948 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Materials for 3D Battery Structures

Vi har utviklet en ALD-prosess for deponering av litium-titanoksid (Li4Ti5O12, LTO) som er et lovende anodemateriale for faststoffbatterier. LTO har relativt liten volumendring under ladning. Vi studerer nå de elektrokjemiske egenskapene til tynne filmer av LTO med sikte på å optimalisere disse f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

TERMINERT: Utvikle kvalifiseringsprosess for store posebaserte litium-ionbatterisystemer til elbiler

Det pågår nå et kappløp blant verdens batteriprodusenter for å utvikle nestegenerasjons batterisystemer til elbiler. Markedet antas å bli erobret av kun en håndfull bedrifter og slik det ser ut i dag ligger fremtiden i posebaserte litium-ionbatterier. Mil jøbil Grenland er helt i teknologifronten...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

The EU Energy and Climate Package: Causes, Content and Consequences

Prosjektet har analysert utformingen av EUs klima- og energipolitikk og gjennomføring av politikken i sentrale medlemsland og Norge. Den første fasen resulterte i flere rapporter og internasjonale fagfellevurderte artikler. Utgangspunktet var at EU for første gang ? i 2008 ? ble enig om en ambis...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Modelling and forecasting risk in electricity, carbon and related energy markets (Oil, Gas, Coal)

Vitenskaplig fremstilling: ELCARBONRISK prosjektet har som formål å utvikle modeller for analyse og prediksjon av finansiell risiko for kraftsselskaper. Risiko er her tilknyttet individuell risiko for energikontrakter (elektrisitet, karbon, el-sertifi kater og tilknyttede kontrakter innen olje,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Fixation of nutrient elements in digestate

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Vedfyrte ildsteder til boligoppvarming: Ny teknologi for lav last og lang brenntid

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Prosessoptimalisering av LTL prosessen og utvikling av kunnskap for å kunne utforme et kontinuerlig kommersielt produksjonsanlegg.

LTL prosess-prosjektet har som mål å videreutvikle prosessen og teknologien for kjemisk konvertering av lignin til fornybare drivstoffkomponenter og industrikjemikalier frem til et tilstrekkelig kunnskapsnivå for videre oppskalering til industriell pilots kala. I konverteringen omdannes lignin-p...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nordisk toppforskningsinitiativ - samlet vind, nano og bio

...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Induksjonsvarmede matere for energioptimalisering i metallstøperier

Når smeltet metall kjøles ned fra støpetemperaturen og størkner, trekker det seg sammen. For å kompensere for volumreduksjonen som finner sted må støpegodset utstyres med matere som kan ettermate flytende metall slik at innvendig porøsitet og utvendige de formasjoner kan unngås. Tradisjonelt dime...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Production of speciality silicon for use in batteries

Prosjektet har tatt sikte på å utvikle spesialiserte silisiumkvaliteter fra Elkem Bremanger for bruk som anode-materiale i oppladbare litium - batterier. Elkem Bremanger har gjennom prosjektet blitt involvert i en rekke separate utviklingsløp for å spesialisere silisium mot ulike teknologiske ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Low energy bio fuel production from wood.

Bio Oil AS is a Norwegian company that works with research institutions, forest owners, businesses and investors in Norway, North Carolina and Sweden to create large scale production, preferabley in Norway, of biofuel based on wood as biomass. Our goal is to develop competitive technology for...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Halvert energiforbruk fra fremtidens sykehus

Sykehusbygg har nær dobbelt energibruk sammenlignet med øvrige offentlige bygninger. Høyt energiforbruk skyldes spesielle krav til driftsmønstre, hygiene, og energikrevende medisinsk-teknisk utstyr. Disse kravene gjør design og prosjektering av energieffe ktive tekniske systemer mer utfordrende e...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectric oxides for high-temperature conversion of solar and waste heat to electrical energy

Termoelektriske materialer omdanner varme direkte til elektrisitet og kan dermed øke bruken av fornybare energikilder som f.eks. solvarme og øke effektiviteten til eksisterende teknologier ved å gjøre om spillvarme til nyttig elektrisitet. De beste tilgje ngelige termoelektriske materialene for p...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Novel Silicon deposition processes by ALD (SiALD)

SiALD prosjektet har fokusert på effektiv deponering av silisium holdig materiale med atomærlagsdeponering (ALD). Gode prosesser for deponering av Si-holdige materialer vil kunne lede til effektiv produksjon av elektroniske kretser og muliggjøre nye typer produkter og teknologi. Prosjektet består...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Towards a low carbon energy future: Norway's policy opportunities and constraints in an international comparative perspective.

Prosjektet ble avsluttet i april 2014, og alle planlagte publikasjonene er nå enten publisert, akseptert eller sendt til tidsskrift/bokredaktører. Prosjektet har dermed fulgt planlagt framdrift. I prosjektperioden har forskerne skrevet artikler eller bokk apitler som tar for seg politiske drivkre...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

HAL Ultra Performance Aluminium Cell

Hydro Aluminium (HAL) believes that a strongly improved Hall-Heroult process for manufacturing primary aluminium will be competitive for several decades. HALs objective is to be the undisputed benchmark and the global leader in this process, by developing , implementing, and offering superior tec...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

RENORD:Passivhaus standard renovation:International capacity building between Oslo University College and the construction industry

The central European construction sector has shown that the renovation of existing buildings to the Passivhaus standard is achievable. The two-fold challenge for Norway and Norden in general is to first, build the knowledge and skills capacity for the bro ad implementation of this extreme energy ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Field- and accelerated lab testing qualifying PV modules made of solar grade silicon from a low cost energy efficient metallurgical route.

Elkem Solar's solcellesilisium (ESS) inneholder flere urenheter enn polysilisium fra tradisjonelle gassruteprosesser som Siemensprosessen. Tester på celleeffektivitet har imidlertid ikke påvist noen forskjell på ESS og tradisjonell polysilisium. Utvidete tester av ESS i PV-moduler er likevel ett...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Gasification for Biofuels

-

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Diffusion of climate technologies

Aktiviteten i 2012/2013 har i det vesentlige fulgt planene. Deltakerne har holdt presentasjoner på flere nasjonale og internasjonale konferanser i løpet av perioden, se for øvrig liste over foredrag. Delprosjekt 1 En generell innsikt fra miljøøkonomi- litteraturen er at en skatt på utslipp er d...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Biotechnological Production of Materials for Optimized Solar Cell Efficiency

Future photovoltaic (PV) products need to fulfill higher demands on efficiency, while the market also demand lower prices. Both these challenges are in the end related to solar cell materials production processes and -properties. In the proposed FRIENERGI project we will study the production and...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Projects ? Norwegian participation in IEA Bioenergy Task 29 2010-2012

This project finances the Norwegian participation in IEA Bioenergy Task 29 "Socio-Economic Drivers in Implementing Bioenergy Projects" in 2010-2012. Task 29 arranges workshops in cooperation with other international bodies(FAO, World Bank, UNIDO etc) to d iscuss and analyse social and economic dr...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Integration of methods and tools for security of electricity supply analysis

Power system operation as well as the system itself is under change for a number of reasons, making it a challenge to maintain security of operation and reliability of supply to end customers. A particular challenge is to include and represent adequately the uncertainties and risks involved. The...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Verdien av fleksibel vannkraft i et marked med kortsiktig prisvariasjon

Større innslag av ikke regulerbar kraft (vind, småskala vannkraft) kombinert med en sterkere kobling til Europa (nye kabler for eksport, utveksling av balansetjenester) vil gi økende kortsiktige svingninger i etterspørselen etter regulerbar kraftproduksjo n, og dermed i kraftpriser. Variasjonen v...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

innovativt multi-MW eksentergir til offshore vindturbiner

AW har patentert løsninger for ny type eksenter-gir til havvindmøller, hvor opplagring er integrert i giret. Herved oppnås at giret kommer til å bestå av betydelig færre deler enn det tradisjonelle planet-gir. Dette burde resultere i høy pålitelighet. I t illegg har giret større transmisjonsforho...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av miljø- og kostnadseffektiv banestyrt boreteknologi med fleksibel streng for geovarmebrønner og annen fornybar energi.

Borekonseptet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen foreligger nå og er godt gjennomarbeidet på teknisk side. Det har under prosjektets vært ført en omfattende dialog med de tyngste boretekniske miljøer innenfor olje og gass boring i Norge. Samtidig har Norhard AS i parallell med arbeidet med dett...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

TERMINERT: Ny modul og nytt styringssystem for store litiumion baserte batteripakker for elbiler

Dette prosjektet har som formål å utvikle markedets beste litiumion-batteripakke for elbiler med hensyn på sikkerhet og ytelse. Det finnes per i dag ingen kommersielt tilgjengelige systemer som er egnet for kostnadseffektiv masseproduksjon. Sammenliknet m ed mindre batteriapplikasjoner krever sto...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

STable OPerating conditions for biomass and biomass residues combustion plants

Målsettingen med STOP prosjektet er å utvikle nye strategier for forbedrede operasjonsbetingelser for biomasse og biomasse restfraksjoner forbrenningsanlegg gjennom bruk av mer homogent brensel med 1) minimert innvirkning av sesongvariasjoner og 2) optimalt brensel med hensyn til forurensende uts...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Novel electric generators and grid coupling solutions for hydro power stations

Prosjektet har hatt som mål å realisere teknologier som gjør det mulig å produsere neste generasjons elvekraftverk. Disse kraftverkene vil takket være kontra-roterende teknologi redusere materialforbruket for direktedrevne lavturtallsmaskiner med 50% i forhold til eksisterende løsninger. Teknolo...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Modelling of electrical prebreakdown and breakdown phenomena in insulating liquids

Det finnes ingen samlet teori for overslag i elektriske isolervæsker. Dimensjonering av store apparater som transformatorer er basert på testing og erfaring. Når nye væsker utviklet av vegetabilske væsker introduseres i gamle apparater gir dette en risko fordi erfaringer kan ikke overføres direk...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken