet og lave utslipp. Prosjektet består av fem arbeidspakker: -M...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Industrial scale silicon-carbon composites adapted to battery grade anode material

Energilagring er en flaskehals ved utvikling av nye energiformer som solcelleenergi og vindkraft. Det samme gjelder utviklingen av elektriske kjøretøy. Elektrokjemiske systemer som Li-ion batterier er en av de mest etablerte og effektive energilagringsløsninger på markedet i dag. Ytelsen på disse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient biogas production by recirculation of nutrients and complete ulilisation of resources (COMPLETE)

Det norske selskapet Biokraft AS åpnet verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass drivstoff på Skogn i Trøndelag 2.september 2018. Drivstoffet selges til Aga og skal benyttes i norsk og skandinavisk transportsektor, bl.a. på busser, ferger og til tungtransport. Biogassen blir lage...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Mass impregnated non-draining HVDC submarine cables

Strømbelastningen til høyspenningskabler er blant annet bestemt av hvor høye temperaturer isolasjonen kan utsettes for, uten å ta skade av det. For masseimpregnerte likestrømskabler er det vanlig å sette en øvre grense på rundt 50-55 grader Celsius. Langtidsforsøk der man studerer aldring av papi...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

IN-SItu characterisation and SImulation of Defect Evolution in Silicon

Solceller laget av krystallinsk silisium er en av de mest lovende kandidatene for vidstrakt utnyttelse av fornybar energi: Silisium er et utbredt grunnstoff, cellene har høy effektivitet, industrien er moden og produksjonskostnadene er lave, men det er fortsatt mulig å lage dem bedre og billigere...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Revolutionary Efficient Rotating Electrolyser for hydrogen production

EleRot-prosjektet står for utviklingen av en ny generasjon elektrolyse-enheter, i disse splittes vann til oksygen og hydrogen ved hjelp av elektrisk strøm, såkalt vannelektrolyse. Idéen er å øke effektiviteten på splitteprosessen ved bruk av rotasjonskrefter. EleRot-prosjektet har utvikle en ele...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Andre generasjon Seatower CFG-fundament - optimalisering ved utvikling av tredimensjonale strømningsanalyser og bruk av oppdriftselementer

Fremtiden for utbygging av offshore vind går i retning av større turbiner og dypere områder. Dagens vanligste fundament-typer er lite egnet for disse forholdene ettersom de krever en omfattende installasjonsprosess som involverer store spesialfartøy. I tillegg kommer problematikken rundt en økend...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Compact Two-Stage waste Gasification for small-scale CHP production

Gjennom Compact 2G prosjektet har Energos Contract (tidligere RSM Contract) i samarbeid med SINTEF ER utviklet en ny kompakt reaktor for gassifisering av ulike ikke-gjenvinnbare avfallsfraksjoner for småskala kraft-varme produksjon. Dette prosjektet har realisert flere spesifikke innovasjoner rel...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Nowcasting for wind energy production - an integrated modelling approach

Vindforholdene kan endres raskt som gir direkte konsekvenser for vindkraftproduksjon og mekaniske laster/påkjenninger på vindturbiner. Kunnskap og forståelse om hvordan vindkraftproduksjonen og laster utvikler seg fremover i tid er med på å forbedre økonomiske resultat for vindkraftparkeiere. Nø...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

High head Francis turbines

Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftverk er ca 50 år, og mange viser tegn på tretthet og må stadig vedlikeholdes. I tillegg har enkelte kraftverk i Norge opplevd havari når de installerer nye Francisturbiner. Hovedproblemet er dannelsen av sprekker i turbinens løpehjul pga høye trykkpulsasjon...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Temperatursensorer og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon

I projektet har vi satt in temperatursensorer i förstetrinns-raffinör hos Norske Skog Skogn och med hjälp av avancerade beräkningar kunnat beräkna koncentrationen inniti raffinören. Med hjälp av denna informationen samt tillgång till övriga insamlade data runt raffinören har vi visat att vi kan s...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og undersøker ved hjelp av numeriske modeller h...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New solution for combining bio- and solar energy for heating of low energy houses

*Bakgrunn* - Vedfyring i ovner og peiser er den nest største kilde til oppvarming etter elektrisitet i norske hjem og det er populært i hele Norden. Mange villaer eller hytter får installert ovner eller peiser som en primær varmekilde og for å skape varmekomfort. Nye hus bygges nå etter lav-energ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Liquefied hydrogen production from surplus wind/hydro power and fossil sources in Norway

Norge produserer store mengder fossil energi, og energimengden eksportert som naturgass er nesten ti ganger årlig innenlandsk el-produksjon. Norges nettoeksport av fornybar kraft forventes å øke framover. Hydrogen et framtidig alternativ for storskala energieksport med nullutslipp og interessen e...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon product control for better Li-ion batteries

Batteriteknologi blir stadig viktigere og får en større og større plass i vårt energisystem. Fra lommelykter, PCer og mobiltelefoner, til elbiler og snart vil også hus og bygninger mange steder i verden ha sitt eget batteri for lagring av miljøvennlig fornybar strøm. I et fremtidig samfunn uten f...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Modelling Flexible Resources in Smart Distribution Grid

Den stadig økende utviklingen i SmartGrid-løsninger muliggjør målsettingen om et bærekraftig og pålitelig/robust energisystem. Nye reguleringer og direktiver for forsyningssikkerhet, nye markedsløsninger, kombinert med EU's 20-20-20-mål, har bidratt til økt integrasjonen av fornybar kraftproduksj...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Tilstandsovervåkning av spenningssatte kabler med LIRA (Line Resonance Analysis)

Elektriske kabler for kraftdistribusjon kan regnes som arteriene i kraftnettverket som skal levere kraft fra kraftverk til kritisk offentlig infrastruktur, olje og gass-installasjoner og ikke minst husholdninger. Tilstanden til veldig mange av disse kablene er ukjent og de representerer derfor en...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

PyroGas Phase I. Valorizing lignocellulosic Paper Sludge by Anaerobic Digestion and Pyrolysis

Hovedmålet for PyroGas prosjektet var å utvikle et konsept for å utnytte restråstoff fra papirproduksjon til produksjon av biogassdrivstoff. Gjennom PyroGass prosjektet har Norske Skog Saugbrugs utviklet et nytt konsept for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel ved å komb...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Forbedring i effektivitet i tolags solcelle

Silisium teknologien er nært et teoretisk maksimum for effektiv konvertering av sollys til elektrisk kraft. For å øke effektiviteten ytterligere må man dele solspekteret mellom ulike solceller og skreddersy hver av disse til en spesifikk del av sollyset. Forskere i Integrated Solar har jobbet...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Fremtidens energiløsninger for boligkomplekser

EnergiBolig-prosjektet har utviklet en varmegjenvinner som øker gjenvinnings¬graden fra brukt ventilasjonsluft med mer enn 10 prosent. Dette er et bidrag til at bygningssektoren kan oppfylle nær nullenergikravene, og god hjelp til å nå målet om nullutslipps¬samfunnet. Det er innlevert en patentsø...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Technology platform for research-based innovations in deep geothermal drilling

Det primære målet til det 4-årige KPN prosjektet INNO-Drill (startet i 2016) har vært å utvikle og gjøre tilgjengelig en forskningsbasert teknologiplattform som muliggjør en signifikant mer kostnadseffektiv boring av dype geotermiske brønner i harde bergformasjoner. Prosjektet, som ble ledet av ...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Estimering av vannmengden i snø ved bruk av radarsatellittmålinger

Kjennskap til snømagasinene i de norske fjellene er av stor betydning for produksjonsplanlegging og markedsanalyse i vannkraftsbransjen. Det er også en veldig viktig parameter for etater og myndigheter som har ansvar for flomvarsling. I dag estimeres snømagasinenes størrelse ved hjelp av modeller...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian Energy Road Map 2050

Beslutningstagere fra hele verden ble gjennom forhandlinger i Paris i desember 2015 enige om ambisiøse klimamål som fordrer store reduksjoner i globale klimagassutslipp. Dekarbonisering av energisystemet er en av hovedbidragsyterne til å nå klimamålene. Prosjektet "Norwegian Energy Road Map 2050"...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage